Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2018

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 579

Lauttasaaren silta, katusuunnitelman hyväksyminen

HEL 2018-008562 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat liikenneinsinööri Eeva Väistö ja projektipäällikkö Katariina Hämäläinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Katariina Hämäläinen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20706

katariina.m.hamalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä seuraavan katusuunnitelman:

-       Lauttasaaren silta, suunnitelmapiirustus nro 30921/1 (liite 2)

Lisäksi lautakunta päättää määrätä katusuunnitelman hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Lauttasaaren silta on osa alueellista kokoojakatua, joka yhdistää Lauttasaaren ja Länsisataman kaupunginosat.  Katusuunnitelma perustuu voimassa oleviin asemakaavoihin nro 6004 ja nro 6209 (hyväksytty 22.5.1968 ja 10.9.1969). Lauttasaaren sillan peruskorjauksen on suunniteltu käynnistyvän vuonna 2019. Samassa yhteydessä on tarkoitus toteuttaa sillalle katusuunnitelman mukaiset uudet kaistajärjestelyt. Kaistajärjestelyt perustuvat Lauttasaaren sillan katusuunnitelman kanssa samaan aikaan kaupunkiympäristölautakunnassa käsiteltävänä olevaan liikennesuunnitelmaan nro 6893. Liikennesuunnitelman nro 6893 mukaan myös Lauttasaarentien kaistajärjestelyjä, katuvälillä Meripuistotie-Lauttasaaren silta ja Porkkalankadun kaistajärjestelyjä, katuvälillä Lauttasaaren silta-Tallberginkatu pitää muuttaa, joten Lauttasaarentien itäpään ja Porkkalankadun länsipään katusuunnitelmien laatiminen käynnistetään alkuvuodesta 2019.

Lauttasaaren sillan peruskorjauksen yhteydessä sillalle on mahdollista toteuttaa eri liikennemuodoille viimeisimpien suunnitteluohjeiden mukaiset kaistaleveydet ja mahdollistaa Helsingin kaupungin pyöräilyn tavoiteverkossa (hyväksytty kslk 22.5.2012) määriteltyjen yksisuuntaisten pyöräteiden toteuttaminen, sekä parantaa erityisesti Lauttasaaressa ympärivuotisen pyöräilyn suuren määrän ja jalankulkijoiden välistä liikenneturvallisuutta kolmitasoratkaisulla.

Katusuunnitelma

Lauttasaaren sillalta poistetaan toinen keskustan suuntaisista ajokaistoista ja sillan pohjois- ja etelälaidalla sijaitsevat jalkakäytävät ja pyörätiet muutetaan tasoerotelluiksi jalkakäytäviksi ja pyöräteiksi. Pyörätiet on suunniteltu yksisuuntaisiksi pyöräilyn tavoiteverkon mukaisesti. Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta (liite 1).

Katu sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnitelma on laadittu yhteistyössä Helsingin kaupungin liikennesuunnittelun, Helsingin seudun liikenteen ja Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kanssa.

Katu- ja liikennesuunnitelmaluonnokset olivat esillä Helsingin kaupungin info- ja näyttelytila Laiturissa 23.8-28.8.2018 välisenä aikana, Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat sekä Jätkäsaaren kirjasto & info-keskuksessa 15.−28.8.2018 välisenä aikana. Jätkäsaaren kirjasto & infokeskuksessa oli esillä palautelomakkeita sekä palautelaatikko mielipiteitä varten 22.−28.8.2018. Suunnitelmaluonnoksien esittelytilaisuus asukkaille pidettiin 22.8.2018 Jätkäsaaren kirjasto & infokeskuksessa. Esillä olon aikana oli mahdollista antaa mielipiteitä sähköpostitse, puhelimitse ja palautelomakkeilla. Esittelytilaisuudessa oli mahdollista antaa mielipiteitä myös suullisesti. Mahdolliset mielipiteet suunnitelmiin pyydettiin toimittamaan 28.8.2018 mennessä. Esillä olon aikana saaduista mielipiteistä on laadittu vuorovaikutusmuistio, joka on liitteenä 4.

Katusuunnitelma oli nähtävillä 10.−23.10.2018 välisen ajan. Katusuunnitelmasta oli mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitettiin kirjallisesti yleistiedotteella, joka julkaistiin Lauttasaari lehdessä, Ruoholahden sanomissa ja Helsingin uutisten metropainoksessa. Lisäksi katusuunnitelmaehdotuksesta keskusteltiin 11.10.2018 Lauttasaaren ala-asteen koululla pidetyssä yleisötilaisuudessa koskien liikennesuunnitelmaa nro 6893.

Katusuunnitelmasta saatiin 25 muistutusta. Muistutukset on käsitelty aihepiireittäin ja niihin annetut vastineet löytyvät liitteenä 3 olevasta muistiosta. Alkuperäiset muistutukset on toimitettu Kylk:in jäsenille esityslistan oheismateriaalina. Nähtävillä olon päätyttyä saapui vielä 4 kirjettä, joissa lähtökohtaisesti käsiteltiin samoja teemoja, kuin muistutuksissa.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 575 000 euroa, keskimäärin 76 euroa/m² (alv. 0 % ), jos Lauttasaaren sillan katusuunnitelman mukaiset järjestelyt toteutetaan sillan peruskorjauksen yhteydessä.

Kadun vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 53 000 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat noin 10 000 euroa kalliimmat kuin nykyisin.

Kadun rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2019 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, jalankulun ja pyöräilyn väylät.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, 202 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Katariina Hämäläinen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20706

katariina.m.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 30921/1

2

Suunnitelmapiirustus nro 30921/1

3

Katusuunnitelmasta tehtyjen muistutusten käsittely

4

Vuorovaikutusmuistio

Oheismateriaali

1

Muistutukset

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

Maanomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami

Hallinto- ja lakipalvelut/tietopalvelut/Stenfors Piia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566