Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/14

 

05.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 66

Jakomäen keskiosan katusuunnitelmien hyväksyminen

HEL 2018-011567 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä seuraavat katusuunnitelmat:

        Somerikkotie välillä Jakomäentie-Louhikkotie

        Somerikkotie välillä Louhikkotie-Kankaretie

        Somerikkotie välillä Kankaretie-Huokotie

        Somerikkopolku välillä Jakomäenpolku-Somerikkotie

        Orkotie

        Jakomäenpolku 3.1.2019 muutettu suunnitelma

        Jakomäenaukio

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Silja Hurskainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nrot 31020/1-3

2

Suunnitelmapiirustus nro 31020/1

3

Suunnitelmapiirustus nro 31020/2

4

Suunnitelmapiirustus nro 31020/3

5

Koostepiirustus nro 31020/4

6

Suunnitelmaselostus nro 31021/1

7

Suunnitelmapiirustus nro 31021/1

8

Suunnitelmaselostus nro 31022/1

9

Suunnitelmapiirustus nro 31022/1

10

Suunnitelmaselostus nro 31025/1

11

Suunnitelmapiirustus nro 31025/1 muutettu

12

Suunnitelmapiirustus nro 31025/1 nähtävillä ollut

13

Suunnitelmaselostus nro 31027/1

14

Suunnitelmapiirustus nro 31027/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Jakomäen keskiosan katuverkkoon on suunniteltu muutokset, jotka mahdollistavat asemakaavan mukaisen lisärakentamisen, parantavat alueen julkisen ympäristön laatua ja liikenteellistä toimivuutta sekä tarjoavat yhteydet uudelle Jakomäen sydän - palvelurakennukselle. 

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualueen kadut ovat pääosin nykyisiä olemassa olevia Jakomäen keskiosassa sijaitsevia tontti- ja kokoojakatuja sekä jalankulun ja pyöräilyn väyliä sekä olemassa oleva Jakomäenaukio. Suunnittelualueelle rakennetaan yksi uusi katu, Orkotie, osittain nykyisen Huokopolun paikalle. Suunnitelmien lähtökohtana ovat asemakaavat 12495, 5675, 9065 ja 8784  sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan 12.12.2017 hyväksymä liikennesuunnitelma 6784 sekä liikennesuunnittelupäällikön 9.5.2017 hyväksymä liikennesuunnitelma 6719-2.

Katujen rakentamisen tavoitteena on mahdollistaa lisäasuinrakentaminen Jakomäen keskiosaan sekä parantaa alueen liikenteellistä toimivuutta sekä mahdollistaa kulku uudelle Jakomäen sydän -palvelurakennukselle.

Suunnitelma

Somerikkotie

Somerikkotie on nykyinen kokoojakatu, jonka itäpuolella on viheraluetta ja luonnonsuojelualuetta ja länsipuolella Jakomäen liikuntapuisto ja kerros- ja pientaloja. Kadulla on ajoradan molemmin puolin yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet. Somerikkotielle rakennetaan uusi kiertoliittymä Huokotien liittymään sekä uudet bussipysäkkiparit Louhikkotien liittymän läheisyyteen sekä Huokotien kiertoliittymän eteläpuolelle. HSL:n runkobussilinja 570 alkaa liikennöidä kadulla elokuussa 2020. Somerikkotien, Jakomäentien ja Maratontien liittymäaluetta muokataan ja varsinkin pyöräilyn ja jalankulun edellytyksiä parannetaan.

Somerikkotien keskisaarekkeelle istutetaan matalia lehtipensaita. Kiertoliittymän keskisaarekkeelle istutetaan matalia lehti- ja havupensaita sekä havu- ja lehtipuita.

Somerikkotie on osa erikoiskuljetusreitistöä.

Somerikkopolku

Somerikkopolku on olemassa oleva yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, jota uudistetaan Jakomäenpolun ja Somerikkotien välillä. Sen linjausta siirretään Jakomäenpolun päässä Jakomäenpolun uudisrakentamisesta johtuen. Somerikkopolun eteläpuolella sijaitsee kerrostaloja ja pohjoispuolella viheralue sekä uusi kaavoitettu asuinkortteli.

Somerikkopolun rakentaminen parantaa jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä Jakomäenpolun ja Somerikkotien välillä sekä mahdollistaa Jakomäenpolun uuden katuosuuden rakentamisen.

Orkotie

Orkotie on uusi tonttikatu, jonka itäpuolella sijaitsee nykyinen Jakomäen liikuntapuisto sekä rakenteilla oleva uusi palvelurakennus. Kadun länsipuolelle rakennetaan uusia asuinkortteleita. Orkotien rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asunto- ja palvelurakentamisen Jakomäen keskiosassa.

Ajoradan länsireunaan rakennetaan jalkakäytävä ja kadun eteläosassa itäreunaan poikittaispysäköintiä, yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie ja pohjoisosalle pysäköintipaikkoja. Orkotien Jakomäenaukion puoleiseen päähän asennetaan ajoeste. Kadun keskivaiheille rakennetaan korotettu suojatie ja eteläpäähän kääntöpaikka. Erotuskaistalle kadun pohjoispäähän istutetaan matalia pensaita.

Jakomäenpolku

Jakomäenpolku on osittain uusi tonttikatu ja osittain nykyinen jalankulku- ja pyörätie. Jakomäenpolun pohjoispuolella sijaitsee nykyinen koulurakennus ja uimahalli ja eteläpuolella rivitaloja sekä Kankarepuisto. Jakomäenpolun pohjoispuolelle rakennetaan uusi palvelurakennus sekä uusi asuinkortteli. Jakomäenpolku liittyy länsipäästään Jakomäenaukioon ja itäpäästään Kankaretiehen ja Somerikkopolkuun.

Uimahallin ja Somerikkotien väliselle osuudelle rakennetaan ajorata, kadunvarsipysäköintipaikkoja sekä erillinen jalankulun ja pyöräilyn väylä katualueen eteläreunaan, joka jatkuu länteen päin Jakomäenkujalle asti.

Jakomäenpolun katusuunnitelmaa on muutettu nähtävillä olon jälkeen 19.12.2018 päivätyllä muutoksella (liite 11). Ajorataa on levennetty 5 metristä 6 metriin, koska ajoradalle on tarpeen sijoittaa pelastusajoneuvon pelastuspaikka. Samalla kadun pohjoisreunan jalkakäytävää kavennettiin 3,5 metristä 3 metriin ja ajoradan eteläpuolella olevaa erotuskaistaa 6 metristä 5,5 metriin.

Jakomäenaukio

Jakomäenaukio on olemassa oleva Jakomäen keskeisin oleskeluaukio, jonka vieressä olevat vanhat rakennukset puretaan seurakuntataloa lukuun ottamatta. Aukio liittyy itäpäästään Jakomäenpolkuun sekä uuden palvelurakennuksen edustan aukioon. Länsipäässä Jakomäenaukio liittyy Jakomäenkujaan ja pohjoisessa Orkotien päässä olevaan kääntöpaikkaan. Aukio kunnostetaan ja sen koko pienenee hieman. Aukio yhdistyy Jakomäen sydän -palvelurakennuksen piha-alueen kanssa muodostaen yhtenäisen aukiosarjan. Osa aukion nykyisistä puista säilytetään ja aukiolle istutetaan uusia matalia havu- ja lehtipensaita, pieniä lehtipuita sekä mäntyjä osin uusittaviin istutusaltaisiin. Jakomäenaukion alkuperäinen 1960-luvun tunnusomainen ilme pyritään säilyttämään mm. materiaalivalinnoilla. Nykyiset betonilaatat ja nupukivin rajattu ruudutus uusitaan. Penkit ja roska-astiat uusitaan.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevista suunnitelmaselostuksista (liite 1 nro 31020/1-3, liite 6 nro 31021/1, liite 8 nro 31022/1, liite 10 nro 31025/1 ja liite 13 nro 31027/1).

Koostepiirustus on liitteenä 5.

Kadut sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä kaupunkiympäristön info- ja näyttelytila Laiturissa, Jakomäen kirjastossa ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 10.−23.10.2018 välisen ajan.

Katusuunnitelmat olivat ovat olleet nähtävillä 5.−18.12.2018 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille.

Suunnitelmista ei ole tehty muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 3 500 000 euroa, keskimäärin 96 euroa/m² (alv. 0 %). Kustannukset jakautuvat kaduittain seuraavasti:

 

euroa (alv. 0 %)

Somerikkotie

1 850 000

Somerikkopolku

140 000

Orkotie

420 000

Jakomäenpolku

420 000

Jakomäenaukio

670 000

Yhteensä

3 500 000

 

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 129 000 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset eivät muutu nykyisestä.

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2019 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 08 Katujen uudisrakentaminen.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Silja Hurskainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nrot 31020/1-3

2

Suunnitelmapiirustus nro 31020/1

3

Suunnitelmapiirustus nro 31020/2

4

Suunnitelmapiirustus nro 31020/3

5

Koostepiirustus nro 31020/4

6

Suunnitelmaselostus nro 31021/1

7

Suunnitelmapiirustus nro 31021/1

8

Suunnitelmaselostus nro 31022/1

9

Suunnitelmapiirustus nro 31022/1

10

Suunnitelmaselostus nro 31025/1

11

Suunnitelmapiirustus nro 31025/1 muutettu

12

Suunnitelmapiirustus nro 31025/1 nähtävillä ollut

13

Suunnitelmaselostus nro 31027/1

14

Suunnitelmapiirustus nro 31027/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala/Lehto Henna

Maanomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami

Rakennukset ja yleiset alueet, tilapalvelut/Grundström Irmeli

Liikunnan palvelukokonaisuus, liikuntapaikat/Huurre Petteri

Hallinto- ja lakipalvelut, tietopalvelut/Stenfors Piia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566