Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/23

 

23.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 504

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 14.2.2018 29 §

HEL 2017-013915 T 03 01 00

Taka-Töölö, autovaurio

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä 18.1.2018 9 § tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö on hylännyt hakijan Taka-Töölössä Dunckerinkadulla 15.12.2017 tapahtuneeseen auton vaurioitumiseen liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vahingonkorvausvaatimuksensa Taka-Töölössä tapahtuneeseen ajoneuvovahinkoon liittyen. Vahingonkorvaushakemuksen ja oikaisuvaatimuksen mukaan vahinko on aiheutunut kaupungin kunnossapitotoimenpiteiden laiminlyönnistä.

Hakija on 15.12.2017 kello 11.00 kääntynyt Mannerheimintieltä Dunckerinkadulle ja siitä edelleen hotellin pihaan. Hotellin liittymässä Dunckerinkadulla oli sora- tai jääpaakku aurauksen jäljiltä, joka iskeytyi auton pohjaan niin, että sen pohjapanssari irtosi.

Hakijan oikaisuvaatimuksen mukaan hän hakee muutosta saamaansa lakipalvelut-yksikön päällikön hylkäävään päätökseen, koska vahinko on tapahtunut Dunckerinkadulla ajoradan puolella tonttiliittymän kohdalla, mutta ei vielä hotellin sisääntuloväylällä. Lisäksi hakija on oikaisuvaatimuksensa mukaan noudattanut tilanteessa olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja riittävän matalaa ajonopeutta. Hakijan mukaan ajoneuvoa ei voi pysäyttää keskelle ajoväylää tarkistaakseen aurauksen jälkeiset lumipaakut, vaikka tällaisen tiellä havaitsisikin. Vahinko on aiheutunut, koska kunnossapito, joka kuuluu vahinkopaikalla kaupungille, oli tehty huolimattomasti.

Hakija vaatii kaupungilta 104,25 euroa, joka koostuu ajoneuvon korjauskuluista ja vahingon hoitoon menneestä menetetystä ajasta.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978) mukaan kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Lain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Tähän perustuen Helsingissä alueet on jaettu kunnossapitoluokkiin.

Dunckerinkatu kuuluu vähäliikenteisenä tonttikatuna hoitoluokkaan III. III luokan kaduilta poistetaan liikennettä haittaava lumi, sohjo ja jää niin, että riittävä kulkukelpoisuus säilyy ja niillä esimerkiksi sallitaan päällysteessä vaurioita kohtuullisin määrin.

Vahinkopaikka kuuluu kaupungin kokonaisvastuuhoitoalueelle eli alueelle, jolla kaupunki huolehtii sekä ajoratojen että jalkakäytävien talvihoidosta. Tästä huolimatta kiinteistön omistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta eli kiinteistön tehtävänä on tonttien sisäänajokohtien avaaminen lumen aurauksen jälkeen.

Vahinkoalueen kunnossapidon vastaavalta työnjohtajalta saadun selvityksen mukaan Dunckerinkatu on aurattu vahinkopäivänä klo 6 ja 14.15 välillä. Hänen mukaansa aurauksen jälkeen ajoradalle ei jää minkäänlaisia paakkuja. Kunnossapitotyöhön kuuluu myös aurauksessa syntyvien väylien käyttöä haittaavien lumivallien ja kasojen siirtäminen niille osoitettuihin paikkoihin. Vahinkopäivän aikoihin sää on yleisesti ollut koko alkutalven ajan leuto, joten kovia jäisiä lumivalleja tai muita jääkokkareita ei ollut tuolloin vielä syntynyt edes ajoratojen reunoille. Vahinkoa edeltäneinä päivinä on satanut räntää ja vahinkoaluetta on suolattu 12.12.2018, 14.12.2018 ja vielä vahinkopäivänä klo 1-6 yöllä ja aamulla. Tonttiliittymän avaus aurauksen jälkeen kuuluu kiinteistölle ja heidän tehtävänsä on huolehtia, ettei tässä yhteydessä lunta tai paakkuja päädy ajoradalle tontin puolelta.

Vahinko on tapahtunut kello 11.00 eli oli mahdollista, että kunnossapitoluokkaan III kuuluvaa Dunckerinkatua ei ole vielä vahinkopäivänä ennen vahinkoa aurattu lainkaan, koska I- ja II-luokan kadut hoidetaan ensin ja muutoinkin III-luokan ajoratojen aurauksen toimenpideaika on kolme vuorokautta. Kyseinen katu on kuitenkin aurattu vahinkopäivänä klo 14.15 mennessä riittävällä huolellisuudella tien laatu ja liikennemäärä huomioon ottaen, niin että se on ollut tyydyttävässä kunnossa.

Vahinko on tapahtunut valoisaan aikaan, jolloin ajoradalla olevaa estettä ei ole mahdotonta huomata. Tämän lisäksi vähäliikenteisellä kadulla, jolla nopeusrajoitus on 30 km/h, pitäisi voida tarvittaessa väistää tällaista estettä.

Hakija ei ole esittänyt valokuvaa vahingon aiheuttaneesta paakusta tai sen sijainnista vahinkohetkellä. Asiassa ei ole esitetty muutakaan sellaista näyttöä, jonka perusteella olisi osoitettavissa, että vahingon aiheuttanut paakku olisi päätynyt ajoradalle kaupungin kunnossapitotöiden johdosta. Kaupunki on suorittanut kunnossapitotoimet vahinkopäivänä toimenpideaikojen puitteissa ja katu on aurauksen jälkeen ollut liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Kaupungilla ei ole tietoa mistä vahingon aiheuttanut jää- tai sorapaakku on päätynyt ajoradalle. Kaupungille ei ole myöskään tullut muita ilmoituksia tällaisesta paakusta, joten kyseessä on ollut ennalta arvaamaton tapahtuma, johon ei ole voitu kunnossapitotoimenpiteillä paremmin varautua.

Edellä kerrotuilla perustella asiassa ei ole esitetty näyttöä siitä, että vahingon ja kaupungin kunnossapitotoimenpiteiden välillä olisi olemassa syy-yhteys. Tästä johtuen vahinko ei ole seurausta kaupungin laiminlyönnistä.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2:1 §, 6:1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §, 14 §

Tieliikennelaki (267/1981) 3 §, 23 §

Lopputulema

Asiassa saatujen selvitysten nojalla on katsottava, että Helsingin kaupunki ei ole vastuussa ajoradalla olleen jää- tai sorapaakun aiheuttamasta hakijan ajoneuvon rikkoontumisesta. Syy-yhteys vahingon ja kaupungin kunnossapitotoimenpiteiden välillä on jäänyt näyttämättä.

Aiemmin tehdyn kaupunkiympäristön lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksen jälkeen ei ole esitetty sellaista uutta näyttöä, että tulisi katsoa kaupungin olevan vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Näin ollen Helsingin kaupunki ei ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Tuuli Juntti, lakimies, puhelin: 310 21210

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 16.2.2018. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 26.2.2018 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Tuuli Juntti, lakimies, puhelin: 310 21210

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Oikaisuvaatimus

2

Vahingonkorvausvaatimus

3

Kartta vahinkopaikasta

4

Kunnossapidon selvitys

5

Kunnossapidon päiväkirja

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 14.02.2018 § 29

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566