Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2018

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 584

Olympiastadionia ympäröivien puistoalueiden puistosuunnitelman hyväksyminen

HEL 2018-009762 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Kaisa Hernberg: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Laura Yli-Jama, yksikön päällikkö, puhelin: 310 26999

laura.ylijama(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä seuraavat puistosuunnitelmat:

        Stadionin etukenttä, Tahkontie, Eläintarha suunnitelmapiirustus nro VIO 5912/2 (liite 3)

        Hammarskjöldintie, Eläintarha, Rinnepuisto suunnitelmapiirustus nro VIO 5912/3 (liite 4)

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Stadionin etukentän, Eläintarhan ja Rinnepuiston puistoalueet sekä Tahkontie sijaitsevat Taka-Töölön (14.) kaupunginosassa. Puistosuunnitelma koskee Olympiastadionin tonttiin rajautuvaa aluetta, joka on esitetty piirustuksissa nro VIO 5912/2 ja 5912/3.

Suunnittelualue rajautuu idässä Hammarskjöldinkadun itäreunaan ja HSY:n vanhan pumppaamokiinteistön muuriin, Pohjoisessa Stadionin tontin vieressä sijaitsevaan puistokäytävään, Etelässä Mäntymäentiehen ja lännessä Töölön Pallokentän VU-alueeseen. Suunnittelualue on osa olympiarakennusten RKY-aluetta.

Olympiastadionin peruskorjauksen yhteydessä alueelle on laadittu asemakaavamuutos (asemakaava 12310), jossa stadionin tonttia on kasvatettu ympäröivien puistoalueiden suuntaan. Peruskorjatun stadionin ympärysaita siirtyy laajennetun tontin ulkoreunaan ja osa puistoalueilla olevista kävely- ja pyöräilyreiteistä jää tontin sisään. Stadionin maanalaisten laajennustilojen louhintatyöt ulottuvat paikoitellen puistoalueen puolelle ja aiheuttavat muutos- ja korjaustarpeita ympäristössä, kuten myös Stadionalueen muuttuvat sisäänkäyntijärjestelyt.

Stadionin peruskorjauksesta johtuvien muutosten lisäksi alueelle suunnitellaan pyöräilyliikenteen laatukäytävien verkkosuunnitelmaan 2013 sisältyvä uusi baanayhteys, joka johtaa Stadionin etukentältä Tahkontien kautta Uimastadionin edustalle.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,3 hehtaaria.

 

Suunnitelma

Suunnitelman lähtökohtana on sovittaa Olympiastadionin peruskorjauksesta ja uudesta baanayhteydestä aiheutuvat muutokset historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaseen ympäristöön. Väri, materiaali, ja istutusmaailma on pidetty pelkistettynä alueen funktionalismin henkeä kunnioittaen.

Stadionin tontin alle jäävä Tahkontien pyöräily- ja jalankulkuyhteys siirretään puistoalueelle tontin ulkopuolella. Jalankulkuyhteys on asfalttia ja pyörätie punaista pyörätieasfalttia. Stadionin etukentän kohdalla jalankulkuyhteyden leveys on 4 m ja pyörätien 3,5 m. Baanayhteyden rakentamisen myötä kentän itäreunassa sijaitsevat pysäköintipaikat poistuvat käytöstä.

Baanayhteys jatkuu Hammarskjöldintiellä Uimastadionin edustalle saakka. Stadionin itäsivun esteettömien sisäänkäyntien kohdalla jalankulkureitin leveys on 5 m ja pyörätien 4 m. Sisäänkäyntien pohjoispuolella jalankulkuyhteys kapenee 3,5 m levyiseksi siten, että Hammarskjöldintien asfaltoitua aluetta ei levennetä. Stadionin esteettömien sisäänkäyntien edustalla olevaa leveämpää jalankulkualuetta voidaan tapahtumien aikana käyttää myös invapysäköintiin.

Stadionin luoteiskulmaan rakennettava maanalainen logistiikkakeskus ja kaapelitunneli aiheuttavat muutoksia Pohjoiselta Stadiontieltä pallokentälle johtavan pyörätien ja huoltoreitin linjaukseen. Pyörätietä siirretään pohjoisemmaksi ja reunakivi- sekä suojatiejärjestelyt Pohjoisen Stadiontien risteyksessä muuttuvat.

Uuden baanayhteyden alta joudutaan kaatamaan kahdeksan puuta, joiden tilalle istutetaan kaksitoista uutta. Istutusten puulajina käytetään mäntyä.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro VIO 5912/2−3 (liite 1). Koostepiirustus on liitteenä 2.

Puisto sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöön ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Olympiastadionia ympäröivien puistoalueiden puistosuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan toimeksiannosta.

Puistosuunnitelmaluonnos on ollut esillä 9.−23.5.2018 välisen ajan kaupunkiympäristön info- ja näyttelytila Laiturissa ja Helsingin kaupungin internetsivuilla. Luonnokseen on ollut mahdollista tutustua ja esittää mielipiteitä. Suunnitelmaluonnokseen ei ole esitetty mielipiteitä.

Kustannukset ja aikataulu

Puiston pinta-ala on noin 1,3 hehtaaria.

Puistosuunnitelman rakennuskustannukset ovat noin 567 300 euroa eli noin 43 euroa/m² (alv. 0 %).

Puiston hoitoluokat ovat A2, A3 ja C1.

Vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat noin 16 500 euroa eli 1,27 euroa/m² (alv. 0 %).

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotuksessa 2019.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 02, Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, Jalankulun ja pyöräilyn väylät.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 §.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Laura Yli-Jama, yksikön päällikkö, puhelin: 310 26999

laura.ylijama(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro VIO 5912/2-3

2

Koostepiirustus nro VIO 5912/1

3

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5912/2

4

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5912/3

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

Rakennukset ja yleiset alueet, tilapalvelut/Grundström Irmeli

Liikunnan palvelukokonaisuus, liikuntapaikat/Huurre Petteri

Maanomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami

Hallinto- ja lakipalvelut, tietopalvelut/Stenfors Piia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566