Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

05.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 118

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Dan Niskasen toivomusponnesta selvityksen tekemisestä valaistuksen lisäämiseksi Helsingin kaikissa kaupunginosissa

HEL 2018-011170 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta näkee riittävän ja tasapuolisen valaistuksen tärkeänä koko kaupungin alueella. Hyvällä valaistuksella parannetaan viihtyisyyttä, turvallisuutta sekä turvallisuuden tunnetta. Hyvä valaistus lisää myös alueen vetovoimaisuutta. Valaistuksen on kuitenkin oltava tarkoituksenmukaista ja energiatehokasta. 

Helsingin ulkovalaistuksen tavoitteet ja periaatteet on esitetty kaupunginhallituksen vuonna 2015 hyväksymässä Ulkovalaistuksen tarveselvityksessä. Siinä on kuvattu valaistusperiaatteet erilaisille kaupunkitiloille. Selvityksessä on lisäksi esitetty suosituksia jatkotoimenpiteiksi niiltä osin, kun periaatteet ja ohjeet on katsottu vaillinaisiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi kehotus laatia ohjeistus ranta-alueiden valaisemiseksi tai joulu- ja kausivalaistuksen käyttöä koskeva ohjeistus. Tarveselvityksessä esitetyt jatkotyöt ovat pääosin työn alla tai valmistuneet.

Kaupunginvaltuusto perusti vuonna 2013 Helsinki LED-hankkeen, minkä tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä LED valaisinten käyttöön ulkovalaistuksessa sekä saavuttaa uuden teknologian avulla parempaa valaistusta ja energiasäästöjä. Uusi teknologia mahdollistaa myös valaistuksen helpomman säätelyn ja älykkään ohjauksen. Kaupunginhallitus määritteli hankkeen reunaehdot vuonna 2015 ja tarkisti niitä vuonna 2017. Helsingin ulkovalaistusta on kehitetty ohjelman pohjalta. Helsinki LED-hanke tullaan päivittämään vuoden 2019 kuluessa.

Valaistuksen kunnossapitoa on kehitetty systemaattisesti jo usean vuoden ajan. Vikatilanteiden korjaamisen kannalta keskeisin on vikatilanteiden ilmoittamiseen kehitetty internet-pohjainen palautejärjestelmä. Sen avulla vikojen korjausajat ovat lyhentyneet merkittävästi. Viallisten valopisteiden määrä oli viimeisessä tarkistuslaskennassa tammikuussa 2019 vain 1,18 %. Toimintakuntoinen valaistus lisää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta merkittävästi.

Vuorovaikutus on tärkeässä roolissa ulkovalaistusta kehitettäessä. Asukkailta kerätään säännöllisesti mielipiteitä valaistuksen kehittämiseksi. Keskeisin työväline on aluesuunnittelun yhteydessä tapahtuva vuorovaikutus, mutta myös esimerkiksi rantojen valaistusperiaatteita kehitettäessä ollaan myös tiiviisti yhteydessä asukkaisiin sekä alueiden käyttäjiin ja muihin sidosryhmiin. Lisäksi toiveita saadaan esimerkiksi nuorten ja vanhusten järjestöiltä sekä eri viranomaisilta.

Kaupunkiympäristön toimiala kehittää Helsingin ulkovalaistusta edellä kuvattujen suunnitelmien ja asiakirjojen pohjalta määrätietoisesti. Valaistuksen lisääminen ei aina ole tarkoituksenmukaista, mutta nykyaikaisen teknologian mahdollistamalla paremmalla valaistuksen toteutuksella ja älykkäällä ohjauksella voidaan parantaa alueiden turvallisuutta, viihtyisyyttä sekä turvallisuuden tunnetta merkittävästi ja samalla saavuttaa energiasäästöjä.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, ettei erillisen selvityksen tekemistä valaistuksen lisäämisen mahdollisuuksista olisi tarpeen tehdä, vaan toimintaa voidaan kehittää edellä kuvattujen toimintaperiaatteiden pohjalta. Samalla tulee varmistaa, että toiminnan käytössä on sen tarvitsemat riittävät resurssit.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Niskanen Dan, toivomusponsi, Kvsto 24.10.2018 asia 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Merkitessään tiedoksi 24.10.2018 nuorten aloitteet kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan kaupunginvaltuutettu Dan Niskasen toivomusponnen:

”Merkitessään tiedoksi nuorten aloitteet valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet Kannelmäen ja Malminkartanon lisäksi valaistuksen lisäämiseksi myös muissa Helsingin kaupunginosissa.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle 15.2.2019 mennessä. Kaupunginkanslia on myöntänyt vastaukselle lisäaikaa 15.3.2019 saakka.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Niskanen Dan, toivomusponsi, Kvsto 24.10.2018 asia 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566