Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

23.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 493

Meilahden huvila-alueen hoito- ja kehittämissuunnitelma

HEL 2016-004996 T 10 05 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Meilahden huvila-alueen hoito- ja kehittämissuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi.

Lisäksi hoito- ja kehittämissuunnitelman alkuun kirjataan kaupungin tärkein metsäluontoa ja sen hoitoa koskeva tavoite: "Metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen on hoidon keskeisin tavoite".

Käsittely

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: hoito- ja kehittämissuunnitelman alkuun kirjataan kaupungin tärkein metsäluontoa ja sen hoitoa koskeva tavoite: "Metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen on hoidon keskeisin tavoite".

Kannattaja: Anni Sinnemäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: hoito- ja kehittämissuunnitelman alkuun kirjataan kaupungin tärkein metsäluontoa ja sen hoitoa koskeva tavoite: "Metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen on hoidon keskeisin tavoite".

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Risto Rautava

Ei-äänet: 10
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Atte Kaleva, Mai Kivelä, Jape Lovén, Silvia Modig, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mai Kivelän vastaehdotuksen äänin 10-3.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Aino Leskinen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 20825

aino.leskinen(a)hel.fi

Markus Holstein, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 64829

markus.holstein(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaraportti 23.10.2018

2

Vuorovaikutusraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Meilahden huvila-alueen hoito- ja kehittämissuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Meilahden huvila-alue sijaitsee Meilahden kaupunginosassa. Suunnittelualuetta rajaavat idässä Paciuksenkatu, etelässä Humallahti ja Seurasaarensalmi sekä lännessä Saunalahti ja Munkkiniemen silta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 106 hehtaaria, josta 4,8 hehtaaria on katualueita ja 54,8 hehtaaria viheralueita.

Suunnittelualueella asuu noin 300 asukasta. Meilahden huvila-alue on osa Helsingin läntistä vihersormea, Länsipuistoa, ja tärkeä virkistysalue läntisen kantakaupungin asukkaille. Seurasaaren suosion vuoksi ulkoilijoita ja matkailijoita tulee alueelle ulkomaita myöten.

Huvila-alueelle on valmisteilla asemakaavan muutos (ehdotus Kslk 23.3.2018). Huvila-alue on kaavaehdotuksessa pääosin puisto- (VP), virkistys- (VL) sekä lähivirkistys- ja asuinaluetta (VLA/s), jolla luonnonympäristö, huvilakulttuuri, maisemalliset arvot ja pihapiirien arvokkaat ominaispiirteet tulee säilyttää. Lisäksi alueella on palstaviljelyaluetta (RP) sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU). Alueella on asuinrakennusten (A/s), valtion asuin-, edustus- ja hallintorakennusten (YH-v/s), sosiaalitointa- ja terveyshuoltoa palvelevien rakennusten (YS) sekä kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten korttelialuetta (ET). Kaavaan sisältyy myös pyöräilyn laatukäytävä baanan ohjeellinen sijainti. Hoito- ja kehittämissuunnitelma on laadittu yhteistyössä kaavan valmistelun kanssa.

Hoito- ja kehittämissuunnitelma antaa suuntaviivat Meilahden huvila-alueen yleisten alueiden kehittämiselle. Päämääränä on yleisten alueiden turvallisuuden, kestävyyden, toimivuuden, esteettömyyden ja viihtyisyyden parantaminen.

Hoito- ja kehittämissuunnitelma on laadittu yhteistyössä asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Suunnitelman laati MA-arkkitehdit Oy Helsingin kaupungin ohjaamana. Luonnonhoidon suunnittelun osuudesta vastasi Helsingin kaupunki yhteistyössä konsultin kanssa. Suunnitelmassa korostuu alueen merkittävien luonto-, kulttuuri- ja maisema-arvojen vaaliminen ja yhteensovittaminen virkistyskäytön kanssa. Toimenpide-esityksissä on otettu huomioon kunnossapidon vaatimukset ja asukastoiveet. Suunnitelmaan on tehty tarkistuksia asukkaiden ja luonnonhoidon työryhmästä saadun palautteen pohjalta.

Suunnitelma

Meilahden huvila-alue on viherrakenteeltaan hyvin monimuotoinen ja pienipiirteinen. Alue vaihtelee avarista kallioista puustoisempiin notkoihin ja rinteisiin, entisiin viljelymaihin, pihoja reunustaviin lehtoihin, rantoihin, vanhoihin huvilapuutarhoihin ja rakennettuihin puistoihin. Kulttuurivaikutteisten biotooppien ja vanhojen huvilapuutarhojen säilyminen edellyttää monin paikoin säännöllisempää hoitoa. Luontoalueet toimivat alueen asukkaiden ja muidenkin ulkoilijoiden virkistysalueina. Pihojen tuntumassa, muilla toiminnallisilla alueilla ja reittien varsilla on luontoarvojen ja maiseman ohella tärkeää huomioida ihmisten turvallisuus ja viihtyvyys. Luontoa hoidetaan hyvin pienipiirteisesti alueen moninaiset arvot huomioon ottaen. Myös hoitamattomia, luonnonmukaisia alueita on runsaasti. Luonnonhoidon toimenpiteet keskittyvät käytetyimmille alueille, pihojen ja puistojen reunamille sekä katujen ja reittien varsille. Olosuhteita merkittävästi muuttavia hakkuita ei tehdä lainkaan, vaan maisemaa, puustoa, puiden taimia, pensaita ja muuta kasvillisuutta ylläpidetään ja kehitetään pienin, varovaisin ja vaiheittaisin toimenpitein.

Hoito- ja kehittämissuunnitelma noudattaa Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjausta. Suunnitelmassa luonnonsuojelualueet ja muut arvokkaat luontokohteet on otettu huomioon ja luokiteltu uuden hoitoluokituksen mukaisesti suojelualueisiin, arvometsiin ja arvoniittyihin. Niittyjen ja vanhojen huvilapuutarhojen hoidolla pyritään säilyttämään kauniit perinneympäristöt, mahdollistamaan niiden virkistyskäyttö ja turvaamaan niiden eliölajisto. Tavoitteena on monimuotoinen ja monipuolinen luontoympäristö, jossa sekä turvallisuuden että luonnonsuojelun merkitystä korostetaan. Metsien jatkuvuus ja säilyminen turvataan luontaisen uudistumisen avulla, lehtipuustoa ja paikoin hyvin runsasta jalopuustoa kehittäen.

Hoito- ja kehittämissuunnitelmassa on esitetty seuraavat investointihankkeet:

  1. Meilahden rantareitin rakentaminen
  2. Maila Talvion puiston peruskorjaus
  3. Meilahden kartanon puiston ja Villa Solhemin puutarhan peruskorjaus
  4. Meilahden arboretumin vesiaiheen kehittäminen

Näiden lisäksi on esitetty pienempiä kunnostustoimenpiteitä ja reitistön kehittämistoimenpiteitä. Ulkoilua ja virkistyskäyttöä ohjaamalla luonnonmonimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet säilyvät liialta kulumiselta.

Rahoitustarve ja suunnitelman kustannukset

Meilahden huvila-alueen hoito-ja kehittämissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kokonaisrahoitustarve on noin 3 326 000 euroa.

Kustannukset laskettiin neljälle investointihankkeelle seuraavasti:

  1. Meilahden rantareitti (ei sisällä baanaosuutta) 1 180 000 euroa.
  2. Maila Talvion puisto 450 000 euroa.
  3. Meilahden kartanon puisto ja Villa Solhemin puutarha 915 000 euroa
  4. Meilahden arboretumin vesiaihe 385 000 euroa

Lisäksi muiden investointirahoitustarvetta vaativien toimenpidetarpeiden yhteiskustannukseksi on arvioitu 275 000 euroa ja luonnonhoidon kustannuksiksi 10-vuotiskaudelle 121 000 euroa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Aino Leskinen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 20825

aino.leskinen(a)hel.fi

Markus Holstein, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 64829

markus.holstein(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaraportti

2

Vuorovaikutusraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 09.10.2018 § 474

Yleisten töiden lautakunta 07.06.2016 § 276

Yleisten töiden lautakunta 31.05.2016 § 260

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566