Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

05.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65

Lauttasaaren luoteisosan neljä tonttia (Luoteisväylä 14, Katajaharjuntie 2-4 ja Puistokaari 11) asemakaavan muuttaminen (nro 12511)

HEL 2016-012672 T 10 03 03

Hankenumero 0849_7

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

        hyväksyä 5.2.2019 päivätyn asemakaavan muutoksen piirustuksen nro 12511 mukaisena. Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan (Lauttasaari, Myllykallio) korttelin 31052 tontteja 13 ja 14, korttelin 31066 tonttia 7 ja korttelin 31086 tonttia 1 tason +19.0 yläpuolella.

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

        ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

        kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti asemakaavan muutoksesta hallintosäännön 16 luvun 1 §:n kohdan 2 perusteella, koska kaavaratkaisulla ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Miika Vuoristo, arkkitehti, puhelin: 310 37192

miika.vuoristo(a)hel.fi

Olga Veikkolainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

olga.veikkolainen(a)hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutoksen nro 12511 kartta, päivätty 5.2.2019

4

Asemakaavan muutoksen nro 12511 selostus, päivätty 5.2.2019 (päivitetty Kylk:n 5.2.2019 päätöksen mukaiseksi)

5

Havainnekuva, Luoteisväylä 14, 5.2.2019

6

Havainnekuva, Katajaharjuntie 2-4, 5.2.2019

7

Havainnekuva, Puistokaari 11, 5.2.2019

8

Tilastotiedot

9

Tehdyt muutokset

10

Vuorovaikutusraportti 5.2.2019

11

Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

 

Kunnallisvalitus, asemakaavan muuttaminen

Kustannusten osalta:

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Kunnallisvalitus, asemakaavan muuttaminen

Ne muistutuksen esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muuttaminen
Liite 10

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muuttaminen
Liite 10

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muuttaminen
Liite 3
Liite 4
Liite 10

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muuttaminen
Liite 10

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee neljää Lauttasaaren luoteisosassa sijaitsevaa tonttia.

Osoitteessa Luoteisväylä 14 tavoitteena on mahdollistaa kahden uuden erillispientalon rakentaminen kahdelle tyhjälle tontille. Voimassa olevassa asemakaavassa A-1 asuin- ja ateljeerakennusten korttelialueella sijainnut suojeltu ateljeerakennus on purettu, eikä sitä tarvitse enää huomioida tonttien suunnittelussa. Tonteista tulee AO-korttelialuetta. Asuinkerrosalaa on yhteensä 440 k-m², josta uutta asuinkerrosalaa on 140 k-m². Tonttitehokkuus on e=0,29. Tyhjien tonttien rakentaminen täydentää ja parantaa Luoteisväylän kaupunkikuvaa.

Osoitteissa Katajaharjuntie 2-4 ja Puistokaari 11 tavoitteena on mahdollistaa kahden olemassa olevan 5-kerroksisen asuinkerrostalon korottaminen yhdellä lisäkerroksella. Katajaharjuntie 2-4:ssä lisäkerroksen laajuus on 960 k-m²ja uutta asuinkerrosalaa tulee 580 k-m². Uusia asuntoja on n. 11. Tonttitehokkuus on e=1,43. Puistokaari 11:ssä lisäkerroksen laajuus on 820 k-m2 ja uusi asuinkerrosala on 960 k-m². Uusia asuntoja on n. 12. Tonttitehokkuus on e=1,0. Molemmilla tonteilla on rakennusoikeuden määrässä huomioitu olemassa olevan rakennuksen kerrosala, suunnitellun lisäkerroksen kerrosala sekä rakennuksen pohjakerroksen porrashuoneiden pinta-ala, jota ei aikaisemmin ole laskettu kerrosalaksi.

Lisäkerrosten rakentaminen ei edellytä uusien autopaikkojen rakentamista. Asuinkerrostalojen korottaminen muuttaa kaupunkikuvaa ja tiivistää kaupunkirakennetta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan 2002 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Luoteisväylä 14:ssä on voimassa asemakaava vuodelta 2006, jossa tontti 31052/13 on erillispientalojen korttelialuetta ja tontti 31052/14 on asuin- ja ateljeerakennusten korttelialuetta.

Katajaharjuntie 2-4:ssä on voimassa asemakaava vuodelta 2000, jossa tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta.

Puistokaari 11:ssä on voimassa asemakaava vuodelta 1994, jossa tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta. Puistokaari 11:n kohdalla on lisäksi voimassa maanalainen asemakaava vuodelta 2009, jossa tontin eteläosan kohdalle on merkitty kaupungin tarpeisiin varattu metrotunnelien rakennusala suojavyöhykkeineen.

Tontit ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemusten johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Rakennusoikeuden lisäys ei aiheuta millekään tonteille niin merkittävää arvonnousua, että se vaatisi maankäyttösopimuksen tekemistä.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa:

        kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat viitesuunnitelma-aineistossa esitettyihin asuinkerrostalojen korotussuunnitelmiin mm. lisäkerroksen laajuuden, massoittelun, parvekeratkaisujen ja kattomuodon osalta. Pientalotonttien osalta kannanotot kohdistuivat rakennusoikeuden määrään.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaupunginmuseon kanssa on neuvoteltu kaavan tavoitteista ja päästy yhteisymmärrykseen viitesuunnitelmia koskevista tarkoituksenmukaisista muutoksista, joista on keskusteltu myös asianomaisten hakijoiden kanssa. Korotushankkeiden arkkitehtuuria ohjataan lisäksi mm. julkisivumateriaaleja ja rakennusten korkeutta säätelevillä asemakaavamääräyksillä.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta ei saapunut kirjallisia mielipiteitä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 26.10.–26.11.2018

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui 1 kirje.

Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat Puistokaaren varrella sijaitsevien tonttien omistajien tasapuolisiin mahdollisuuksiin saada vastaava asuinkerrostalon korottamisen mahdollistava kaavamuutos ja siitä seuraava taloudellinen hyöty, kuin Puistokaari 11:ssä. Muistuttaja huomauttaa, että maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun mahdollistavan, koko Puistokaarta koskevan asemakaavan muutoksen laatimisedellytyksiä ja vaikutuksia ei ole tutkittu riittävän tarkasti. Lisäksi muistutuksessa esitetyt huomautukset koskevat Puistokaari 11:ssä sijaitsevan asuinkerrostalon korottamisen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia muistuttajan asuinviihtyvyyteen ja asunnon arvoon.

Kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat Luoteisväylä 14:ään esitettyjen rakennusten muuttamiseen paritaloiksi.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat julkisivujen ääneneristävyysmääräykseen, pihojen oleskelualueiden melutasoon ja rakennusoikeuden määrään suhteessa purettuun ateljeerakennukseen Luoteisväylän pientalotonteilla.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

        Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

        Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksesta, kirjeestä ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. 

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen huomautusten johdosta.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt muutokset -liitteeseen. Tehdyt muutokset ovat luonteeltaan vähäisiä, joten kaavaehdotusta ei ole ollut tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mukaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §, 51 §, 52 §, 54 §, 57 §, 59 §, 62 §.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Miika Vuoristo, arkkitehti, puhelin: 310 37192

miika.vuoristo(a)hel.fi

Olga Veikkolainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

olga.veikkolainen(a)hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutoksen nro 12511 kartta, päivätty 5.2.2019

4

Asemakaavan muutoksen nro 12511 selostus, päivätty 5.2.2019

5

Havainnekuva, Luoteisväylä 14, 5.2.2019

6

Havainnekuva, Katajaharjuntie 2-4, 5.2.2019

7

Havainnekuva, Puistokaari 11, 5.2.2019

8

Tilastotiedot

9

Tehdyt muutokset

10

Vuorovaikutusraportti 5.2.2019

11

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Muistutus ja kirje

Muutoksenhaku

 

Kunnallisvalitus, asemakaavan muuttaminen

Kustannusten osalta:

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Kunnallisvalitus, asemakaavan muuttaminen

Ne muistutuksen esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muuttaminen
Liite 10

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muuttaminen
Liite 10

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muuttaminen
Liite 3
Liite 4
Liite 10

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, asemakaavan muuttaminen
Liite 10

Tiedoksi

KYMP/Aska/Koivula, Salmi (kuulutus)

KYMP/Hatu/Koski (laskutus)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 29.11.2018

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 24.5.2018

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566