Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/26

 

05.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 78

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston virkamatka Kööpenhaminaan Tanskaan 11.-12.3.2019

HEL 2018-012871 T 00 00 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa ympäristö- ja lupajaoston varsinaiset jäsenet tai näiden ollessa estyneitä varajäsenet sekä jaoston esittelijät tekemään virkamatkan Kööpenhaminaan Tanskaan 11.-12.3.2019.

Matka voidaan ympäristösyistä tehdä lentämisen sijasta muilla tarkoituksenmukaisilla kulkutavoilla.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansiomenetyksen korvaukset maksetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 990,00 euroa/henkilö.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Pekka Henttonen, asiakkuusjohtaja, puhelin: 310 38479

pekka.henttonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Matkaohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Matkalle osallistujat, jaosto

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialalla on kunnianhimoisia tavoitteita parantaa kaupungin rakennuskannan energiatehokkuutta ja löytää ratkaisuja kestävän kaupunkirakenteen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Terveelliseen ja viihtyisän elinympäristön edistämisestä ja valvonnasta vastaavilla ympäristöpalveluilla ja rakennusvalvontapalveluilla on tässä tärkeä rooli. Ympäristö- ja lupajaoston käytännön työn kannalta on arvokasta aktiivisesti tutustua myös muualla maailmalla testattuihin kestävää kaupunkirakennetta edistäviin ratkaisuihin ja lupakäytäntöihin, ja sitä kautta kasvattaa omaa osaamista ja työn laatua. Tästä syystä jaoston on tarkoituksenmukaista tehdä tutustumismatka Kööpenhaminaan.

Kööpenhaminan valikoituminen jaoston matkakohteeksi on perusteltua, sillä Kööpenhamina on maailmanlaajuisesti edelläkävijäkaupungin asemassa kestävän kaupunkirakenteen ja energiatehokkuuden edistämisessä. Kööpenhamina tavoittelee muun muassa hiilineutraaliutta vuonna 2025 maailman ensimmäisenä kaupunkina. Pohjoismaisina pääkaupunkeina Kööpenhaminalla ja Helsingillä on myös paljon yhteneväisiä piirteitä, mm. kaupunkien koko ja kasvuennuste, kaupunkirakenne, ympäristötavoitteet, mikä edesauttaa hyvien käytäntöjen soveltamista Helsingille.

Esittelijän mielestä on perusteltua, että matka voidaan ympäristösyistä tehdä lentämisen sijasta muilla tarkoituksenmukaisilla kulkutavoilla.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Pekka Henttonen, asiakkuusjohtaja, puhelin: 310 38479

pekka.henttonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Matkaohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Matkalle osallistujat, jaosto

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi

Matkalle osallistujat, toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566