Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

05.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68

Mikonpojanpolku ja Reiherinpolku sekä polkuihin rajautuvat puistoalueet, puistosuunnitelman hyväksyminen, Laajasalo

HEL 2018-012723 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Mikonpojanpolun ja Reiherinpolun ja polkuihin rajautuvien puistoalueiden puistosuunnitelman nro VIO 5926/1.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Sari Knuuti, projektinjohtaja, puhelin: 310 23213

sari.knuuti(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro VIO 31013/1

2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 31013/1

3

Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualue sijaitsee Lauri Mikonpojan tien, Koirasaarentien, Svanströmintien ja Reiherintien välisellä metsäalueella Laajasalon (49.) kaupunginosassa. Mikonpojanpolun ja Reiherinpolun reitit on merkitty asemakaavaan merkinnällä ”Yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu katualue". Ympäröivä metsäalue on merkinnällä P eli puisto. Alueen pohjoisosassa on tulevia maankäyttömuutoksia. Koirasaarentielle on tulossa raitiotie ja sen viereen asuinkortteleita. Reiherinpolku on mahdollista toteuttaa näistä muutoksista huolimatta. Reitin pohjoispään lopullinen linjaus tarkistetaan uuden asemakaavan yleisten alueiden toteutussuunnittelussa.

Tavoitteena on rakentaa Laajasalon reitistöstä puuttuvat toisiaan risteävät reitit Mikonpojanpolku ja Reiherinpolku ja uusien reittien toteuttaminen mahdollisimman kevyillä toimenpiteillä metsämaastoon.

Mikonpojanpolku on esteetön, valaistu ja talvikunnossapidettävä. Pääosalla Reiherinpolkua on tavoitteena säilyttää nykyinen etelä-pohjoissuuntainen polku ja parantaa sitä kevyesti puusto ja kalliot säilyttäen. Reiherinpolun eteläpää Lauri Mikonpojan tiestä etelään rakennetaan saman tasoiseksi kuin Mikonpojanpolku.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 61 900 m².

Suunnitelman sisältö

Alueelle rakennetaan itä-länsisuuntainen ulkoiluraitti Mikonpojanpolku (3 m leveä, esteettömyyden perustason täyttävä, kivituhkapintainen ja valaistu) sekä pohjois-etelä -suuntainen kevyesti parannettava nykyinen polkuyhteys Reiherinpolku.

Reittien sijoittelussa on otettu huomioon alueen topografia, kalliomaaston maisema-arvot sekä asukkaiden toiveet koskien säilytettäviä puita, siirtolohkaretta, kallioita sekä poistettavia puita. Kauniiden kallioiden maisemavaurioiden välttämiseksi ja louhintojen minimoimiseksi Mikonpojanpolun suunniteltu linjaus ei täysin noudata asemakaavassa osoitettua kevyen liikenteen katu -merkintää vaan sijoittuu molemmissa päissään myös puistoksi merkitylle alueelle. Reitin varrelle asennetaan roska-astiat ja kaksi penkkiä sekä toteutetaan suojatie kohtaan, jossa raitti johtaa katualueelle.

Nykyistä Reiherinpolun polkureittiä parannetaan kevyesti hakkeella Lauri Mikonpojan tien kääntöpaikan pohjoispuolella. Tavoitteena on saada kulkijat pysymään polulla maaston kulumisen välttämiseksi. Koska polun on suunniteltu säilyvän nykyisellä paikallaan, se ei aivan koko linjauksen matkalla sijoitu asemakaavan raittimerkinnän kohdalle vaan ulottuu kahdessa kohdassa myös puistoksi merkityn alueen puolelle.

Lauri Mikonpojan tien kääntöpaikalta etelään johtaa nykyisellään 2−3 m levyiseksi rakennettu, mutta osin multapintaiseksi muuttunut reitti. Tämä jakso rakennetaan 3 m levyiseksi kivituhkapintaiseksi reitiksi ja sen varteen asennetaan penkki.

Mikonpojanpolku valaistaan led-pylväsvalaisimin. Valo suunnataan viereisistä rakennuksista poispäin. Reiherinpolun jakso, joka sijaitsee Lauri Mikonpojan tien kääntöpaikasta etelään, valaistaan niin ikään led-pylväsvalaisimin. Myös Lauri Mikonpojan tien kääntöpaikalta itään lähtevä nykyinen reitti valaistaan.

Mikonpojanpolku ja Lauri Mikonpojan tien kääntöpaikalta etelään johtava jakso Reiherinpolkua täyttävät esteettömyyden perustason vaatimukset. Näillä reiteillä myös talvikunnossapito on mahdollista. Reiherinpolku on esteellinen, valaisematon ja polkumainen lukuun ottamatta eteläisintä jaksoa.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta (liite 1).

Vuorovaikutus

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin internetsivuilla 30.8.-20.9.2018. Polku- ja puistosuunnitelmaluonnosta koskeva asukastilaisuus pidettiin maastokävelynä suunnittelualueella 6.9.2018 klo 17-18.30. Tilaisuudessa oli paikalla 21 alueen asukasta. Asukkailta tuli paljon palautetta suunnitelmaluonnoksesta sekä tilaisuudessa että kirjallisesti.

Yksi asukas vastusti raitin länsiosan linjausta lähempää hänen tonttinsa reunaa kuin mitä asemakaavassa on linjattu. Muut kannattivat esitettyä linjausta, koska se säästää kauniin luonnonkallion. Raitin itäpäästä esiteltiin kaksi vaihtoehtoista linjausta. Asukkaat pitivät parempana eteläisempää, koska se sijoittuu kauemmas asuintaloista. Mikonpojanpolulle esitetyt penkit haluttiin sijoitettavan kauas asutuksesta.

Reiherinpolun parantamista polkumaisena, joskin esteellisenä reittinä nykyistä polkulinjausta seuraten pidettiin hyvänä. Asukkaat pitivät kallioiden ja metsän säilymistä tällä osuudella tärkeänä. Asukkaat toivoivat Lauri Mikonpojan tien kääntöpaikalta etelään lähtevän Reiherinpolun osuudelle valaistusta sekä puistonpenkkiä.

Toiveet on huomioitu suunnitelmassa mahdollisuuksien mukaan. Mikonpojanpolun länsiosan linjausta ei voitu korkeuserojen ja kallion säilyttämisen takia muuttaa, mutta asukkaiden toive suojaistutuksista huomioidaan suunnitelmassa. Vuorovaikutusmuistio on liitteenä 3.

Muistutusten käsittely

Suunnitelmasta on tehty kaksi muistutusta.

Muistutus 1

Muistutuksessa vastustetaan suunnitelmassa esitettyä Mikonpojanpolun linjausta muistuttajan tontin kohdalla, koska linjaus kulkee lähellä kahta tontin sivua ja reitin valaistus voi valaista myös tonttia. Suunnitelman linjaus poikkeaa hieman asemakaavassa esitystä Mikonpojanpolun linjauksesta.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Asemakaavassa kevyen liikenteen katualue on osoitettu kiinni muistuttajan tontin pohjoissivuun ja itäsivulla reilun 8 m matkalla kiinni tonttiin. Tämän jälkeen reitti on kaavassa osoitettu siirtymään kauemmas tontista kohti idässä olevaa jyrkkäreunaista kalliota ja sen yli. Tontin pohjoissivulla kaava olisi mahdollistanut Mikonpojanpolun suunnittelun jopa kiinni tontin rajaan.

Pohjoissivulla reitti on nyt suunniteltu raittivarauksen pohjoisreunaan, mahdollisimman kauas muistuttajan tontista, lähelle naapurin autokastosta. Suunniteltu reitti kulkee 6,5 metrin päässä muistuttajan tontista.

Muistuttajan tontin itäsivulla reitti on suunniteltu kaavan mukaisen 8 metrin osuuden lisäksi vajaan 17 metrin matkalla sijoittumaan reilun 3−4 metrin päähän tontin reunasta. Linjaus kiertää kallion ja sijoittuu osin asemakaavassa puistoksi osoitetulle alueelle. Tuolle 3−4 metrin viherkaistalle on osoitettu peittäviä suojaistutuksia. Tontin läheisyyteen suunnitellut kaksi valaisinta sijaitsevat kaavan mukaisella kevyen liikenteen väylän varauksella. Valaisimina käytetään led-valoja, jotka suunnataan poispäin tontista. Ne antavat hyvin vähän valoa taaksepäin.

Suunnitelman linjauksen tarkoituksena ja tavoitteena on ollut säilyttää luonnonkallio suuremmaksi osaksi. Asemakaavan raittimerkinnän mukainen linjaus edellyttäisi merkittävää louhintaa.

Suunnitelman on katsottu sopeutuvan asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävän toimivuuden, viihtyisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Reitti rakennetaan puistopolkumaisena ja kivituhkapintaisena.

Muistutus 2

Muistutuksen kohdassa 1 vastustetaan puistosuunnitelmassa esitettyä Mikonpojanpolun linjausta muistuttajan tontin kohdalla, koska linjaus kulkee lähellä tontin itäsivua. Kohdassa 2 vaaditaan suojaistutusta tontin itäsivulle, mikäli kohdassa 1 esitetty muutos linjaukseen ei toteudu.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Kohta 1: Perustelut on esitetty muistutus 1 vastineessa.

Kohta 2: lisätään puistosuunnitelmaan pyydetyt suojaistutukset tontin itäsivulle.

Muistutukset eivät aiheuta muutosta suunniteltuun Mikonpojanpolun linjaukseen. Suojaistutukset on lisätty suunnitelmaan.

Kustannukset ja aikataulu

Puiston pinta-ala on noin 61 000 m². Puistosuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 224 000 euroa, noin 3,7 euroa/m² (alv. 0 %). Suurimpia kustannuseriä ovat Mikonpojanpolun rakentamiseen osalta valaistuksen rakentaminen Mikonpojanpolulle ja osalle Reiherinpolkua 85 000 euroa sekä louhintatyöt 12 000 euroa.

Koko alue on hoitoluokkaa C1 Lähimetsä. Vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 6 500 euroa eli 0,1 euroa/m² (alv. 0 %).

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 01 Uudisrakentaminen.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 §, 85 §, 90 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §, 41-43 § ja 46 §.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Sari Knuuti, projektinjohtaja, puhelin: 310 23213

sari.knuuti(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro VIO 31013/1

2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 31013/1

3

Vuorovaikutusmuistio

Oheismateriaali

1

Muistutus, Lohikoski Soile ym., Mikonpojanpolku ja Reiherinpolku

2

Muistutus 3.12.2018, Mikonpojanpolku ja Reiherinpolku sekä polkuihin rajautuvat puistoalueet

3

Muistutuksen 3.12.2018 liite

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

Maanomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566