Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/18

 

11.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 638

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jukka Järvisen ym. valtuustoaloitteesta koskien penkkien saamista Taivaskalliolle

HEL 2018-009099 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Taivaskallio on Käpylän laajin viheralue ja tärkeä ulkoilumaasto lähiympäristön asukkaille. Kalliolta avautuu hienoja näkymiä kaupungin yli aina Helsingin keskustaan saakka, ja asukkaat ovatkin käyttäneet Taivaskallion lakialuetta juhla- ja näköalapaikkana jo lähes sadan vuoden ajan. Laella toimi raskas ilmatorjuntapatteri Taivas vuosina 1939-1944, ja säilyneet ilmatorjunta-asemat ovat sotahistoriallisesti arvokkaita.

Taivaskallion kehittäminen alueen identiteettiä nostavana kohteena on yksi Vanhankaupungin aluesuunnitelmassa (2016-2025) esitetyistä yleisistä tavoitteista. Taivaskalliolla on tällä hetkellä neljä penkkiä: yksi laella sijaitsevan lammen vieressä, kaksi itään päin avautuvalla näköalapaikalla ja neljäs kallion eteläpuolella. Penkit ovat vanhaa mallia eivätkä täytä muun muassa nykyisiä esteettömyyskriteerejä.

Aloitteen ja aluesuunnitelmassa esitetyn tavoitteen mukaisesti Taivaskalliolle sijoitetaan lisää penkkejä. Taivaskallion laelle ilmatorjunta-asemien ympäristöön lisätään kaksi uutta penkkiä ja samalla uusitaan olemassa olevat penkit. Toimenpiteet toteutetaan kevään 2019 aikana.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Inka Lappalainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 21344

inka.lappalainen(a)hel.fi

Kari Ojamies, puistovastaava, puhelin: 310 38440

kari.ojamies(a)hel.fi

Liitteet

1

Järvinen Jukka Aloite Kvsto 29082018 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuutettu Jukka Järvinen ja 8 muuta ovat tehneet 29.8.2018 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Lisää penkkejä Taivaskalliolle jotta lapsiperheet ja vanhukset voivat levähtää ja nauttia välipalaa tai vain kauniista luonnosta. kun nyt niitä ei ole ollenkaan ja alue on erittäin suosittu nuorten ja etenkin perheitten levähtämispaikkana. Taivaskallio on ainutlaatuinen paikka ja siksi se on oltava houkutteleva ihan jokaiselle. Taivaskallio kun on historiaa jo sodan ajalta ja jossa jokaisen kaupunkilaisen tulisi olla oikeus päästä iloitsemaan. Kyse on ainoastaan penkeistä jotka lisäävät viihtyvyyttä."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.12.2018 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Inka Lappalainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 21344

inka.lappalainen(a)hel.fi

Kari Ojamies, puistovastaava, puhelin: 310 38440

kari.ojamies(a)hel.fi

Liitteet

1

Järvinen Jukka Aloite Kvsto 29082018 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566