Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

25.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 455

Helsingin lumenvastaanottopaikkojen vastaanottomaksun hinnan tarkistus

HEL 2018-009052 T 02 05 00

HKR 2003-560

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, että lumen vastaanotosta perittävä maksu on 1.11.2018 alkaen 20 euroa lumikuormalta lisättynä voimassa olevalla arvonlisäverolla.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Esko Laiho, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 38381

esko.laiho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
Omprövning, stadsmiljönämnden

Otteet

Ote

 

Espoon kaupunki

 

Vantaan kaupunki

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (4 § 1 mom. 2015/1065, jäljempänä kunnossapitolaki) velvoittaa poistamaan jalkakäytävän vierelle kertyneet lumivallit. Helsingissä lumi on poistettu kuljettamalla se lumenvastaanottopaikoille, joiden toiminnasta vastaa kaupunkiympäristön ylläpitopalvelu. Paikkoja operoi Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara (jäljempänä Stara).

Lumenvastaanottopaikkojen toiminnasta syntyneet kustannukset on yleisten töiden lautakunnan (jäljempänä YTLK) päätöksellä (22.5.2003 278 §) katettu aiheuttamisperiaatteen mukaan siten, että kustakin lumenvastaanottopaikalle kuljetetusta kuormasta on peritty 17,50 euron suuruinen (YTLK 19.10.2006 575 §) maksu. Käyttäjiltä perityillä maksuilla on katettu ylläpitopalvelulle ja Staralle tavanomaisena talvena syntyneet lumenvastaanottotoimintaan kohdistetut käyttö- ja investointikustannukset.

Viimevuotisten kustannusten ja pitkäaikaisten lumikuormatilastojen perusteella vastaanottomaksun suuruus on tarkistettu vastaamaan paremmin nykykustannustasoa ja ilmastoa. Suuruus on laskettu jakamalla keskimääräiset kustannukset tavanomaisen talven lumikuormamäärällä.

Esittelijän perustelut

Liikennettä haittaavan lumen poistaminen katualueilta kuuluu kunnossapitolain mukaan joko kiinteistöille tai kaupungille. Kiinteistön vastuulle kuuluu sen kohdalla olevan jalkakäytävän tai sen viereen kertyneen lumivallien poistaminen. Kaupungille kuuluu niiden lumivallien poistaminen, joiden kohdalla ei ole kiinteistöjä tai jalkakäytävää. Lisäksi kiinteistöt vastaavat lumien kuljettamisesta omilta alueiltaan, kuten pihoilta ja pysäköintialueilta. Eniten lumenkuljetusta tarvitaan tiiviisti rakennetuilla alueilla kuten kantakaupungissa.

Kaupunki on ottanut hoitaakseen kiinteistöjen lumenpoistovelvollisuuden suurimmassa osassa kaupunkia niin kutsutun kokonaisvastuuhoitojärjestelyn myötä. Kiinteistöt ja kaupunki kuljettavat lumen kaupunkiympäristön ylläpitopalvelun vastuulla oleville ja Staran operoimille lumenvastaanottopaikoille. Lumenvastaanottotoiminnan järjestäminen on Helsingin kaltaisessa kaupungissa välttämätöntä liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

YTLK päätti 22.5.2003 § 278 lumen vastaanoton muuttamisesta maksulliseksi, ja maksua alettiin periä 1.10.2003 lähtien. Vastaanottomaksulla katetaan lumen vastaanottotoiminnasta aiheutuneet kustannukset ja sen suuruudeksi lautakunta päätti 12,50 euroa lumikuormalta (arvonlisäverolla lisättynä). Maksun suuruutta tarkistettiin edellisen kerran yleisten töiden lautakunnan päätöksellä § 575 19.10.2006, jolloin suuruudeksi päätettiin 17,50 euroa (ennen arvonlisäveroa). Kaupunki perii lumenvastaanotosta aiheutuneet kustannukset lumikuormien tuojilta. Lumenvastaanotto on maksullista myös monissa muissa kaupungeissa, kuten Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Lahdessa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Vaasassa.

Vastaanottomaksun suuruus on tarkoitus määritellä siten, että vastaanottomaksuilla kerätyt tulot kattavat lumen vastaanottotoiminnasta aiheutuvat kustannukset. Lumenvastaanottotoiminnan vuotuiset kustannukset ovat keskimäärin 1 030 125,72 euroa. Kustannuksiin sisältyvät sekä ylläpitopalvelun että Staran lumenvastaanottotoiminnan käyttö- ja investointikustannukset. Tavanomaisena talvena lumenvastaanottopaikoille tuotujen lumikuormien määrä on noin 50 840 kuormaa, joten yhden lumikuorman maksuksi saadaan 20 euroa.

Vastaanottomaksun laskutus tapahtuu lumenvastaanottopaikkojen kulunvalvontaan tallentuneiden tietojen perusteella kerran kuukaudessa. Valvonta- ja tallennusjärjestelmä on ollut käytössä kaikilla kahdeksalla varsinaisella lumenvastaanottopaikalla.

Päätös annetaan tiedoksi Espoon ja Vantaan kaupungeille, joiden kanssa lumenvastaanottotoimintaa kehitetään yhdessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Esko Laiho, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 38381

esko.laiho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
Omprövning, stadsmiljönämnden

Otteet

Ote

 

Espoon kaupunki

 

Vantaan kaupunki

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566