Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

25.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 456

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä (Keski-Pasila)

HEL 2017-011149 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan päätöksestä 1.12.2017 32 § tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Toimialan hallintojohtaja on hylännyt Keski-Pasilassa Saparonpolulla 8.3.2017 tapahtuneeseen liukastumiseen liittyvän vakuutusyhtiön takaisinsaantivaatimuksen.

Esitetyt vaatimukset

Hakija vaatii oikaisuvaatimuksessaan takaisinsaantia Saparonpolulla tapahtuneeseen liukastumiseen liittyen.

Vakuutettu on 8.3.2017 noin kello 18.10 kulkenut Saparonpolun kevyen liikenteen väylällä. Vakuutettu on liukastunut ja kaatunut, koska väylä on ollut luminen, jäinen ja hiekoittamaton. Väylä ei ole ollut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kaupunki ei ole huolehtinut liukkaudentorjunnasta laissa ja oikeuskäytännössä hyväksytyllä tavalla.

Ilmatieteen laitoksen Kumpulan säämittausaseman mukaan lämpötila on 7.3.2017 pysytellyt pakkasella, mutta seuraavana yönä lämpötila on lähtenyt nousemaan plussan puolelle. Alueella on ollut sadekertymää, joka on päättynyt 8.3. noin kello 7. Hakijan mukaan Saparonpolulla ei ollut suoritettu minkäänlaisia liukkaudentorjuntatoimenpiteitä koko päivänä.

Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunki ei ole riittävällä tavalla huolehtinut kyseisen kevyen liikenteen väylän kunnossapidosta. Vahinko on aiheutunut kaupungin kunnossapitovelvoitteen laiminlyönnistä. Vahingonkorvauslain mukaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheutettu vahinko on korvattava vahingonkärsijälle. Kaupungin vastuulla on osoittaa, että se on asianmukaisesti huolehtinut kunnossapitovelvollisuudestaan. Kaupungilla on korostunut huolenpitovastuu liukkaudentorjunnasta. Olosuhteet eivät ole olleet millään tavoin poikkeukselliset, eikä myöskään liukkauden torjunta olisi ollut ylivoimaista tai hyödytöntä.

Asianmukaisen kunnossapidon tasoa arvioitaessa on huomioon otettava myös kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokauden aika sekä eri liikennemuotojen tarpeet.

Hakija vaatii kaupungilta takaisinsaantina 21.705,13 euroa.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Vakuutettu on liukastunut ja kaatunut Saparonpolun kevyen liikenteen väylällä 8.3.2017 noin kello 18.10.

Alueella on alkanut lumisade 7.3.2017 vähän ennen puoltayötä. Lumisade on jatkunut aamuun asti loppuen ennen kello seitsemää. Lämpötila on eri mittausasemien mukaan ollut 7.3. koko päivän muutaman asteen pakkasella, mutta yöllä lumisateen alkaessa lämpötila on alkanut nousta siten, että 8.3. aamulla noin kello kahdeksasta alkaen lämpötila on pysytellyt hieman plussan puolella koko päivän vahinkotapahtumaan asti.  

Kunnossapitopuolelta saatujen tietojen mukaan työt on aloitettu 8.3. jo kello 01.30 yöllä heti lumisateen alettua. Auraus ja hiekoitus on tehty myöhemmin päivällä vielä uudelleen. Työt on 8.3. lopetettu kello 19.00.

Saparonpolulla tapahtuneen aurauksen ja hiekoituksen tarkempi kellonaika ei ole merkityksellinen, koska työt on tehty kahteen kertaan, ensin aamuyöllä ja toisen kerran vielä päivällä. Suurin osa sataneesta lumesta on myös tullut heti lumisateen alettua parin ensimmäisen tunnin aikana keskiyön molemmin puolin, eli ennen ensimmäistä aurausta.

Kaupunki on huolehtinut liukkauden torjunnasta riittävällä tavalla. Kaupunki ei näin ollen ole vahingosta vastuussa.

Liukastuminen on tapahtunut työmatkalla. Työtapaturman tapahtuessa ensisijainen korvausvastuu on liukastuneen työnantajalla.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §.

Tapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 1:3 §, 5:23 §.

Lopputulos

Asiassa saatujen selvitysten perusteella voidaan todeta, että auraus ja hiekoitus on keskiyöllä alkaneen lumisateen jälkeen suoritettu kahteen kertaan. Ensimmäinen auraus on suoritettu heti lumisateen alettua yöllä 01.30 alkaen, ja saman päivän aikana työt on suoritettu vielä uudelleen.

Aiemmin tehdyn hallintojohtajan päätöksen jälkeen ei ole esitetty uutta näyttöä siitä, että vahinko johtuisi kaupungin laiminlyönnistä. Näin ollen Helsingin kaupunki ei ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että hallintojohtajan päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 7.12.2017. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 27.12.2017 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Oikaisuvaatimus 27.12.2017

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

4

HEL2017-011149 SELVITYS.1.

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Hallintojohtaja 01.12.2017 § 32

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566