Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2019

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

16.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 200

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maankäyttöjohtajan viran täyttämiseksi

HEL 2019-004226 T 01 01 01 01

Työavain 6-25-19

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että maankäyttöjohtajan virkaan valitaan 1.6.2019 lukien valtiotieteiden maisteri Rikhard Manninen 10 023 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä arvio edellytyksistä hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä 30 päivän kuluessa virkaanottopäätöksen tiedoksisaannista.

Virkaan kuuluu (6) kuukauden koeaika.

Käsittely

Esteelliset: Rikhard Manninen, Christina Suomi, Jussi Luomanen (hallintolain 5 luvun 28 §:n 1 kohta)

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Mikko Aho, kaupunkiympäristön toimialajohtaja, puhelin: 310 37100

mikko.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijayhteenveto, työavain 6-25-19,  henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus myönsi 28.1.2019 maankäyttöjohtajalle eron 1.4.2019 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa käynnistämään maankäytön johtajan viran täyttöön liittyvän hakumenettelyn.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 13.2.–27.2.2019. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, Helsingin Sanomissa, TE-palveluissa, Tekniikkatalous.fi-, Oikotie.fi- ja LinkedIn-verkkopalvelussa sekä Alma Median verkostossa.

Kaupungin hallinto-säännön 4 luvun 6 §:n 2–4 momentin mukaan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus vastaa toimintaedellytysten luomisesta ja järjestämisestä kaupunkiympäristön kehittämiselle, rakenteelliselle toimivuudelle ja viihtyisyydelle.

Maankäyttöjohtaja vastaa maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden strategisesta ohjauksesta sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittämisestä ja ylläpidosta.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1§:n mukaan palvelukokonaisuuden johtajan ottaa kaupunginhallitus ja 23 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävistä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi vahvaa kokemusta palvelukokonaisuuden tehtäväkentästä ja elinkeino- ja asuntopolitiikasta sekä hyviä yhteistyö- ja verkostoitumisen taitoja, toimialakokemusta ja asuntomarkkinoiden tuntemusta, kokemusta organisaation johtamisesta ja esimiehenä toimimisesta sekä hyviä edunvalvonta- ja verkostoitumistaitoja. Eduksi luetaan kokemus muutosten läpiviemisestä ja organisaation kehittämisestä, julkishallinnon kokemus sekä näyttöä suurehkon tai laaja-alaisen asiantuntijaorganisaation onnistuneesta johtamisesta.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräajassa maankäyttöjohtajan virkaan jätti hakemuksensa 16 henkilöä. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin viisi henkilöä: **********

Haastattelun suorittivat toimialajohtaja Mikko Aho, hallintojohtaja Silja Hyvärinen, henkilöstöpäällikkö Anne Lappalainen ja strategiapäällikkö Marko Karvinen kaupunginkansliasta ajalla 11.-22.3.2019. Kaksi henkilöä kutsuttiin Psycon Oy:n toteuttamaan henkilöarviointiin ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen.

Toimialajohtaja Mikko Aho, hallintojohtaja Silja Hyvärinen, henkilöstöpäällikkö Anne Lappalainen ja strategiapäällikkö Marko Karvinen sekä kansliapäällikkö Sami Sarvilinna haastattelivat henkilöarviointien jälkeen 3.4.2019 **********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Kokonaisarvioinnin perusteella, joka perustuu hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin sekä henkilöarviointiin, parhaimmat edellytykset maankäyttöjohtajan viran menestykselliseen hoitamiseen on Rikhard Mannisella.

Haastatteluissa erityistä huomioita kiinnitettiin johtamisotteeseen ja muutosjohtamisen valmiuksiin, verkostojen hyödyntämiseen ja yhteistyön rakentamiseen. Lisäksi arvioitiin hakijan kykyä hahmottaa kaupungin kestävän kasvun ja maailman toimivimman kaupungin toteuttamista koskevia päämääriä ja tarpeita erityisesti maankäyttöjohtajan roolista käsin.

Rikhard Mannisen vahvuutena ovat laaja ja kattava perehtyneisyys maankäyttö- ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuden toimintaan sekä toiminnan merkitykseen osana Helsingin kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista ja elinkeino- ja asuntopolitiikkaa. Lisäksi hänellä on näkemystä ja monipuolista näyttöä palvelunsa tuloksellisesta kehittämistyöstä. Hänellä on vankka kokemus strategisesta johtamisesta, mistä osoituksena hänellä on ollut keskeinen rooli mm. yhteiskunnallisesti merkittävien yleiskaavojen valmistelussa ja saattamisessa luottamushenkilökäsittelyyn.

Muutosjohtamisen näkökulmasta hänen vahvuutenaan ovat hyvät vuorovaikutustaidot sekä kehittämisorientoitunut asenne, mikä näkyy myös systemaattisena ja ratkaisukeskeisenä johtamisotteena. Hänellä on laajat verkostot sekä kaupungin organisaation, maankäytön ja liikenteen seudullisten organisaatioiden, valtionhallinnon, erilaisten yhteiskunnallisten sidosryhmien ja luottamushenkilöorganisaatioiden keskeisiin toimijoihin. Hänellä on myös laajat kansainväliset verkostot ja hän on ollut organisoimassa kansainvälistä maankäytön suunnitteluyhteistyötä Helsingin hankkeiden ja strategisen suunnittelun ja alan sisällön kehittämisen tueksi.

Hänellä on yli 10 vuoden kokemus johtamistyöstä ja näyttöä myös organisaatiomuutoksen johtamisesta suurehkossa ja laaja-alaisessa asiantuntijaorganisaatiossa, joka luo hyvät edellytykset hoitaa tehtävää menestyksekkäästi myös toimintaympäristön muuttuessa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Mikko Aho, kaupunkiympäristön toimialajohtaja, puhelin: 310 37100

mikko.aho(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijayhteenveto, työavain 6-25-19,  henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566