Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

25.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 449

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta Puotilan ala-asteen väliaikaistiloista

HEL 2018-003836 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Puotilan ala-asteen perusparannus on kaupungin talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018-2027 ohjelmoitu vuosille 2020-2021. Palvelutilaverkosta tehtyjen selvitysten ja perusparannusta varten tehtyjen kuntotutkimusten sekä uusien oppimisen ympäristöjen vaatimusten perusteella rakentamisohjelman luonnoksessa vuosiksi 2019-2028 hanketta esitetään perusparannuksen sijaan toteutettavaksi korvaavana uudisrakennuksena vuosille 2020-2021. Hanke suunnitellaan toteutettavaksi ns. elinkaarimallina, mikä mahdollistaa perinteistä toteutusmallia nopeamman toteutusaikataulun.

Kaupunkiympäristön toimiala on teettänyt Puotilan ala-asteen koulurakennuksessa ne korjaukset, jotka ulkopuolinen tutkimuskonsultti (Ramboll Finland Oy) on sisäilman laadun parantamiseksi ja varmistamiseksi suositellut tehtäviksi. Sisäilmakorjaukset on tehty kevään ja kesän 2018 aikana. Ne on suunnitellut ja niiden toteutuksen on katselmoinut Ramboll Valviran ohjeen mukaisesti. Tehdyt korjaukset ja muut toimet ovat seuraavat:

Joululoman 2017 aikana on pinnoitettu ilmanvaihtokanavia, tarkastettu kokonaisilmamäärät, rakennettu putkitunnelin alipaineistuskanavisto sekä asennettu kanavisto ja poistoilmapuhallin.

Kevään ja kesän 2018 aikana on tehty seuraavat työt:

        ilmanvaihtokanavien puhdistus, iv-koneiden suodattimien vaihto, ilmamäärien mittaus sekä opetus-, hallinto- ja henkilökunnan tilojen ylipaineistus

        rakenteiden ilmatiiviyttä parantavat korjaukset luokkatiloissa

        kellarin osastointi sisäilman laadun varmistamiseksi, jotta kellaritiloista ei kulkeudu ilmaa yläkerroksiin

        yläpölyjen puhdistaminen ja lämpötilan laskeminen noin viidellä asteella 21 asteeseen

        linoleumista valmistettujen ilmoitustaulujen materiaalien vaihto

        ilmanvaihtoa parantavat toimet yksittäisissä luokissa. (Musiikkiluokkaan on asennettu ilmanvaihtokone, ja muissa luokissa tuloilmapääte-elinten sijaintia on muutettu siten, että tilat huuhtoutuvat paremmin.)

        noin 20 ilmanpuhdistimen toimittaminen koulun tiloihin

        liikuntasalin paljeoven poistaminen ja takaseinän sauman tiivistys. Katsomon tausta ja sivukäytävien seinäliittymät on tiivistetty, jotta rakenteista ei kulkeutuisi sisäilmaan epäpuhtauksia.

        muovimaton asentaminen kirjaston lattiaan alapohjan tiiviyden parantamiseksi

        liikuntasalin ja ruokalan alapuolella sijaitsevan ryömintätilan alipaineistaminen ja ryömintätilaan johtavan luukun sulkeminen siten, että sieltä ei pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia sisäilmaan

Korjausten onnistumisen varmistamiseksi on loppukesästä 2018 tehty tiivistyskorjausten laadunvarmistusmittauksia merkkiainekokein, joiden avulla on varmistettu tiivistystöiden onnistuminen. Sitowise Oy:n tarkastusraportin mukaan tehdyt korjaukset ovat parantaneet korjatuissa tiloissa olosuhteita huomattavasti. Koulurakennuksessa on neljä mittalaitetta, jotka mittaavat tilojen ylipaineisuutta ja kaksi mittalaitetta jotka mittaavat putkitunnelin ja käytöstä pois otettujen kahden kieliluokan alipaineisuutta sekä kaksi mittalaitetta, jotka mittaavat hiilidioksidia, lämpötilaa ja paine-eroa ulkovaipan yli. Mikäli rakennuksessa tapahtuu painesuhteiden muutoksia, ilmanvaihtotöistä kohteessa vastaava yritys saa asiasta hälytyksen. Lisäksi rakennuksen ilmanvaihto on päällä koko ajan ja irtaimisto on puhdistettu.

Rakennusterveysasiantuntija (Ramboll Finland Oy) seuraa kiinteistön kuntoa kuukausittain rakennuksen toiminnan päättymiseen asti. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut tekee koulun tiloissa tarkastuksen syyskuun lopussa. Tilojen käyttäjien oireilua seurataan aktiivisesti yhteistyössä Työterveys Helsingin ja kouluterveyshuollon kanssa.

Edellä kerrottujen tietojen perusteella kaupunkiympäristölautakunnan näkemys on, että Puotilan ala-asteella ei ole tarvetta siirtyä väistötiloihin merkittävästi ennen rakennuksen purkamisen alkamista. 

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315

sari.hilden(a)hel.fi

Jari Pere, projektinjohtaja, puhelin: 310 31803

jari.pere(a)hel.fi

Liitteet

1

Muttilainen Sami Aloite Kvsto 04042018 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 26 muuta valtuutettua ovat tehneet 4.4.2018 seuraavan valtuustoaloitteen:

”Puotilan ala-asteen oppilaat ja opettajat ovat pitkään kärsineet sisäilmaongelmista. On ilmennyt niin vakavia oireita ja jatkuvia sairastapauksia, että osa vanhemmista ei uskalla enää päästää lapsiaan kyseiseen kouluun.

Sisäilmatutkimuksia ja kyselyitä on teetetty, puutteet ja ongelmat on havaittu. Tutkimuksissa on löydetty hometta ja sädesientä, joiden pitoisuudet ylittävät sallitut rajat. Huolestuttavimmaksi indikaattoriksi on osoittanut kuitenkin oppilaiden ja henkilökunnan terveydentila.

Rakennus on todettu käyttökelvottomaksi ja saavuttaneen teknisesti päätepisteensä, joten se on päätetty korvata uudisrakennuksella. Oppilaat on tarkoitus sijoittaa rakentamisen ajaksi parakkeihin väliaikaistiloihin. Milloin vanhan rakennuksen purkaminen ja uudisrakennuksen rakentaminen alkaa, ei olla tarkemmin määritelty. On esitetty arvioita jopa viiden vuoden päähän.

Kaikinpuolinen tietämättömyys kävi myös ilmi 27.3. Puotilan vanhempainyhdistyksen järjestämässä illassa. Tilaisuutta todisti täysi liikuntasalillinen vanhempia lyhyellä varoitusajalla,  paikalla oli myös kaupungin edustajia. Myös konkreettisia ikäviä esimerkkejä sairastapauksista kuultiin.

Asia on akuutti ja vanha rakennus puretaan joka tapauksessa. Pormestarin talousarvioehdotus ja sittemmin 
budjettineuvottelut määräävät loppupeleissä kuinka pikaisiin toimiin uudisrakennuksen suhteen ryhdytään. Sitä ennen on kuitenkin vastuutonta altistaa 450 koulun oppilasta ja 50 henkilökunnan jäsentä terveydelle vaaralliselle sisäilmalle. Tiloja käytetään myös urheiluseurojen iltatoimintaan. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että kaupunki ryhtyy välittömästi toimiin väliaikaistilojen saamiseksi Puotilan ala-asteelle niin, että tilat saadaan oppilaiden ja henkilökunnan käyttöön viimeistään tulevan syyslukukauden alkaessa 2018.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 15.9.2018 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315

sari.hilden(a)hel.fi

Jari Pere, projektinjohtaja, puhelin: 310 31803

jari.pere(a)hel.fi

Liitteet

1

Muttilainen Sami Aloite Kvsto 04042018 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566