Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/21

 

23.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 502

Kiinteistötoimitusmaksutaksan vahvistaminen 1.1.2019 alkaen

HEL 2018-010335 T 02 05 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan
kiinteistötoimitusmaksutaksan voimaantulevaksi 1.1.2019 alkaen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Jarno Mansner, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31945

jarno.mansner(a)hel.fi

Liitteet

1

Esitys_kiinteistötoimitusmaksutaksaksi_1_1_2019_alk

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kunnan kiinteistönmuodostusviranomaisen suorittamista asemakaava-alueen kiinteistötoimituksista ja toimenpiteistä perittävistä maksuista säädetään kiinteistötoimitusmaksulaissa (558/95). Lain 4 §:n mukaan maksut määrätään kiinteistötoimitusmaksutaksassa, josta päättää kunta. Helsingin kaupungin hallintosäännön (luku 10, 1 §) mukaan päätösvalta kuuluu kaupunkiympäristölautakunnalle. Taksa perustuu keskimääräisten kustannusten perusteella laskettuihin toimituskohtaisiin maksuihin, toimituskorvauksiin.

Voimassa oleva Helsingin kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksa on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2015 280 § ja se on ollut voimassa 1.1.2016 lähtien. Taksan mukaisia tuloja kerättiin viime vuonna noin 440 000 euroa. Niillä katettiin noin 69 % taksan mukaisten kiinteistötoimitusten kustannuksista.

Liitteenä 1 olevassa taksaehdotuksessa toimituksista ja toimenpiteistä perittäviin maksuihin on tehty kolmen vuoden kustannustason nousun huomioiva noin 2 %:n korotus.

Ehdotuksen mukaisen uuden kiinteistötoimitusmaksutaksan perusteella veloitettavien maksujen hintataso on joidenkin maksujen osalta jonkin verran korkeammalla tasolla ja joidenkin osalta alemmalla tasolla kuin Vantaan vastaavat maksut 1.1.2018 ja Espoon vastaavat maksut 1.3.2016 alkaen.

Ehdotetun kiinteistötoimitusmaksutaksan rakennetta on yksinkertaistettu nykyisin voimassa olevaan taksaan nähden. Esimerkiksi tiettyjen hyvin harvoin tehtävien toimenpiteiden kiinteiden euromääräisten maksujen sijaan ehdotetaan perittäväksi näissä tapauksissa todelliset tapauskohtaiset kustannukset taksan 13 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. Taksaehdotusta on myös muutettu tontin lohkomisten ja kiinteistönmääritystoimituksena suoritettavan rajankäynnin osalta vastaamaan paremmin todellista työmenekkiä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Jarno Mansner, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31945

jarno.mansner(a)hel.fi

Liitteet

1

Esitys_kiinteistötoimitusmaksutaksaksi_1_1_2019_alk

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566