Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

05.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 119

Pyöräasema- ja mainoslaitepaikkojen luovuttaminen Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle kaupunkipyörähankkeen laajentumisen toteuttamista varten

HEL 2019-001910 T 10 01 01 04

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti luovuttaa korvauksetta Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle (HKL) paikat kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamisen edellyttämille kaupunkipyöräasemille ja tarvittaville erillisille mainoslaitteille kaupunkipyörähankkeen laajentumisen toteuttamista varten hallitsemiltaan yleisiltä alueilta ajaksi 1.3.2019-1.12.2025 seuraavin ehdoin:

 1. Kaupunkipyöräasemat on sijoitettava hyväksytyn liikennesuunnitelman mukaisille paikoille.
 2. Mainoslaitteet tulee ensisijaisesti sijoittaa pyöräasemien yhteyteen mallihyväksynnän mukaisesti, tai toissijaisesti muualle ottaen kuitenkin huomioon mainoslaitteiden sijoittelua koskevat kaupungin ohjeet sekä hyväksyttämismenettely.
 3. Kaupunkipyöräasemasta irrallaan oleville mainoslaitteille on haettava rakennusvalvontaviranomaisen toimenpidelupa.
 4. Pyöräasemien ja mainoslaitteiden toteutussuunnittelussa on huomioitava kaupunkitilassa olevat maanalaiset ja -päälliset rakenteet sekä kasvillisuus.
 5. Pyöräasemien pyörätelineet on poistettava 1.12.-1.3. väliseksi ajaksi.
 6. Pyöräasemat ja mainoslaitteet on pidettävä ehjinä ja siisteinä.
 7. HKL on velvollinen kustannuksellaan poistamaan pyöräasemat ja mainoslaitteet yleisellä alueella tehtävän työn ajaksi.
 8. HKL on velvollinen kustannuksellaan ennallistamaan pyöräasemien ja mainoslaitteiden paikat sopimuskauden päättyessä.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti myös hyväksyä muutosesityksen pyöräasemien pitämiseksi varattuina 1.3.-1.12. välisenä aikana alkuperäisen 15.4.-1.12. sijaan. Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunkipyöräpalvelun kaudeksi 3.4.-31.10. kunakin kalenterivuonna liikennelaitoksen johtokunnan päätöksen (liite 4) mukaisesti.

Käsittely

Mikko Aho: Kappaleen kaupunkiympäristölautakunta päättää myös hyväksyä muutosesityksen pyöräasemien pitämiseksi varattuina... (asennettuina sijaan)

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Iiro Grönberg, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37192

iiro.gronberg(a)hel.fi

Jarmo Talvasto, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 38817

jarmo.talvasto(a)hel.fi

Liitteet

1

YTLK päätös § 293 HEL 2013-008385

2

YTLK lausunto § 1 HEL 2014-003639

3

Kaupunkipyöräverkoston laajentaminen 2019-2025, hankesuunnitelma

4

HKL johtokunnan päätös kaupunkipyöräkauden pidentämiseksi

5

Lisäsopimusluonnos

6

Vuokrasopimus HKR-HKL 4.4.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää luovuttaa korvauksetta Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle (HKL) paikat kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamisen edellyttämille kaupunkipyöräasemille ja tarvittaville erillisille mainoslaitteille kaupunkipyörähankkeen laajentumisen toteuttamista varten hallitsemiltaan yleisiltä alueilta ajaksi 1.3.2019-1.12.2025 seuraavin ehdoin:

 1. Kaupunkipyöräasemat on sijoitettava hyväksytyn liikennesuunnitelman mukaisille paikoille.
 2. Mainoslaitteet tulee ensisijaisesti sijoittaa pyöräasemien yhteyteen mallihyväksynnän mukaisesti, tai toissijaisesti muualle ottaen kuitenkin huomioon mainoslaitteiden sijoittelua koskevat kaupungin ohjeet sekä hyväksyttämismenettely.
 3. Kaupunkipyöräasemasta irrallaan oleville mainoslaitteille on haettava rakennusvalvontaviranomaisen toimenpidelupa.
 4. Pyöräasemien ja mainoslaitteiden toteutussuunnittelussa on huomioitava kaupunkitilassa olevat maanalaiset ja -päälliset rakenteet sekä kasvillisuus.
 5. Pyöräasemien pyörätelineet on poistettava 1.12.-1.3. väliseksi ajaksi.
 6. Pyöräasemat ja mainoslaitteet on pidettävä ehjinä ja siisteinä.
 7. HKL on velvollinen kustannuksellaan poistamaan pyöräasemat ja mainoslaitteet yleisellä alueella tehtävän työn ajaksi.
 8. HKL on velvollinen kustannuksellaan ennallistamaan pyöräasemien ja mainoslaitteiden paikat sopimuskauden päättyessä.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää myös hyväksyä muutosesityksen pyöräasemien pitämiseksi asennettuina 1.3.-1.12. välisenä aikana alkuperäisen 15.4.-1.12. sijaan. Samalla kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä kaupunkipyöräpalvelun kaudeksi 3.4.-31.10. kunakin kalenterivuonna liikennelaitoksen johtokunnan päätöksen (liite 4) mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta on päätöksessään § 293 HEL 2013-008385 (liite 1) luovuttanut yleisiä alueita kaupunkipyöräasemapaikoiksi HKL:lle. Lautakunta on tarkentanut päätöstään lausunnolla § 1 HEL 2014-003639 (liite 2). Alkuperäisen hankintapäätöksen lisäksi HKL on tilannut laajennuksen kaupunkipyöräjärjestelmään kesäkaudesta 2019 alkaen. Laajennus sisältää 88 uutta kaupunkipyöräasemaa ja enintään 18 lisämainospaikkaa.

Liitteenä (liite 3) on liikennelaitoksen hankesuunnitelma kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamiseksi 2019-2025. Järjestelmä on osa joukkoliikenteen järjestelmää ja se toimii matkakortilla tai luottokortilla.

Liitteenä (liite 4) on liikennelaitoksen johtokunnan päätös § 71 HEL 2018-003672 kaupunkipyöräkauden pidentämiseksi.

Kaupunkiympäristön alueidenkäyttö ja valvonta -yksikkö solmii yleisten alueiden luovuttamisesta HKL:n käyttöön vuokrasopimuksen lisäsopimuksen (liite 5). Sopimuksen voimassaoloaika on sama kuin alkuperäisen rakennusviraston ja HKL:n välisen kaupunkipyöräjärjestelmää koskevan sopimuksen (liite 6). Lisäsopimuksessa päivitetään tämän päätöksen asemien paikallaanoloajat ja pyöräkauden alkamisen ajankohta vastaamaan HKL:n johtokunnan päätöstä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Iiro Grönberg, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37192

iiro.gronberg(a)hel.fi

Jarmo Talvasto, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 38817

jarmo.talvasto(a)hel.fi

Liitteet

1

YTLK päätös § 293 HEL 2013-008385

2

YTLK lausunto § 1 HEL 2014-003639

3

Kaupunkipyöräverkoston laajentaminen 2019-2025, hankesuunnitelma

4

HKL johtokunnan päätös kaupunkipyöräkauden pidentämiseksi

5

Lisäsopimusluonnos

6

Vuokrasopimus HKR-HKL 4.4.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566