Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2018

1 (6)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 578

Lauttasaarentien, Lauttasaaren sillan ja Porkkalankadun liikennesuunnitelma

HEL 2018-009911 T 08 00 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat liikenneinsinööri Eeva Väistö ja projektipäällikkö Katariina Hämäläinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä liikennesuunnitelman numero 6893 (liite 1) mukaiset järjestelyt Lauttasaarentien, Lauttasaaren sillan ja Porkkalankadun välillä Meripuistotie−Tallberginkatu katusuunnitelmien suunnitteluperiaatteiksi.

Esittelijän perustelut

Tiivistelmä

Lauttasaaren sillan tulevan peruskorjauksen yhteydessä on päivitetty sillan ja sen päissä olevien katuosuuksien liikennejärjestelyt vastaamaan muuttuneita suunnitteluperiaatteita ja -ohjeita. Koko matkalle on suunniteltu pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaiset yksisuuntaiset pyörätiet. Liikenneturvallisuutta parannetaan erityisesti jalankulun ja pyöräilyn osalta erottamalla eri kulkumuodot selkeästi toisistaan ja varaamalla mm. riittävät odotustilat pysäkeille ja keskikorokkeille. Suunnitelma sisältää Lauttasaarentielle myös uudet puurivit molemmin puolin katua.

Autoliikenteelle varattavien kaistojen määrä sillalla on herättänyt runsasta keskustelua. Sillan peruskorjaussuunnittelu käynnistyi 2017 olemassa olevan 2+2-kaistaisen poikkileikkauksen mukaisena, mutta nykyiselle vähentyneelle autoliikenteelle riittää itse sillalla yksi ajokaista suuntaansa. Autoliikenteen toimivuus ei määrity itse sillan kaistojen määrä vaan sillan päissä olevien liikennevaloristeysten kaistajärjestelyt.

Lauttasaaren sillalle esitetään autoliikenteelle 1+2 -kaistainen ratkaisu, jossa kaksi kaistaa johtaa länteen Lauttasaareen ja yksi itään Helsingin keskustaan. Esitys pohjautuu suunnitteluohjeisiin, toimivuustarkasteluihin, katusuunnitelman esilläolon yhteydessä HSL:lta ja pelastuslaitokselta pyydettyihin lausuntoihin sekä osallisilta saatuihin mielipiteisiin.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Lauttasaaren silta on valmistunut vuonna 1969 ja sen peruskorjaus on ohjelmoitu vuosille 2019−2021. Peruskorjauksen yhteydessä on tarpeen uusia myös sillan ja sen päätyosien katujen liikennejärjestelyt. Liikennesuunnitelma esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle samassa kokouksessa Lauttasaaren sillan katusuunnitelman kanssa (suunnitelmapiirustus nro 30921/1).  Lauttasaarentien ja Porkkalankadun katusuunnitelmat valmistellaan liikennesuunnitelman pohjalta lautakunnan käsiteltäväksi vuosien 2019-2020 aikana.

Liikennesuunnittelun lähtökohtia ovat liikkumisen kehittämisohjelma (Kh 12.1.2015), pyöräliikenteen tavoiteverkko (Kslk 22.5.2012) ja autoliikenteen verkkoselvitys (kslk 9.5.2017) sekä näissä ohjelmissa asetetut tavoitteet liikenneverkon kehittämiselle.  Liikkumisen kehittämisohjelman yleisenä tavoitteena on liikenteen kasvun ohjaaminen kestäviin kulkutapoihin ja kestävien kulkutapojen saavutettavuuden nostaminen kilpailukykyiseksi autoliikenteen saavutettavuuden kanssa. Tavoitteena on myös, että matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla kulkutavoilla.

Autoliikenteen toimivuuden kannalta ratkaisevaa ei ole sillan kaistamäärä vaan liikennevaloristeykset sillan päissä. Itse sillalla autoliikenteen määrä on vähentynyt 2000-luvun aikana lähes puoleen (-46 %). 

Vuonna 2000 Lauttasaaren sillan keskimääräinen arkivuorokauden liikennemäärä oli noin 23 000 ajoneuvoa. Tänä vuonna keskimääräinen arkivuorokauden liikennemäärä on ollut noin 12 500 ajoneuvoa. Pyöräliikenteen osalta Lauttasaaren sillalla on laskettu seudun suurimmat pyöräilijöiden määrät vuorokaudessa.

Lauttasaaren sillan liikennemäärien kehityksen seuranta on luotettavaa. Kohteen autoliikenne- ja pyöräliikennemääriä seurataan kiinteillä laskentapisteillä. Autojen laskentalaitteita kierrätetään eri laskentapisteissä vuosittain siten, että yksittäisen kohteen laskentatietoa saadaan kerrallaan vähintään noin kahden viikon ajalta. Seurantaan otetaan keskiarvo arkipäivien laskentatuloksista. Autoliikenteen laskentalaite on tänä vuonna ollut Lauttasaaren sillan kiinteässä laskentapisteessä 5.1.2018 - 27.1.2018, 13.2.2018 - 25.3.2018, 30.5.2018 - 12.6.2018 ja 24.8.2018 - 10.9.2018.

Liikennesuunnitelmassa on otettu huomioon autoliikenteen verkkoselvitys, jossa Lauttasaarentie ja Porkkalankatu ovat toiminnalliselta luokaltaan alueellisia kokoojakatuja. Suunnittelun tavoitteena on vähentää Lauttasaarentien houkuttelevuutta läpiajoliikenteelle ja ohjata pääliikennesuunnat käyttämään autoliikenteen verkon mukaisia pääkatuja eli Länsiväylää, joka jo nykytilanteessa tarjoaa nopeimman autoreitin lännestä Helsingin keskustaan.

Pyöräliikenteen tavoiteverkossa Lauttasaarentie ja Porkkalankatu ovat osa pyöräliikenteen pääverkkoa. Tavoiteverkon pyörätiet ovat koko reitillä yksisuuntaiset. Tällä hetkellä Lauttasaarentiellä ja Porkkalankadulla välillä Meripuistotie-Tallberginkatu on kaksisuuntaiset pyörätiejärjestelyt molemmin puolin katua.

Jalankulun olosuhteiden parantaminen on ollut suunnitelman yksi keskeisimmistä päämääristä niin sillalla kuin mantereellakin.

Suunnitelma

Lauttasaarentie

Pyörätiet muutetaan yksisuuntaisiksi Lauttasaarentiellä, Lauttasaaren sillalla ja Porkkalankadulla välillä Meripuistotie-Tallberginkatu. Kadun liikenneturvallisuutta parannetaan erityisesti jalankulun ja pyöräilyn osalta erottamalla eri kulkumuodot selkeästi toisistaan tasoerotteluin. Pyöräilijät ohjataan risteyksissä autoliikenteen liikennevalo-ohjauksen mukaan.

Jalankulkijoiden odotusalueisiin liikennevaloristeyksissä ja suojateiden keskikorokkeilla tehdään riittävät ja selkeät tilavaraukset. Bussipysäkkien määrä säilytetään. Pysäkkien pituutta pienennetään, mutta odotustiloja levennetään. Lauttasaarentielle on suunniteltu uudet puurivit molemmin puolin katua. Suunnitelma sisältää myös parannuksia Lauttasaarentien huolto-, asiointi- ja vieraspysäköintiin.

Ajokaistojen määrät pysyvät muilta osin ennallaan, mutta Lauttasaarentiellä on Meripuistotien risteyksen itäpuolella ja sillalla yksi suoraan menevä ajokaista. Lauttasaaren puolella Meripuistotien ja Lauttasaarentien valoristeyksestä pääsee jo nyt vain yksi ajokaista kerrallaan kohti Lauttasaaren siltaa. Autoliikenteen simulaatiossa on todettu, että Lauttasaaren sillan välittömässä läheisyydessä olevat Pohjoiskaaren liikennevalot välittävät aamuhuipputunnin aikana risteykseen tulevan tänä vuonna lasketun autoliikenteen niin, ettei ruuhkaa synny. Jos liikennemäärät tulevaisuudessa kasvavat, on mahdollista rakentaa Pohjoiskaaren risteyksen itäpuolelle toinen vastaanottava kaista, joka päättyy Lauttasaaren sillalle tullessa. 

Lauttasaaren silta

Sillalle esitetään nykyisen 2+2 ajokaistan sijaan 2+1 ajokaistaa, joista kaksi kaistaa johtaa Lauttasaaren suuntaan ja yksi kaista keskustan suuntaan. Autoliikenteen toimivuutta ei ratkaise sillan kaistamäärä vaan liikennevaloristeykset sillan päissä. 

Liikennejärjestelyissä on pyritty tarjoamaan hyvä laatutaso kaikille liikennemuodoille. Lauttasaaren sillalla eteläreunan jalkakäytävä on suunnitelmassa leveydeltään 4 metriä ja pohjoinen 2,5 metriä. Yksisuuntaiset pyörätiet ovat leveydeltään 2,5 metriä ja ne erotetaan jalkakäytävästä 5 cm tasoerolla. Ajoradan ja pyörätien välissä on 0,8 metriä leveä erotuskaista, joka toimii lumitilana ja parantaa talvipyöräilyn olosuhteita. Erotuskaista lisää myös turvallisuutta auto- ja pyöräliikenteen välillä.  Lauttasaaren sillalle mahtuu suunnitteluohjeen mukaiset 3,5 metriä leveät ajokaistat molempiin suuntiin. Lauttasaaren päin esitetty toinen ajokaista (sisempi) on 3,3 metriä leveä. Suunnitteluohjeen mukainen ajokaista varmistaa myös isomman ajoneuvon sujuvan etenemisen sillalla, mikä vaikuttaa myönteisesti autoliikenteen toimivuuteen.

Autoliikenteen välityskyky on vähintään kohtuullinen sekä aamu- että iltaruuhkassa.

Porkkalankatu

Porkkalankadun ja Tallberginkadun risteykseen tarvitaan autoliikenteen toimivuuden turvaamiseksi kaksi vastaanottavaa kaistaa sillalle tultaessa. Vastasuunnassa sillasta itään päin säilyvät nykyiset kaksi kaistaa suoraan kohti Helsingin keskustaa.

Salmisaarenrannan yhteys Tammasaarenlaituriin alikulun kautta katkaistaan. Samoin ajoyhteys Porkkalankadulta Salmisaarenrantaan poistuu. Tilat otetaan pyöräteiden käyttöön sekä pyörätien eritasoyhteydeksi. Tallberginkadun risteystä supistetaan välityskyvyn parantamiseksi.

Klaarantien risteykseen tulee niin sanottu ylijatkettu jalkakäytävä ja pyörätie. Ylijatkettu jalkakäytävä tarkoittaa korotettua kadunosaa, jonka ylittäessään autot väistävät sekä jalankulkijoita että pyöräilijöitä.

Suunnitelman vaikutukset

Jalankulun turvallisuus ja viihtyisyys paranevat. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väliset konfliktit vähenevät parannetun erottelun ansiosta. Alueen esteettömyys paranee.

Jalankulkijat ylittävät pyörä- ja autokaistat liikennevaloissa suojatiellä, ja jalkakäytävillä on rauhallinen tila odottaa valojen vaihtumista. Huolto- ja asiointiliikenteen pysäköintipaikkojen lisääminen vähentää jalkakäytäväpysäköintiä.

Pyöräliikenteen selkeys ja turvallisuus paranevat yksisuuntaisten pyörätiejärjestelyjen myötä etenkin risteyksissä. Lauttasaarentien ja Porkkalankadun ylitykset tapahtuvat autoliikenteen liikennevalo-ohjauksen vaiheessa. Yksisuuntaisten pyöräteiden reitistön täydentyessä myös nykyisten Lauttasaarentien yksisuuntaisten pyöräkaistojen ajosuuntien noudatettavuus paranee.

Suunnitelman vaikutukset bussiliikenteeseen ovat vähäiset. Bussimatkustajan turvallisuus paranee Lauttasaarentien pysäkeillä, koska bussista voi astua pysäkkikatokseen. Kaiteet katoksen vieressä auttavat bussimatkustajia ja pyöräilijöitä havaitsemaan toisensa.

Asiointipysäköintipaikkojen määrä kasvaa Lauttasaarentien itäpäässä 15:lla eli niitä on yhteensä 25. Tämä helpottaa asiointia ja parantaa siten kivijalkaliikkeiden toimintaedellytyksiä. Myös huoltoliikenteen toiminta helpottuu uusien pysäköintipaikkojen myötä.

Autoliikenteen toimivuus koko suunnittelualueella on vähintään kohtuullinen sekä aamu- että iltaruuhka-aikana. Lauttasaaren ja keskustan välisen alueen suurimmat autoliikenteen sujuvuusongelmat sijoittuvat Porkkalankadun ja Mechelininkadun risteyksiin, joiden toimivuuteen suunnitelman ratkaisuilla ei vaikuteta.

Kustannukset

Liikennesuunnitelman toteuttamisen kustannusarvio on noin 1,65 miljoonaa euroa, josta Lauttasaarentien osuus on 1,4 miljoonaa euroa ja Porkkalankadun osuus on 0,25 miljoonaa euroa.

Vuorovaikutus

Liikennesuunnitelma on tehty yhteistyössä Helsingin seudun liikenteen (HSL), pelastuslaitoksen ja sillan peruskorjaussuunnittelijoiden kanssa.

Luonnokset sillan 2+2- ja 1+1-kaistaisista olivat esillä kaupungin verkkosivuilla 15.–28.8.2018 sekä Jätkäsaaren kirjasto & infokeskuksessa samanaikaisesti Lauttasaaren sillan katusuunnitelmaluonnoksien kanssa. Katu- ja liikennesuunnitelmaluonnokset olivat esillä myös Helsingin kaupungin info- ja näyttelytila Laiturissa 23.−28.8.2018 välisenä aikana. Katusuunnitelma- ja liikennesuunnitelmaluonnoksia koskeva yleisötilaisuus pidettiin Jätkäsaaren kirjasto & infokeskuksessa 22.8.2018 klo 17–19. Esillä olon aikana oli mahdollista antaa mielipiteitä sähköpostitse, puhelimitse ja palautelomakkeilla.

Mielipiteiden ja asiantuntijalausuntojen perusteella liikennesuunnitelmaluonnos korjattiin niin, että ratkaisu perustuu 2+1 ajokaistaan sillalla. Liikennesuunnitelmaluonnos oli esillä 10.−23.10.2018 kaupungin verkkosivuilla, Lauttasaaren kirjastossa ja Jätkäsaaren kirjasto & infokeskuksessa. Liikennesuunnitelmaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 11.10.2018 Lauttasaaren ala-asteen koululla.

Liikennesuunnitelmaluonnoksen eri vaiheissa saadut mielipiteet ja vastaukset niihin on koottu vuorovaikutusraporttiin, joka on liitteenä 3.

Jatkotoimenpiteet

Lauttasaaren sillan katusuunnitelman suunnitelmapiirustus nro 30921/1 käsitellään samaan aikaan kaupunkiympäristölautakunnassa liikennesuunnitelman kanssa. Kaupunkiympäristön toimiala laatii Lauttasaarentien ja Porkkalankadun katusuunnitelmat vuosien 2019−2020 aikana.

Toteutus

Katujen rakentaminen on tarkoitus toteuttaa Lauttasaaren sillan peruskorjauksen yhteydessä, joka on ohjelmoitu vuosille 2019−2021.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikennesuunnitelma 6893

2

Suunnitelmaselostus

3

Vuorovaikutusraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566