Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

05.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 116

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämiseksi

HEL 2018-012501 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta viittaa 13.2.2018 antamaansa lausuntoon Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä ja saaren avaamisesta laajempaan käyttöön. Samalla lautakunta toteaa, että tilanne on muuttunut aiempaan verrattuna siten, että korkein hallinto-oikeus hylkäsi 8.11.2018 Helsingin valituslupahakemuksen Vartiosaaren osayleiskaavaa koskeneesta Helsingin hallinto-oikeuden osayleiskaavan kumoamispäätöksestä sekä Helsingin valituksen Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä kumota Helsingin uusi yleiskaava Vartiosaaren ja Ramsinniemen osalta. Helsingin yleiskaava 2016 on tullut voimaan 5.12.2018. Yleiskaava 2016:sta kumotuilla alueilla jää voimaan vuoden 2002 yleiskaava. 

Vuoden 2002 yleiskaavassa Vartiosaari on merkitty selvitysalueeksi, jonka maankäyttö ratkaistaan yleiskaavalla tai osayleiskaavalla. Näin ollen Vartiosaari on edelleen kaavoittamaton alue, jonka maankäyttö tulee ratkaista yleiskaavatasoisella suunnittelulla. Marraskuussa 2017 kaupunginvaltuusto päätti, että Vartiosaaren kaavoitus keskeytetään meneillään olevan valtuustokauden 2018 - 2021 ajaksi.

Vartiosaaren maankäytön tilanne on ollut epäselvä pitkään ja sen vuoksi saarta ei ole kehitetty virkistysalueena. Periaatteena on, että selvitysalueeksi merkittyihin alueisiin ei osoiteta investointeja. Näin ollen kaupungin ylläpitämiä virkistyspalveluja ei Vartiosaaressa ole.

Vartiosaaren laajat kunnostustoimenpiteet edellyttäisivät erillisrahoitusta. Tällä tavoin olisi mahdollista järjestää nykyistä laajempaa virkistyskäyttöä, joka ei kuitenkaan sido saaren tulevia pitkän tähtäimen maankäytön ratkaisuja.

Vartiosaaren virkistyskäyttö edellyttää ylläpitoa ja ylläpitovastuun määrittämistä. Vartiosaari ei tällä hetkellä kuulu Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalveluiden eikä kaupunkiympäristön toimialan jatkuvan ylläpidon piiriin. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut voisi ottaa saaren ylläpidon piiriin, mikäli liikuntapalveluiden käyttötalouden budjettia nostettaisiin tältä osin.

Vartiosaaren kehittäminen virkistystoimintaan edellyttää suunnittelua. Alueelle tulee laatia ensin virkistyskäyttöä ohjaava hoito- ja kehittämissuunnitelma, jossa tarkastellaan muun muassa metsiä ja avoimia alueita, reitistöä ja yhteyksiä saareen, palveluita, kasvillisuuden kehittämisperiaatteita, ulkoilu- ja virkistystoimintoja sekä saaren huollon järjestämistä. Suunnitelman valmistuttua arvioidaan, toteutetaanko Vartiosaaren virkistyskäyttö osana Helsingin merellisen strategian toimintaohjelmaa. Mikäli alueen maankäytössä tapahtuu muutoksia, tulee virkistyskäytön lähtökohdat arvioida uudelleen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Niina Strengell, maisema-arkkitehti: 310 37072

niina.strengell(a)hel.fi

Liitteet

1

Emma Karin valtuustoaloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämiseksi

2

Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 13.2.2018 § 79

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Emma Kari ja 24 muuta valtuutettua ovat tehneet 28.11.2019 seuraavan valtuustoaloitteen:        

"Helsingin vuoden 2018 talousarviosta päätettäessä sovittiin, että Vartiosaaren asemakaavoituksen suunnittelu keskeytetään tämän valtuustokauden ajaksi. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Vartiosaaren osayleiskaavaa koskevan Helsingin valituslupahakemuksen 8.11. julkaistussa päätöksessään. Vartiosaareen ei ole mahdollista suunnitella asuinrakentamista, eikä uusia kaavoituspäätöksiä ole suunnitelmissa tämän valtuustokauden aikana.

Tilanteen muututtua ja asuinrakentamisen keskeydyttyä Vartiosaaren virkistyskäyttöä on mahdollista edistää pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Vartiosaarta tulisi kehittää kaikkien helsinkiläisten yhteisenä luonto- ja virkistyskohteena, sillä sen luontoarvot ovat ainutlaatuiset.

Kulkuyhteydet ja virkistysmahdollisuudet saaressa ovat rajalliset. Vartiosaaresta on kuitenkin mahdollista tehdä Vallisaaren veroinen Helsingin uusi houkutteleva luontomatkailukohde. Saareen ei johda siltaa, vaan pääsy on kesäaikaan harvaan liikennöivän veneyhteyden varassa. Vartiosaaressa ei myöskään ole kunnollista yleistä venelaituria. Vartiosaaren virkistyskäytön kehittäminen edellyttääkin ennen kaikkea sujuvan kulkuyhteyden rakentamista. Laaja virkistyskäyttö olisi mahdollista, mikäli kulkuyhteyksiä parannettaisiin sillan ja vesiliikenteen kehittämisen avulla. Myös kaupunkilaisten omien veneiden rantautumismahdollisuuksia tulee parantaa.

Vartiosaaren virkistyskäyttö edellyttää lisäksi, että palveluita saarella parannetaan. Lisäksi Vartiosaaren virkistysmahdollisuuksia tulisi kehittää parantamalla palveluita vierailijoille ja retkeilijöille esimerkiksi polkuja vahvistamalla, lisäämällä opasteita, roskiksia ja WC:itä, sekä rakentamalla levähdys- ja uimapaikkoja. Lisäksi tulisi selvittää, miltä osin Vartiosaari voisi kuulua Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalveluiden ylläpidon piiriin.

Kaupunginhallitus vastasi 13.6. Aloitteeseen, että Vartiosaaren virkistyskäytön kehittäminen voisi tässä tilanteessa perustua lähinnä väliaikaisluonteisiin, verrattain kevyisiin ratkaisuihin, jotka eivät vaikuta jatkosuunnitteluun. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen johdosta väliaikaiset ratkaisutkin ovat muuttuneet pitkäaikaisemmiksi, sillä alueelle ei ole tällä hetkellä vireillä kaavoitusta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että tilanteen muututtua korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen Helsinki ryhtyy toimiin Vartiosaareen virkistyspalveluiden kehittämiseksi ja saaren kulkuyhteyksien parantamiseksi. Samalla Vartiosaaren virkistyskäytön edistäminen tulisi ottaa osaksi Helsingin merelliseen strategiaan."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 28.3.2019 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Niina Strengell, maisema-arkkitehti: 310 37072

niina.strengell(a)hel.fi

Liitteet

1

Emma Karin valtuustoaloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämiseksi

2

Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 13.2.2018 § 79

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566