Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (2)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

05.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 109

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 13.2.2019 § 37

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

HEL 2019-000639 T 00 00 02

Kvsto 13.2.2019 § 40

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Kulosaari, tontit 42047/33 ja 42047/35)

HEL 2018-010325 T 10 01 01 02

Kvsto 13.2.2019 § 41

Meilahden Töölöntullin korttelin 520 asemakaavan muuttaminen (nro 12515)

HEL 2016-014357 T 10 03 03

Kvsto 13.2.2019 § 42

Pukinmäen asemanseudun asemakaavan muutos (nro 12476)

HEL 2015-005536 T 10 03 03

Pöytäkirja 13.2.2019

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566