Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

25.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 446

Laurinniitty, puistosuunnitelman hyväksyminen, nrot VIO 5918/1-2, Haaga, Lassila

HEL 2018-008974 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Laurinniityn puistosuunnitelman nrot VIO 5918/1-2.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Petra Rantalainen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Petra Rantalainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39795

petra.rantalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro VIO 5918/1-2

2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5918/1

3

Poikkileikkauspiirustus nro VIO 5918/2

4

Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Kaupunginosayhdistys

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Laurinniitty sijaitsee Haagan (29.) kaupunginosassa, Lassilan 294 osa-alueella. Puisto on voimassaolevassa asemakaavassa nro 11999 VP merkinnällä. Puiston pinta-ala on 13 480 m², suunnittelualueen pinta-ala on 12 516 m².

Laurinniity on vehreä ja idyllinen kokonaisuus. Puiston alueelle sijoittuu Leikkipuisto Laurinniityn toiminnat. Puistoalueen pohjoisosaan leikkipuistorakennus. Leikkipuiston alkuperäiset rakenteet ovat kuluneita, alueita ei ole kunnolla aidattu, toimintojen sijoittelu on hajanaista ja leikkivälineiden määrä on vähäinen suhteessa käyttäjämääriin. Leikkipuistorakennuksen edustalla oleva betonikiveys on pahoin painunut ja kasvillisuus on paikoin ylikasvanutta ja tiivistä.

Suunnittelun tavoitteena on tehdä leikkipuistosta turvallinen, monipuolinen ja viihtyisä leikkipaikka. Koko puistoalueella tehdään pieniä perusparannustöitä.

Osa leikkipuistosta on luovutettu käyttöoikeussopimuksella yksityisen päiväkodin käyttöön. Puistosuunnittelun yhteydessä yksityisen päiväkodin käyttämä puistoalueen osa järjestellään puiston kokonaisuuden kannalta parempaan sijaintiin. Yksityisen päiväkodin käyttöön varatun alueen pinta-ala on 960 m².

Suunnitelman sisältö

Leikkipuistossa pienten lasten leikkialue on suunniteltu lähelle leikkipuistorakennusta. Isojen lasten leikkialueet ovat puiston keskiosassa oleva, tasapainovälineistä koostuva, leikkialue ja puiston kaakkoisosassa oleva linnaleikki. Yksityisen päiväkodin leikkialue on suunniteltu puiston lounaisosaan.

Leikkipuiston turvallisuutta lisätään aitaamalla pienten lasten leikkialue ja sijoittamalla puiston itä- ja länsireunalla oleville raiteille pollarit läpiajon estämiseksi. Puistoraittien siltarumpujen kohdalla olevat kaiteet uusitaan. Pääosa leikkivälineistä uusitaan. Puiston luonnonläheisyyttä korostetaan käyttämällä puusta valmistettuja leikkivälineitä.

Nykyinen huonokuntoinen kahluuallas poistetaan ja sen paikalle on suunniteltu puutasolla reunustettu pienten lasten leikkialue. Nykyinen puukatos ja painunut ja kulunut betonikiveys uusitaan ja kiveyksen pohjarakenteet mitoitetaan kestäviksi.

Leikkipuiston istutukset säilytetään vehreinä ja runsaina. Ylikasvaneita ja ränsistyneitä pensasistutuksia ja puita poistetaan ja uusitaan jonkin verran. Puiston nykyistä valaistusta täydennetään.

Leikkipuisto täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset.

Vuorovaikutus

Laurinniityn puistosuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan toimeksiannosta.

Puistosuunnitelmaluonnos esiteltiin asukkaille Leikkipuisto Laurinniityn tiloissa 18.5.2018.

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin info- ja näyttelytila Laiturissa ja Helsingin kaupungin internetsivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat 7.5.−20.5.2018 välisenä aikana.

Suunnitelman esillä olosta ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille. Suunnitelmasta on saatu palautetta, josta on tehty yhteenveto vuorovaikutusmuistioon. 

Kustannukset ja aikataulu

Suunnittelualueen pinta-ala on 12 516 m².

Puistosuunnitelman rakennuskustannukset ovat noin 810 000 euroa eli noin 65 euroa/m² (alv. 0 %).

Puiston hoitoluokat ovat A2 ja A3.

Vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat noin 18 900 euroa eli 1,5 euroa/m² (alv. 0 %).

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelmassa 2019.

Hankkeelle on myönnetty erillisrahoitus talousarviokohdasta 8 07 01 lähiörahasto.

Sovelletut säännökset

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 84-86 §, 62 §, 202 §,190 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Petra Rantalainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39795

petra.rantalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro VIO 5918/1-2

2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5918/1

3

Poikkileikkauspiirustus nro VIO 5918/2

4

Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Kaupunginosayhdistys

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

Maanomaisuuden kehittäminen ja tontit - palvelu/Haapanen Sami

Hallinto ja lakipalvelut, tietopalvelut/Stenfors Piia

Rakennukset ja yleiset alueet, tilapalvelut/Grundström Irmeli

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566