Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2018

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 583

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2018 talousarviokohdan 804 puistot ja liikunta-alueet sitovien alakohtien välisten määrärahojen siirrosta

HEL 2018-011699 T 02 02 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti vuoden 2018 talousarviokohdan 804 Puistot ja liikunta-alueet sitovasta alakohdasta 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön siirrettäväksi 4.2 milj. euroa alakohtaan 8 04 02  Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet kaupunginhallituksen käytettäväksi seuraavasti:

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet
8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus 4,2 milj. euroa

siirretään alakohtaan

8 04 02 Projektialueiden puistot
8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot 3,6 milj. euroa
8 04 02 05 Pasilan puistot 0,6 milj. euroa

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571

helena.strom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on 30.11.2018 mennessä tehtävä talousarviomäärärahojen ylityksiä koskevat esityksensä. Talousarviovuoden 2018 aikana on tullut tarve ylittää talousarvion alakohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet määräraha 4,2 milj. eurolla.

Kamppi-Töölönlahti alueen puistojen toteutukseen oli talousarvion laadintavaiheessa varattu vuodelle 2018 1,4 milj. euroa. Makasiinipuiston ja Kansalaistorin puistosuunnitelma on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 12.12.2017 ja sen kustannusarvio oli 7,7 milj. euroa. Kohteesta laaditun tarkentuneen rakennussuunnitelman kustannusarvio on 9,0 milj. euroa. Lisäksi urakkaan liitettiin Töölönlahdenkadun Makasiinipuiston puoleisen reunan toteutus, jonka kustannusarvio on n. 1 milj. euroa. Koko urakkavaiheen kustannusarvio on 11,4 milj. euroa, jossa urakkavarausta on 9,4 milj. euroa ja rakennuttamis- sekä lisä- ja muutostyövarausta 2,0 milj. euroa.  Makasiinipuiston osuus on 5,7 milj. euroa. Vuoden aikana on tullut tarve toteuttaa joulukuussa 2018 avattavan keskustakirjasto Oodin ympäristö mahdollisimman valmiiksi samassa aikataulussa kirjaston kanssa ja siihen on jo käynnissä olevassa urakassa varauduttu, mikä näkyy urakkahintaa korottavana tekijänä. Keskustakirjaston ympäristön mahdollisimman valmiiksi rakentaminen vuoden 2018 aikana mahdollistaa myös puiston viimeistelytöiden valmistumisen ennen EU-puheenjohtajuuskauden alkua 1.7.2019. Urakka-aikataulun tiivistäminen edellyttää puistomäärärahaa vuodelle 2018 urakkaan 4,7 milj. euroa ja lisäksi toteutuneisiin suunnittelukustannuksiin 0,3 milj. euroa, yhteensä 5,0 milj. euroa. Menettely edellyttää talousarvioon osoitetun Kamppi-Töölönlahti alueen puistojen määrärahan ylitystä 3,6 milj. eurolla vuonna 2018.

Pasilan puistoihin on talousarvion laadintavaiheessa vuodelle 2018 varattu 0,3 milj. euroa. Kaupunginhallitus on 27.6.2016 hyväksynyt Konepajanpuiston puistosuunnitelman, jonka kustannusarvio on 1,4 milj. euroa. Puisto toteutetaan osissa asuntotuotannon edellytysten mukaan. Nyt toteutettavan puistourakan kustannusarvio välillä Venttiilikuja-Traverssikuja on 0,8 milj. euroa. Urakka on haluttu toteuttaa kokonaan vuonna 2018, jotta asukkaat pääsevät mahdollisimman pian käyttämään asuntojen vieressä sijaitsevaa puistoa. Lisäksi Pasilan puistojen suunnittelu maksaa n. 0,08 milj. euroa. Yhteensä määrärahatarve vuonna 2018 on 0,9 milj. euroa ja edellyttää talousarvioon osoitetun Pasilan puistojen määrärahan ylitystä 0,6 milj. eurolla

Projektialueiden puistojen määrärahaylitys on mahdollista kattaa talousarvion kohdan 8 04 Puistot ja liikunta-alueet sitovien alakohtien määrärahojen siirroilla, koska kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi osoitetusta talousarviokohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet määrärahasta 19,6 milj. euroa ylitysoikeuksineen,  jää osa  käyttämättä. Määrärahaa jää käyttämättä, koska vuoden 2018 alussa oli puistosuunnittelussa henkilöresurssipulaa ja osa hankkeista siirtyi toteutettavaksi aikataulujen yhteensovittamisen takia vuoden 2018 jälkeen. Lisäksi joitakin hankkeita siirrettiin vuodelle 2019, koska on yleisen edun mukaista saada Kansalaistori ja Makasiinipuisto niin valmiiksi kuin mahdollista samaan aikaan keskustakirjasto Oodin kanssa.  

Seuraavassa on esitetty alakohdittain määrärahat ja ennustettu toteuma vuonna 2018:

8 04 01 01 Uudet puistot ja liikunta-alueet on talousarviossa osoitettu 7,2 milj. euroa ja ylitysoikeutta 1,7 milj. euroa. Määrärahan käytössä on varauduttu Projektialueiden puistojen  ylitystarpeeseen. Talousarviokohdasta jää määrärahoja käyttämättä johtuen henkilöstöresurssivajeesta  prosessien eri vaiheissa, joka johtanut hankkeiden viivästymiseen.

8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot on talousarviossa osoitettu 1,4 milj. euroa ja ylitysoikeutta 0,02 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 5,0 milj. euroa.

8 04 02 05 Pasilan puistot on talousarviossa osoitettu 0,3 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 0,9 milj. euroa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571

helena.strom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia, Vastamäki Ville

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566