Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

11.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 635

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohdan 31001 Kaupunkirakenne, vuoden 2018 käyttömenojen ylittämiseksi

HEL 2018-012352 T 02 02 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialalle talousarviokohtaan 31001 Kaupunkirakenne, oikeuden ylittää sille vuodeksi 2018 myönnetyt käyttötalouden määrärahat 907 000 eurolla.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin  kaupunki on luovuttanut Espoossa omistamansa maa-alueet vastikkeetta Espoon kaupungille korvauksena saamastaan maankäyttösopimuksesta Espoon Viherlaaksossa. Maa-alueen luovutuksesta on kirjattu myyntivoittoa talousarviokohdalle 31001 Kaupunkirakenne käyttötuloihin   503 213,22 euroa ja Helsingin kaupungin saamasta maankäyttösopimuksesta on kirjattu käyttömenojen muihin kuluihin  504 000 euroa. Lisäksi Helsingin kaupunki on myynyt  Helsingin Kristillisen koulun rakennuksen, jonka myynnistä on kirjattu talousarviokohdalle 31001 Kaupunkirakenne  käyttömenoihin myyntitappiota 241 000 euroa. Talousarviossa ei ole varauduttu kiinteistökaupoista eikä vaihtokaupoista aiheutuviin kuluihin, jotka ovat yhteensä 745 000 euroa.  Kaupunginkanslian kanssa on sovittu, että kulut haetaan vuoden lopussa ylitysoikeutena.

Maankäyttö- ja kaupunkirakennepalvelukokonaisuudella on vuonna 2018 työskennellyt kolme HKL-Liikelaitoksen rahoittamaa projektihenkilöä Raide-Jokerin jatkosuunnittelussa, valmistelussa ja toteutusprojektin välisen yhteistyön koordinoinnissa. Lisäksi on ollut kaksi henkilöä liikenteenhallinnan järjestelmien kehittämis- ja ylläpitotehtävissä Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskuksessa. Näiden yhteenlasketut palkkakustannukset jaetaan yhdessä Helsingin kaupungin 50 %, Vantaan 25 % sekä Espoo 25 % kesken. Helsingin kaupunki maksaa kaikille yllämainituille henkilöille palkkamenot talousarviokohdasta 31001. Palkkamenot laskutetaan HKL:stä sekä Espoolta ja Vantaalta. Laskutettu palkkameno on aiemmin kirjattu menon oikaisuksi palkkamenoihin. Uuden ohjeistuksen mukaan palkkamenojen oikaisua ei voida enää tehdä, vaan asianosaisilta laskutettu summa kirjataan tuloksi ja kustannukset talousarviokohdan menoksi. Raide-Jokerin osalta palkkamenot ovat vuonna 2018 sivukuluineen yhteensä 144 000 euroa ja PLH-keskuksen osalta 18 000 euroa, eli yhteensä 162 000 euroa. Talousarviossa ei ole varauduttu palkoista aiheutuviin kuluihin, jotka ovat yhteensä 162 000.

Yllämainitut kulut ovat vuonna 2018  yhteensä 907 000 euroa, eikä niitä ole otettu huomioon talousarviokohdan 31001 Kaupunkirakenne käyttömenobudjetissa. Menokirjaukset edellyttävät, että  talousarviokohdan 31001 Kaupunkirakenne määrärahaa tulisi saada ylittää.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Vastamäki Ville

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566