Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

22.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

Yleisillä alueilla olevien pysäköintiruutujen vuokraaminen sähköautojen latauspisteiksi

HEL 2018-012949 T 10 01 01 04

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä sähköautojen latauspaikkojen käyttöoikeuden luovuttamisessa noudatettavaksi seuraavat periaatteet:

        sähköautojen latauspaikkojen käyttöoikeuden luovuttaminen kantakaupungin alueella ratkaistaan tarjouskilpailulla, jossa valintaperusteena käytetään laatua ja hintaa.

        kaupunkiympäristön toimialan perimä vuokrataso sähköautojen latauspaikkojen maa-alueen käyttöoikeuden luovutuksesta ratkaistaan tarjouskilpailulla siten, että tarjoajilta pyydetään pysäköintiruutukohtainen hintatarjous, joka käsittää ruutukohtaisen vuosivuokran hinnan.

        sähköauton latauspaikkojen vaatimat maa-alueiden vuokrasopimukset tehdään kilpailuohjelmassa määritellyn mukaisesti seitsemän vuoden palvelusopimuskaudeksi, jota voidaan jatkaa valitun operaattorin kanssa enintään kolmeksi vuodeksi alkaen varsinaisen sopimuskauden päättymisestä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Iiro Grönberg, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37192

iiro.gronberg(a)hel.fi

Markku Leijo, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö, puhelin: 310 34159

markku.leijo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Helsingissä on vuodesta 2011 lähtien toiminut kaupunginjohtajan nimeämä sähköisen liikenteen työryhmä, joka koostuu eri virastojen edustajista. Työryhmän tehtävänä on ollut sähköistyvän autoliikenteen edistäminen ja ensivaiheen kehitystoimien koordinointi. Työssä on määritelty sähköautojen julkisen latausinfrastruktuurin suunnittelun ja toteutuksen periaatteet Helsingissä.

Helsingin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupunki myötävaikuttaa julkisten latauspisteiden syntymistä yleisille alueille kaupalliselta pohjalta. Tällöin kaupunki vuokraa toimijoille katutilaa lataustoimintaa varten ja mahdollistaa toiminnan käynnistämisen, mutta ei osallistu latauspisteiden rahoittamiseen. Lataustoiminnasta ei peritä pysäköintimaksua.

Helsingin kaupunki on nyt käynnistämässä kilpailutusta sähköautojen julkisten latauspisteiden toteuttamisesta kantakaupungin alueella. Kilpailutettavat latauspistesijainnit on määritetty Helsingin kaupungin laatiman sähköautojen latauspisteiden yleissuunnitelman mukaisiin kohteisiin. Kaikki latauspistesijainnit on tarkoitettu julkisille latauspisteille, julkiseen käyttöön.

Päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi autokannan tulisi uudistua ja vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen määrä tulisi saada kasvamaan. Sähköautojen käytön edellytyksenä on latausmahdollisuuksien tarjoaminen. Toistaiseksi latauspistemarkkinat eivät ole kannattavaa liiketoimintaa, sillä sähköautojen määrä on vähäinen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Lisäksi hallintosäännön 10 luvun 1.3 §:n kohdan 1 mukaisesti toimialalautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista.

Sähköautojen latauspaikkojen käyttöoikeuden luovuttamiselle ei toistaiseksi ole vahvistettu yleisiä vuokrausperiaatteita tai taksaa, jota noudatetaan sähköauton latauspisteen viemän alueen käyttöoikeuden luovutuksessa. Sähköautojen latauspaikkojen operaattorit on tarkoitus kilpailuttaa alkuvuonna 2019 alkavalla kaupunkiympäristön toimialan järjestämällä kilpailulla. Lautakunnalle nyt esitettävässä päätösehdotuksessa on tarkoitus vahvistaa ne yleiset sähköautojen käyttöoikeuden luovutuksessa noudatettavat periaatteet, jotka koskevat latauspaikan viemän maa-alueen hinnan muodostumista kilpailutuksen perusteella.

Latauslaitteiden sijoittamissopimukset

Kilpailutusta varten Helsingin kaupungin laatimasta sähköautojen latauspisteiden yleissuunnitelmasta on valittu 28 kohdetta, joista toimittaja saa valita 20 kohdetta. Kuhunkin kohteeseen on esitetty perusratkaisuna yhden latauslaitteen toteuttaminen, joka käsittää kaksi pysäköintiruutua. Perusratkaisussa yhden laitteen tulee sisältää kaksi erillistä latauspistoketta ja niiden tulee mahdollistaa kahden auton samanaikainen lataus toisistaan riippumatta.

Latauslaitteiden sijoittamisesta tehdään sijoitussopimus ja peritään kaupunkiympäristölautakunnan vahvistama taksa.

Latausaseman maa-alueen vuokra kilpailutetaan

Helsingin kaupunki järjesti elokuussa 2018 sähköautojen julkisten latauspisteiden kilpailuttamista koskevan markkinavuoropuhelun. Tilaisuudessa käytyjen keskustelujen antia on hyödynnetty kilpailutuksen valmistelussa.

Kaupunki ei osallistu yleisillä alueilla olevien, julkisten latausasemien rahoittamiseen, vaan kilpailuttaa lataustoimintaan tarvittavan pysäköintiruudun vuosivuokran. Valittu toimittaja laatii kohdekohtaiset rakennussuunnitelmat ja rakentaa latausasemat suunniteltuihin paikkoihin. Latausasemia operoidaan kaupungin kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti. Latausaseman toteuttaja sitoutuu tuottamaan latauspalvelua koko sopimuskauden ajan. Sopimuskausi on seitsemän vuotta, minkä jälkeen osapuolet voivat sopia sopimuksen jatkamisesta kolmella vuodella. Sopimuskauden päätyttyä maan pinnan alapuolelle sijoitetut rakenteet jäävät korvauksetta kaupungin omaisuudeksi.

Kilpailutettavan pysäköintiruudun koko on 2,5 x 5 m. Ruutuja ei ole tarkemitattu. Tarjoajilta pyydetään ruutukohtainen hinta, joka käsittää ruutukohtaisen vuosivuokran hinnan. Maan vuokraan sisältyy alueen puhdistus, lumenajo ja pysäköinninvalvonta, josta sovitaan erillisellä valtakirjalla. Latausasemille varatut pysäköintiruudut jäävät kaupungin pysäköinninvalvonnan piiriin. Kaupunki vastaa liikennemerkkien toteuttamisesta. Lisäksi kaupunki huolehtii pysäköintiruutujen talvikunnossapidosta kaupungin omien, kullekin alueelle määriteltyjen laatuvaatimusten mukaisesti. Kantakaupungissa jalkakäytävien hoidosta vastaa kiinteistön omistaja. Latauslaitteen ympäristön puhtaanapidon tasosta ja käytettävyyden varmistamisesta vastaa toimittaja. Latauspisteissä ei sallita mainoksia.

Operaattorin valinnassa painotetaan latauspalvelun laatua

Toimittajan valinta ratkaistaan pääosin laadullisin kriteerein. Toimittajan valinnassa painotetut osa-alueet pisteytetään neuvottelun ja PowerPoint-esityksen perusteella syntyneen kokonaiskuvan perusteella. Arvioinnissa painotus on hinnan osalta 10 % ja laadun osalta 90 %. Toimittajan valintaan osallistuu vähintään kolme kaupungin edustajaa, jotka muodostavat yhteisen näkemyksen valittavasta toimittajasta.

Helsingin kaupunki tekee valitun operaattorin kanssa sähköautojen lataustoiminnasta sopimukset, joissa sovitaan muun muassa ajoneuvon sähkölatauksen vaatimien alueiden vuokrauksesta, alueen kunnossa- ja puhtaanapitovastuista sekä pysäköinninvalvonnasta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Iiro Grönberg, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37192

iiro.gronberg(a)hel.fi

Markku Leijo, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö, puhelin: 310 34159

markku.leijo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

KYMP, PaLu, kunnallinen pysäköinninvalvoja, Kaija Kossila

KYMP, PaLu, alueiden käyttö- ja valvontayksikkö, Iiro Grönberg

KYMP, Maka, liikenne- ja katusuunnitteluyksikkö, Reetta Putkonen

KYMP, MaKa,  kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, kaupunkitila ja verkostot, Juhani Sandström

KYMP, HaTu, hallinto- ja lakipalvelut, Markku Nyyssölä

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566