Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/17

 

25.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 457

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 13.9.−19.9.2018 tekemien päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 13.9.−19.9.2018 tekemiä päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Maankäyttöjohtaja

Päätökset

Maankäytön yleissuunnittelu, yleiskaavoitus, yksikön päällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, tiimipäällikkö asuntotontit

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, tiimipäällikkö yritystontit

Päätökset

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

Rakennetun omaisuuden hallinta, palvelutilaverkko, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennetun omaisuuden hallinta, tilaomaisuus, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilapalvelut, toimitilavuokraus, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilapalvelut, yritysvuokraus, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennuttaminen, infrayksikkö 1, yksikön päällikkö

Päätökset

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Päätökset

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Asiakkuusjohtaja

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueiden käyttö, tiimipäällikkö

Päätökset

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennusvalvontapalvelut, rakennusvalvontapäällikkö

Päätökset

Rakennusvalvontapalvelut, rakenneyksikkö, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 14.9.2018

Päätösasiakirjat

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566