Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2019

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

16.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 209

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle toimitilahankkeen kehittämistä varten (Katajanokanlaituri, Katajanokka)

HEL 2019-004100 T 10 01 01 00

Katajanokanlaituri 4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli johtava tonttiasiamies Ilkka Aaltonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Anni Sinnemäki: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle, että Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle (y-tunnus 0533297-9) perustettavan yhtiön lukuun varataan Katajanokalta alue toimitilahankkeen kehittämistä ja kumppanuuskaavoitusta varten seuraavin ehdoin:

        Varausalue on liitekartan 1 mukainen. Alueen pinta-ala on noin 9700 m². Alueen laajuus tarkentuu tulevassa asemakaavoituksessa ja neuvotteluissa.

        Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.

        Varauksensaaja ovat lisäksi velvollisia noudattamaan liitteessä 2 olevia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.

(L1-1-08-12)

Tiivistelmä

Katajanokanlaiturilta esitetään varattavaksi alue pääkonttoritason toimistohankkeen ja muun toimitilan suunnittelua varten. Varausta esitetään Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, joka on tehnyt alustavia suunnitelmia alueelle ja neuvotellut mahdollisen pääkäyttäjän kanssa, joka on merkittävä pörssiyritys.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja hankkeen kuvaus

Varma pyytää hakemuksessaan alueen varaamista. Hakija on merkittävä institutionaalinen sijoittaja, suomalaisten yritysten rahoittaja ja Suomen suurimpia eläkevakuuttajia. Valtaosa kaikista hakijan kiinteistösijoituksista kohdistuu Suomeen.

Hakija on neuvotellut suomalaisen suuryrityksen pääkonttorin sijoittumisesta varausalueelle suunniteltavaan hankkeeseen. Tarkoituksena on suunnitella varausalueelle korkeatasoinen toimistohanke ja sijoittaa hankkeeseen mahdollisesti myös hotelli-, liike- tai julkista tilaa. Varman hakemus on oheismateriaalissa.

Hankkeen ensimmäiseen kerrokseen on ajateltu toteutettavan rannan suuntaan avautuvaa julkista tilaa ravintoloineen, liiketiloineen ja aluetta elävöittävine taideteoksineen. Alustava luonnos rakennuksen sijoittumisesta alueelle on esitetty liitteessä 3. Varausalueelle suunniteltava noin 16 000 k-m² suuruinen rakennus täydentäisi erinomaisesti Katajanokanlaituria ja elävöittäisi rannan aluetta.

Hankkeen alustavia suunnitelmia on tehnyt Arkkitehdit Soini&Horto Oy.

Kaava- ja tonttitilanne

Yleiskaavassa 2016 alue on osin kantakaupunkia (C2) ja osin satama-aluetta. Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1895 ja osa alueesta on asemakaavoittamatonta. Alueella on vireillä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatiminen. Asemakaavoituksen tavoitteena on vahvistaa keskustan merellisyyttä sekä liittää Katajanokan ranta-alueet ja matkustajasatama tiiviimmin osaksi kävelypainotteista keskustaa. Tarkoituksena on luoda uutta merellistä kaupunkitilaa rantabulevardeineen ja vetovoimaisine toimintoineen. Osana kokonaisuutta tutkitaan uudisrakentamisen paikkoja. Tarkoituksena on valmistella alueen suunnitteluperiaatteet päätöksentekoa varten vuoden 2019 aikana. Suunnitteluperiaatteissa määritellään lähtökohtia esimerkiksi alueen tulvasuojauksen ratkaisuille ja liikenteen järjestelyille sekä reunaehtoja ja tavoitteita uuden kaupunkirakenteen ja toimintojen suunnittelulle.

Alueen välittömään läheisyyteen on kaavoitettu maanalainen pysäköintilaitos, jonka rakentaminen alkaa näillä näkymin lähiaikoina.

Varausalueella on kaupungin omistama vuonna 1960 valmistunut varastorakennus K6, joka purettaisiin hankkeen toteutuessa. Varastonrakennuksen ja rantaviivan välinen alue on vuokrattu Helsingin Satama Oy:lle 31.12.2074 päättyvällä maanvuokrasopimuksella. Satama on velvollinen luovuttamaan kaupungille korvauksetta sellaiset alueet, jotka osoitetaan asemakaavassa muuhun käyttöön kuin satamatoimintaan.

Erityiset varausehdot

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon Eteläsataman itäosan ja Katajanokanrannan asemakaavatyön edetessä tarkentuvat aluetta koskevat suunnitteluperiaatteet. Suunnitteluperiaatteissa asetetaan lähtökohtia ja tavoitteita alueen suunnittelulle. Lisäksi erityisissä varausehdoissa on muita suunnittelussa huomioitavia teknisiä asioita. Varausehdot ovat liitteessä 2.

Vaihtoehtoinen hanke

Sampo Consulting Ltd, Studio Puisto Group Oy ja Buonarroti Oy kumppaneineen ovat 18.12.2018 lähettäneet suunnitteluvaraushakemuksen koskien Katajanokan Tulli- ja Pakkahuoneen sekä K6-makasiinin kehittämisestä. Varaushakemuksen mukaan makasiinin tilalle suunniteltaisiin muun muassa co-working tilaa, hotelli, ravintolamaailma, showroom, päiväkoti ja ruokakauppaa. Hakemus on oheismateriaalissa.

Lautakunta toteaa, että tämä edellä mainittu hakemus ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin, koska nyt esitettävä varaus tähtää merkittävän pääkonttorihankkeen toteuttamiseen.

Strategiset tavoitteet

Keskusta-alueen pääkonttoritason tonteista on ollut viime aikoina huomattavan paljon kysyntää. Tarjonta ei vastaa tällä hetkellä kysyntää. Strategian mukaan elinkeinopolitiikan tavoitteena on, että yksityisen sektorin työpaikkamäärä kasvaa pitkällä aikavälillä vähintään yhtä nopeasti kuin asukasluku.

Hanke parantaisi toteutuessaan suuryritysten sijoittautumismahdollisuuksia keskustan tuntumaan.

Toimivalta

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää hallintosäännön 8 luvun 2 § 1 momentin 7 kohdan mukaan kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijainti- ja varausaluekartta

2

Erityiset ja yleiset varausehdot Varma 10.4.2019

3

Katajanokka_Luonnos_20180111

Oheismateriaali

1

Varman varauskirje 250219a

2

Sampo Suunnitteluvaraushakemus 18.12.2018 Tulli ja Pakkahuone sekä K6 Makasiini

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Maanvuokrajärjestelmä

Kanslia, Nelskylä, Maarttola

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566