Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2019

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

16.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 212

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 27.3.2019 § 113

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Kaarela, Honkasuo,
Perhosniitty)

HEL 2018-011801 T 10 01 01 02

Kvsto 27.3.2019 § 114

Länsi-Pasilan Pöllölaakson asemakaavan muutos (nro 12374)

HEL 2014-013326 T 10 03 03

Kvsto 27.3.2019 § 115

Konalan Vuorikummuntien asemakaavan muutos (nro 12506)

HEL 2017-007704 T 10 03 03

Pöytäkirja 27.3.2019

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 25.3.2019 § 209

Asuinkerrostalotonttia koskevan ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn ratkaiseminen sekä tontin varaaminen rakennushankkeen jatkosuunnittelua varten (Kaarela, Kuninkaantammi, tontti 33402/1)

HEL 2019-000226 T 10 01 01 00

Pöytäkirja 25.3.2019

Kaupunkiympäristön toimiala

Maankäyttöjohtaja 7.4.2019 § 31

Länsi-Pasila, Kiinteistö Oy Maistraatintorin pihakannen ja siihen liittyvän maanvaraisen osan, Winqvistinkadun sekä Maistraatinpuiston huoltokadun ja tunnelin rakenteiden peruskorjaus, urakoitsijan valinta, VM Suomalainen Oy, 1 624 207 euroa (alv. 0 %)

HEL 2019-004043 T 02 08 03 00

Pöytäkirja

Voimaan tulleet asemakaavat

Kaupunginkanslia

Kaupunginvaltuuston 13.2.2019 § 41 hyväksymä asemakaavan muutos on saanut lainvoiman:

Meilahti, tontit 520/8, 520/14 ja 520/19, piirustus nro 12515, Töölöntullin kortteli 520.

HEL 2016-014357

Helsingissä 9.4.2019

Kaupunginkanslia

Kaupunginvaltuuston 13.2.2019 § 42 hyväksymä asemakaavan muutos on saanut lainvoiman:

Pukinmäki, katu- ja rautatiealue, Malmi, Ala-Malmi, kortteli 38044 ja katualue, piirustus nro 12476, Pukinmäen asemanseutu.

HEL 2015-005536

Helsingissä 9.4.2019

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566