Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

23.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 491

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 1.10.2018 § 625

Tonttien varaaminen Lumo Kodit Oy:lle (Vartiokylä, Puotilan ostoskeskus, tontit 45205/5 ja 6)

HEL 2018-006173 T 10 01 01 00

Khs 1.10.2018 § 626

Asuinkerrostalotonttien varaaminen KOy Pohjois-Pasilan Tähdelle (Pasila, tontit 17131/1 ja 2)

HEL 2018-005085 T 10 01 01 00

Pöytäkirja

Voimaan tulleet asemakaavat

Kaupunginkanslia

Kaupunginvaltuuston 30.08.2017 § 307 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue, Pajamäki, Tali, tontti 46039/10, puisto- ja lähivirkistysalueet sekä katualueet (piirustus nro 12434, Patterimäen Raide-Jokeri): Alue sijaitsee Pitäjänmäen Patterimäen alueella, sen länsipuolella on Takkatien ja Arinatien risteysalue ja kaakkoispuolella Talin siirtolapuutarha-alue. Dnro HEL 2015-003281.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 17.7.2018 jättänyt valitukset osin tutkimatta ja hylännyt valitukset muutoin.

Helsingissä 11.10.2018

Kaupunginkanslia

Kaupunkiympäristölautakunnan 28.8.2018 § 405 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kaarela, Maununneva, tontti 33037/2 (piirustus nro 12499): Maununnevantie 3, Kasemattikuja, dnro HEL 2015-007184.

Helsingissä 12.10.2018

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566