Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

05.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 114

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen tekemiseksi Kiinteistö Oy Työnjohtajankatu 1:n kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12481 (tontti 91-43-54-1)

HEL 2011-010482 T 10 03 03

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus tekee tontin 91-43-54-1 omistajan Kiinteistö Oy Työnjohtajankatu 1:n kanssa liitteen 2 mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen.

(MA143-7)

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirja 29052018

2

Sopimus ja esisopimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kymp/Make/Myyntipäätös

Liite 1
Liite 2

Kymp/Asemakaavoitus

 

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Voimassa oleva asemakaava

Tontilla on voimassa asemakaava nro 8238, joka on vahvistettu 4.9.1981 ja jossa tontti on merkitty kuulumaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (TTV). Tontin rakennusoikeus on 72 010 kem2, ja sille on rakennettu 36 159 kem2.

Asemakaavan muutosehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esitti 28.5.2018 kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuksen nro 12481 hyväksymistä.

Muutosehdotuksessa tontti 91-43-54-1 on merkitty kuulumaan asuinkerrostalojen korttelialueeseen, toimitilarakennusten korttelialueeseen, autopaikkojen korttelialueeseen ja katualueeksi. Uutta asuinrakennusoikeutta tulee 68 051 kem2.

Maankäyttösopimus ja esisopimus

Asemakaavan muutos korottaa tontin 91-43-54-1 arvoa merkittävästi, joten tonttiyksikkö on käynyt maanomistajan kanssa kaupunginhallituksen 9.6.2014 (685 §) tekemän päätöksen mukaiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 2 oleva sopimus, jonka mukaan maanomistaja suorittaa kaupungille 7 000 000 euron korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Korvaus on maksettava vaiheittain sopimuksessa esitetyssä aikataulussa.

Korvausta korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamispäivästä maksupäivään kaksi prosenttia vuodessa. Korotus pyöristetään lähimpään 1 000 euroon.

Esisopimuksen mukaan kaupunki luovuttaa maanomistajalle tai sen määräämälle yleisestä alueesta 91-43-9906-100 eräitä tontinosia ja maanomistaja luovuttaa kaupungille korvauksetta tontista 91-43-54-1 katualueeseen yhteensä 2 220 m2. Maanomistaja maksaa välirahaa 128 700 euroa. Välirahaa korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamispäivästä maksupäivään kaksi prosenttia vuodessa. Korotus pyöristetään lähimpään 1 000 euroon.

Esittelijä katsoo, että sopimus on kaupunginhallituksen päätöksen 9.6.2014 (685 §) mukainen, ja puoltaa sen hyväksymistä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirja 29052018

2

Sopimus ja esisopimus

Oheismateriaali

1

Asemakaavaehdotus 12481

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kymp/Make/Myyntipäätös

Liite 1
Liite 2

Kymp/Asemakaavoitus

 

Tiedoksi

Kanslia/Villeneuve, Linden ja Nelskylä

Aska/Näveri

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 29.05.2018 § 264

Kaupunkiympäristölautakunta 28.11.2017 § 254

Pelastuslautakunta 09.01.2018 § 12

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 9.1.2018

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 21.12.2017

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 12.09.2017 § 21

Nimistötoimikunta 05.04.2017 § 28

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2016 § 440

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 27.10.2016

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 11.10.2016

Rakennusvirasto 5.10.2016

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566