Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

05.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 67

Leikkipuisto Herttoniemi, puistosuunnitelman hyväksyminen, Länsi-Herttoniemi

HEL 2018-012255 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Leikkipuisto Herttoniemen puistosuunnitelman nro VIO 5921/1−2.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Camilla Lindroth-Vanhala, projektinjohtaja, puhelin: 310 22084

camilla.lindroth-vanhala(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro VIO 5921/1

2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5921/1

3

Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Leikkipuisto Herttoniemi sijaitsee Herttoniemen (43.) kaupunginosassa, Länsi-Herttoniemen 431 osa-alueella. Leikkipuisto on voimassaolevassa asemakaavassa nro 7306 P merkinnällä. Leikkipuisto Herttoniemen pinta-ala on 21 508 m². Suunnittelualueen pinta-ala on 8 341 m². Alueella on meneillään Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamisen kaavoitushanke, joka ei tällä hetkellä vaikuta Leikkipuisto Herttoniemen kunnostussuunnitteluun.

Leikkipuisto Herttoniemi sijaitsee laaksomaisessa rinteessä. Leikkipuistorakennus on rakennettu rinteeseen pengerretylle tasanteelle. Rakennuksen ympärillä on pienten lasten leikkivälineitä sekä kahluuallas. Leikkipiha on osittain aidattu.

Leikkipuiston kaakkoisosassa on talvisin jäädytettävä pelikenttä, isojen lasten leikkivälineitä ja pieni amfiteatteriaihe. Puiston koillisosan rinteessä on suosittu talviliukumäki. Leikkialueelta avautuu viehättävä, vehreä näkymä laaksoon.

Leikkirakennukselle johtavat raitit ja liittymät ovat paikoin jyrkkiä ja kapeita. Leikkipuiston rakenteet ja leikkivälineet ovat kuluneita. Pienten lasten leikkialuetta ei ole kunnolla aidattu ja leikkivälineiden määrä on vähäinen suhteessa käyttäjämääriin.

Suunnittelun tavoitteena on tehdä leikkipuistosta turvallinen, monipuolinen ja viihtyisä leikkipaikka.

Suunnitelman sisältö

Pienten lasten leikkialue säilyy leikkipuistorakennuksen vieressä ja isojen lasten leikkialue puiston kaakkoisosassa. Pienten lasten leikkivälineet uusitaan ja isojen lasten leikkivälineitä kunnostetaan ja lisätään. Nykyinen kahluuallas säilytetään.

Leikkipihan painunut ja kulunut betonikiveys uusitaan. Leikkipihaan tulee suorakaiteenmuotoinen asfalttipintainen liitutaulu sekä turvakumimateriaalista valettu punainen polku.

Leikkirakennuksen pohjoispuolelle on suunniteltu soittopaikka ulkosoittimille. Soittopaikasta tehdään olohuonemainen pinnoittamalla se oranssilla tekonurmella ja käyttämällä penkkeinä divaanimaisia ulkokalusteita.

Leikkipuiston turvallisuutta lisätään uusimalla pienten lasten leikkialueen aita ja sijoittamalla kaiteet raittien jyrkille luiskaosuuksille. Purouoman puiset pengerrakenteet poistetaan ja purouomaa lyhennetään.

Leikkipuiston istutukset säilytetään vehreinä ja runsaina. Ylikasvaneita ja ränsistyneitä pensasistutuksia ja puita poistetaan ja uusitaan jonkin verran. Puiston nykyistä valaistusta täydennetään.

Nykyinen Karhutieltä leikkipuistorakennukselle johtava raitti siirretään ja raitin pituuskaltevuutta loivennetaan. Tontin huoltoliittymää loivennetaan ja levennetään sekä jyrkkään luiskaan suunnitellaan kaide. Leikkipuisto täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä 1 olevasta suunnitelmaselostuksesta.

Vuorovaikutus

Leikkipuisto Herttoniemen puistosuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan toimeksiannosta.

Puistosuunnitelmaluonnos esiteltiin asukkaille Leikkipuisto Herttoniemessä 22.5.2018.

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin info- ja näyttelytila Laiturissa ja Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat 14.5.–28.5.2018 välisenä aikana.

Suunnitelman esillä olosta ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille. Suunnitelmasta on saatu palautetta, josta on tehty yhteenveto vuorovaikutusmuistioon (liite 3). 

Kustannukset ja aikataulu

Suunnittelualueen pinta-ala on 8 341 m².

Puistosuunnitelman rakennuskustannukset ovat noin 700 000 euroa eli noin 84 euroa/m² (alv. 0 %).

Suunnittelualueen hoitoluokat ovat A2, A3 ja C1.

Vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat noin 11 677 euroa eli 1,4 euroa/m² (alv. 0 %).

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelmassa 2019.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 04 01 01, uudet puistot ja puistojen peruskorjaus.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 §.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Camilla Lindroth-Vanhala, projektinjohtaja, puhelin: 310 22084

camilla.lindroth-vanhala(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro VIO 5921/1

2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5921/1

3

Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

Hallinto- ja lakipalvelut, tietopalvelut/Stenfors Piia

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami

Rakennukset ja yleiset alueet, tilapalvelut/Grundström Irmeli

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566