Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

25.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 442

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 29.8.2018 § 218

Osto-oikeuden lisääminen Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman
Kympille vuokratun liike- ja toimistorakennustontin vuokrasopimukseen
(Sörnäinen, tontti 10591/1)

HEL 2018-004984 T 10 01 01 02

Pöytäkirja

Kvsto 29.8.2018 § 219

Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttaminen (nro 12162)

HEL 2011-006261 T 10 03 03

Pöytäkirja

Kvsto 29.8.2018 § 220

Hakaniemen hotellin asemakaavan muuttaminen (nro 12478)

HEL 2017-009234 T 10 03 03

Pöytäkirja

Kvsto 29.8.2018 § 221

Töölön sairaalan (Töölönkatu 40) asemakaavan muuttaminen (nro 12491)

HEL 2016-012700 T 10 03 03

Pöytäkirja

Kvsto 29.8.2018 § 222

Veräjämäen Maaherrantien ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12440)

HEL 2016-003580 T 10 03 03

Pöytäkirja

Kvsto 29.8.2018 § 223

Jakomäen sydämen (Huokotien eteläpuoli) asemakaavan muuttaminen (nro 12495)

HEL 2014-013971 T 10 03 03

Pöytäkirja

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566