Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/24

 

23.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 505

Oikaisuvaatimus lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 18.1.2018 § 5

HEL 2017-012673 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Jape Lovén: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä 18.1.2018 § 5 tehdyn oikaisuvaatimuksen siten, että hakijalle maksetaan puolet haetusta korvaussummasta eli 650,00 euroa.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö on hylännyt Veturitiellä 31.10.2017 tapahtuneeseen pyöräilijän kaatumiseen liittyvän vahingonkorvaushakemuksen.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta Veturitien pyörätiellä tapahtuneeseen pyöräonnettomuuteen liittyen. Vahingonkorvaushakemuksen ja oikaisuvaatimuksen mukaan vahinko on aiheutunut kaupungin kunnossapitotoimien laiminlyönnistä.

Hakija on 31.10.2017 noin kello 7.10 pyöräillyt Veturitien pyörätietä Nordenskiöldinkadun suuntaan. Vähän ennen Nordenskiöldinkadun risteystä olevan raitiovaunupysäkin kohdalla hakija on kaatunut tiellä olevaan hiekoittamattomaan paannejäähän. 

Hakijan esittämien säätietojen mukaan lämpötila on painunut pakkaselle noin kello 01.30. Kaisaniemen mittausasemalla on mitattu alimmillaan – 1,6 astetta pakkasta, mutta todennäköisesti vahinkopaikalla on ollut jopa hieman enemmän pakkasta, koska se on mittausasemaa kauempana merestä.

Keli on ollut kuiva, mutta läheiseltä kiinteistöltä on valunut vettä pyörätielle, ja vesi on jäätynyt. Kyseistä paannejäätä ei ole ollut mahdollista huomata. Hakija on muutenkin noudattanut olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. 

Kaatumisen jälkeen paikalle sattuneen henkilön mukaan paannejäätä oli noin 50 metrin matkalla ja noin kahden metrin leveydeltä. Vettä valuu silloin tällöin samassa paikassa kallioilta. Pyörätietä ei ollut hiekoitettu. Vahinkotapahtuman aikaan oli vielä hämärää, joka haittasi näkyväisyyttä.

Hakija vaatii kaupungilta vahingonkorvauksena ansionmenetyksestä, esinevahingoista, muista kuluista, kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta yhteensä 1.300,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Hakija on 31.10.2017 kaatunut ajaessaan polkupyörällä Veturitien pyörätiellä olleeseen paannejäähän. Jäätynyt vesi on ilmeisesti valunut läheiseltä kalliolta.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta velvoittaa kaupungin pitämään kadun liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapito on suorittanut samana aamuna suolausten tarkistuksia kello 6.00 alkaen. Kyseisessä kohdassa on ollut läheiseltä kalliolta valunutta vettä, joka on jäätynyt.

Lämpötila on samaisena yönä laskenut hieman pakkaselle. Sateita tai lunta ei ole ollut ja keli on muutekin ollut yleisesti ottaen kuiva. Paannejään aiheuttanut kalliolta valunut vesi on ollut normaalista poikkeavaa.

Polkupyörää pidetään tieliikennelaissa ajoneuvona. Ajoneuvon kuljettajan on lain mukaan ajaessaan noudatettava riittävää varovaisuutta ja huolellisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin näkyvyys ja erityisesti sää ja keli sallivat. Nopeuden on lisäksi oltava sellainen, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Talvella pyöräiltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Lokakuun lopussa saattaa olla varsinkin öisin jo kylmää. Kyseiseen vuodenaikaan on aamulla pyöräillessä yleisesti tunnettua, että silloin voi olla liukasta. Polkupyörässä olisi hyvä olla nastarenkaat talvikaudella pyöräiltäessä.   

On oletettavaa, että hakija tuntee kyseisen työmatkareitin. Näin ollen myös olosuhteet työmatkareitillä ovat tiedossa.

Vahingonkorvauslain 6.1 §:n mukaan korvaussummaa voidaan alentaa, mikäli vahingonkärsijän katsotaan myötävaikuttaneen vahingon syntymiseen. Hakija olisi edellä kerrotun mukaisesti jossain määrin voinut vaikuttaa ennalta estävästi tapahtuneeseen vahinkoon. Lisäksi valumavesi on ollut poikkeuksellinen tilanne. Edellä kerotuilla perusteilla kaupunki katsoo kohtuulliseksi korvata puolet haetusta korvaussummasta eli 650,00 euroa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §, 6.1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §.

Tieliikennelaki (267/1981) 3.1 §, 23.1 §.

Lopputulos

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen siten, että hakijalle maksetaan puolet haetusta korvaussummasta eli 650,00 euroa.

Asiassa saatujen selvitysten nojalla on katsottava, että hakija olisi voinut vaikuttaa ennalta estävästi esimerkiksi vauhtia hiljentämällä tai käyttämällä nastarenkaita tapahtuneeseen onnettomuuteen. Veden valuminen kallioilta on myös ollut poikkeuksellinen tapahtuma. Hakijan oman myötävaikutuksen ja tilanteen poikkeuksellisuuden vuoksi on päädytty korvaamaan puolet haetusta korvaussummasta.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 24.1.2018. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 5.2.2018 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Oikaisuvaatimus 5.2.2018

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

3

Kartta

4

Valokuvia

5

Oikaisuvaatimuksen liite, Kaisaniemi daily observations 30.10 31.10 2017

6

Oikaisuvaatimuksen liite, Kaisaniemi momentary observations 30.10 -31.10.2017

7

HEL2017-012673 SELVITYS.

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566