Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/22

 

11.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 642

Kaupunkiympäristön toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksyminen

HEL 2018-011165 T 00 01 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä 3.12.2018 päivätyn liitteenä nro 1 olevan kaupunkiympäristön toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Matti Vihervuori, kehittämisasiantuntija, puhelin: +358 9 310 39050

matti.vihervuori(a)hel.fi

Liitteet

1

KYMP sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus 3.12.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta määrätään kaupunginvaltuuston 11.12.2013 § 441 hyväksymissä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa, kaupunginhallituksen 16.10.2015 hyväksymissä riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskevassa ohjeessa sekä hallintosäännössä (13.6.2018, 10 luku 1 §).

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla johto pyrkii varmistamaan toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden. Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida ja hallita toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kaupungin johtamisjärjestelmää sekä kaupunginjohdon ja hallinnon työvälineitä, joiden avulla tuetaan ja arvioidaan tavoitteiden asettamista, niiden toteutumista ja toimintaprosesseja. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta eivät ole erillisiä prosesseja tai toimenpidekokonaisuuksia, vaan osa kaikkia kaupunkikonsernin toimintoja, prosesseja ja projekteja.

Kuvaus toimii näyttönä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä luo perustan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannalle, arvioinnille ja kehittämiselle. Lisäksi kuvaus tukee raportointia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteoissa. Kuvaus auttaa tilintarkastajia lainmukaisessa tehtävässä heidän arvioidessaan Helsingin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen asianmukaisuutta.

Kaupunkiympäristön toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus on esitetty liitteessä 1.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Vihervuori, kehittämisasiantuntija, puhelin: +358 9 310 39050

matti.vihervuori(a)hel.fi

Liitteet

1

KYMP sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus 3.12.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566