Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

05.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 63

Kaupunkiympäristön toimialan hankintastrategian hyväksyminen

HEL 2019-000757 T 02 08 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan kaupunkiympäristön toimialan hankintastrategian (kaupunkiympäristön aineistoja 2019:1).

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Ruut Malmberg. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Ruut Malmberg, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31832

ruut.malmberg(a)hel.fi

Kristiina Jokinen, lakimies, puhelin: 310 39015

kristiina.jokinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan hankintastrategia, kaupunkiympäristön aineistoja 2019:1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialalla kaupunkistrategiaa 2017-2021 "Maailman toimivin kaupunki" toteuttavassa toimenpideohjelmassa nostettiin hankintastrategian laatiminen osaksi vastuullista taloudenpitoa.

Kaupunkiympäristön toimialan hankintastrategian tavoitteena on edistää kaupungin palvelujen tehokasta ja taloudellista järjestämistä sekä suunnitelmallisten, laadukkaiden, eettisten ja koordinoitujen hankintojen tekemistä sekä toimia suunnannäyttäjänä toimialan hankintatoiminnan kehittämiselle. Hankintastrategian tarkoituksena on keskittää kehittämistoimenpiteet toimialan kannalta keskeisimpiin seikkoihin ja merkittävimpien hankintojen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.

Hankintastrategian laatimiseksi järjestettiin vuoden 2018 aikana työpajoja, joihin osallistui noin 100 henkilöä toimialan palvelukokonaisuuksista sekä edustajia kaupunginkansliasta. Hankintastrategiaa työstettiin lisäksi teematapaamisissa sekä kirjoitustyöpajoissa. Strategian laatimista varten tilaisuuksissa selvitettiin hankintatoiminnan nykytilaa ja toimintaympäristöön vaikuttavia muutoksia sekä määritettiin tavoitetilaa ja keskeisiä linjauksia.

Kaupunkiympäristön toimialan hankintoja ja hankintatoiminnan kehitystyötä ohjaavia tavoitelinjauksia ovat:

        Kehityshakuisuus ja asiantuntemus;

        Asiakaslähtöisyys, suunnitelmallisuus, kustannustehokkuus ja laadukkuus;

        Vastuullisuus, innovatiivisuus ja vaikuttavuus.

Hankintastrategian liitteenä on toimenpideohjelman runko, jonka pohjalta valmistellaan yksityiskohtaisempi toimenpideohjelma.

Toimenpideohjelma on jaettu hankintastrategian päätavoitteiden mukaisesti neljään toimenpidekokonaisuuteen.

1. Yhtenäisen hankintojen ohjausmallin luominen:

Toimialan tavoitteena on olla kehityshakuinen ja asiantunteva hankintayksikkö, jossa on selkeät työnjaot ja vastuut, palvelujen tuotantotapaa ja hankintojen toteutustapaa koskevat linjaukset ja jossa hankintojen yhtenäistä ohjausta ja toteutusta tulee yhteisesti hyväksytty hankintojen luokittelu hankintakategorioihin.

Hankintojen ohjausmallin avulla selkeytetään hankintayksikön työnjakoa ja vastuita sekä tehdään palvelujen tuotantotapaa ja hankintojen toteutustapaa koskevat linjaukset.

2. Osaamisen kehittäminen:

Toimialan tavoitteena kehityshakuisena ja asiantuntevana hankintayksikkönä on vahvistaa toimialan henkilöstön hankintaosaamista selvittämällä strategiset osaamistarpeet luomalla kehittämissuunnitelma osaamisen kehittämiselle ja toteuttamalla sitä.

3. Hankintaprosessien yhtenäistäminen:

Toimialan tavoitteena on yhtenäistää hankintojen suunnittelu-,
toteutus-, sopimus- ja toimittajahallinta sekä seurantaprosesseja, jotta voidaan varmistaa taloudellisten, laadukkaiden ja vastuullisten hankintojen toteuttaminen suunnitelmallisesti, kustannustehokkaasti ja yhtenäisesti.

4. Vastuullisten, innovatiivisten ja vaikuttavien hankintojen toimintamallin luominen:

Toimialan tavoitteena on, että hankinnoissa edistetään kestävää kehitystä ja innovatiivisuutta sekä hyödyntää toimittajamarkkinoiden mahdollisuudet.

Vastuullisten, innovatiivisten ja vaikuttavien hankintojen toimintamallin luomisen avulla tavoitellaan muun muassa kaupunkiympäristön toimialan ympäristöohjelman toimenpiteiden sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteuttamisen varmistamista hankintojen osalta. Samanaikaisesti kehitetään olemassa olevia ja otetaan käyttöön hankintoihin uusia vastuullisuuskriteerejä, joilla voidaan edistää asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä jaetaan tietoa hyvistä käytännöistä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Ruut Malmberg, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31832

ruut.malmberg(a)hel.fi

Kristiina Jokinen, lakimies, puhelin: 310 39015

kristiina.jokinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkiympäristön toimialan hankintastrategia, kaupunkiympäristön aineistoja 2019:1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566