Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

05.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 54

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 16.1.2019 § 6

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Pasila)

HEL 2018-008124 T 10 01 01 02

Kvsto 16.1.2019 § 7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Länsisatama, Jätkäsaari)

HEL 2018-008933 T 10 01 01 02

Kvsto 16.1.2019 § 8

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Koskela, tontit 26962/3-5)

HEL 2018-008109 T 10 01 01 02

Kvsto 16.1.2019 § 9

Kruununhaan Liisankatu 14 asemakaavan muutos (nro 12457)

HEL 2015-014306 T 10 03 03

Kvsto 16.1.2019 § 10

Jätkäsaaren Melkinlaiturin asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12500)

HEL 2015-011323 T 10 03 03

Kvsto 16.1.2019 § 11

Malmin lentoaseman rakennusten asemakaavan muuttaminen (nro 12450)

HEL 2016-010897 T 10 03 03

Kvsto 16.1.2019 § 12

Fallkullan tilan asemakaavan muutos (nro 12479)

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Kvsto 16.1.2019 § 13

Kulosaaren Wäinö Aaltosen tie 7:n asemakaavan muuttaminen (nro 12459)

HEL 2016-013448 T 10 03 03

Pöytäkirja 16.1.2019

Voimaan tulleet asemakaavat

Kaupunginkanslia

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kulosaari, tontit 42021/1 ja 10 sekä katualue (piirustus nro 12487): Kulosaarentie 42 ja 44.

HEL 2016-004915

Helsingissä 24.1.2019

Kaupunginkanslia

Kaupunginvaltuuston 14.9.2016 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kamppi, tontti 80/36 ja puistoalue (piirustus nro 12365): Kalevankatu 57. Aluetta rajaavat eteläpuolelta Kalevankatu ja pohjoispuolella mm. Eerikinkatu.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 25.9.2017 hylännyt valituksen. Korkein hallinto-oikeus päätöksellään 12.4.2018 ei ole myöntänyt valituslupaa.

HEL 2011-003759

Helsingissä 24.1.2019

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566