Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

25.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 445

Pakila, Kyläkunnantie 67:n asemakaavan muutosehdotus (nro 12507) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman)

HEL 2017-006045 T 10 03 03

Hankenumero 0741_24, 0928_6

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

        asettaa 25.9.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12507 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34111 tonttia 18 sekä suojaviher- ja katualueita

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

        että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot

        valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä

        kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        asemakaavan muutosehdotuksen nro 12507 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Ann-Charlotte Roberts. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 310 37033

anncharlotte.roberts(a)hel.fi

Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12507 kartta, päivätty 25.9.2018

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12507 selostus, päivätty 25.9.2018

5

Havainnekuva, 25.9.2018

6

Liikennesuunnitelma nro 6862/25.9.2018

7

Tilastotiedot

8

Vuorovaikutusraportti 25.9.2018 ja kaavapäivystyksen (4.12.2017) sekä asukastapaamisen (7.3.2018) muistiot

9

Päätöshistoria

Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Kustannusten osalta:

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen

Pakilantien ympäristöä kehitetään yhteistyössä tonttien omistajien kanssa Länsi-Pakilan eläväksi keskuskaduksi, jonka varrella on ympäristöä tiiviimpää rakentamista, palveluita ja asumista.

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tonttia 34111/18, Kehä I:n varressa sijaitsevaa suojaviheraluetta ja Kyläkunnantien katualuetta. Kaavaratkaisu muuttaa suojaviheralueen tonttimaaksi ja mahdollistaa toimistotilojen ja päivittäistavarakaupan rakentamisen Pakilantien ja Kyläkunnantien risteykseen. Korttelialueen ja Kyläkunnantien katualueen rajaa tarkistetaan.

Korttelialueen kerrosala on 5 400 k-m² ja laskennallinen tehokkuusluku on e = 1,29. Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 4 450 k-m².

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 6862), jonka mukaan aluetta tarkastellaan kaavamuutosrajausta laajemmin, koska Kyläkunnantien ja Pakilantien sekä Työkunnankujan, Lepolantien ja Paalukujan liikennetilanne muuttuu kaavamuutoksen toteutuessa. Risteyksen toiminnallisuuden takaamiseksi risteykseen tulee järjestää valo-ohjaus.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Pakilan paikalliset kaupalliset palvelut parantuvat ja tontin rakentuessa kaupunkikuva eheytyy.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että alueella on mahdollista parantaa kaupallisia palveluita ja monipuolistaa sijaintipaikkoja yrityksille.

Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan 2002 mukainen.

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet. Yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti alueelle osoitetaan ympäristöä tehokkaampaa rakentamista.

Asemakaavamuutos on laadittu kaupunkisuunnittelulautakunnan 11.11.2014 hyväksymien Pakilantien varren maankäytön suunnitteluperiaatteiden mukaisesti.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueen korttelialue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Tontti on rakentamaton ja sen keskivaiheilla sijaitsee rakenteita 1. maailmansodan linnoituslaitteista. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu Kehä I:n varressa olevaa suojaviheraluetta ja Kyläkunnantien katualuetta.

Kaavamuutosalueen eteläpuolella sijaitsee asuin- ja liikerakennuksien korttelialue, jossa toimii HOK-Elannon päivittäistavarakauppa. Itäpuolella sijaitsee erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee Pakilantie ja Pakilan VPK. Pohjoispuolelta alue rajautuu Kehä I:n liikennealueeseen.

Korttelialueella on voimassa asemakaava vuodelta 1993. Asemakaavassa osoitetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle 950 k-m² kerrosalaa. Rakennusala on osoitettu Pakilantien puoleiselle tontin osalle. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Suojaviheralueella on voimassa asemakaava vuodelta 1996. Asemakaavamuutosalueen katualueilla ovat voimassa asemakaavat vuosilta 1955 ja 1979.

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaupungin omistamalle suojaviheralueelle on annettu kaavamuutoksen hakijalle suunnitteluvaraus. Suojaviheralueella, kaavamuutosalueen itäosassa, sijaitsee yksityishenkilölle toistaiseksi vuokrattu rintamamiestalotontin lisäpiha-alue. Osa tästä alueesta osoitetaan suunnitelmassa rakennettavaksi liikerakennuksen piha-alueeksi. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia (10/2017, alv 0 %) seuraavasti: Katualueet 250 000 euroa. Kustannusarvio sisältää uusien liikennevalojen rakentamisen Pakilantien ja Kyläkunnantien liittymään sekä Kyläkunnantien leventämisen kustannukset.

Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä lisääntyvät liikennemäärät aiheuttavat tarpeen parantaa alueen nykyistä katuverkkoa asemakaavamuutosalueen ulkopuolella. Parannettavia katuja ovat Kyläkunnantien lisäksi Lepolantie, Työkunnankuja ja Paalukuja. Näiden toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia (10/2017, alv 0 %) seuraavasti: Katualueet 450 000 euroa ja johtosiirrot 80 000 euroa. Lepolantiellä tehtävistä johtosiirroista kaukolämmön osuus on noin 50 000 euroa ja vesihuollon osuus noin 30 000 euroa.

Kaupungille aiheutuu kustannuksia kaavaratkaisun toteuttamisesta ja nykyisen katuverkon parantamisesta yhteensä 780 000 euroa.

Kaupungin omistamalla alueella mahdollisesti sijaitsevien pilaantuneiden maa-ainesten kunnostaminen aiheuttaa kaupungille kustannuksia. Mahdollinen kunnostustarve selviää kaavan valmistelun aikana tehtävien maaperätutkimusten perusteella.

Kaupungille kohdistuu tuloja korttelialueeksi muutetun suojaviheralueen myymisestä.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa:

        Helen Oy

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

        Liikennevirasto

        Museovirasto

        Uudenmaan ELY-keskus

        kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo

Viranomaisten kannanotoissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta ei ollut huomautettavaa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuitenkin kiinnitti huomiota alueellisten kierrätyspisteiden sijoittamiseen pääosin kauppojen yhteyteen.

Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:

        Helen Oy

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

        Sähköverkko Oy

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kauppojen ja liiketilojen yhteyteen sijoitettavien kierrätyspisteiden sijoittelu huomioidaan tulevissa hankkeissa. Hankkeen haastavan muodon ja pihajärjestelyiden takia Rinki Oy:n ohjeistuksen kokoista kierrätyspatteristoa ei ole mahdollista mahduttaa kyseiseen kaavaratkaisuun siten, että se palvelisi tarkoituksenmukaisesti alueellisena kierrätyspisteenä.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat pääosin esitetyn kaavaratkaisun koettuun sopimattomuuteen. Mielipiteissä katsottiin, että kaavamuutos toteutuessaan aiheuttaisi ympäristöhäiriötä mm. liikenteen ja päivittäistavarakaupan huoltoliikenteen muodossa. Lisäksi suunniteltu rakennus koettiin alueelle liian suureksi, korkeaksi, varjostavaksi sekä palveluiltaan alueellisesti turhaksi.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakennusmassaa on porrastettu kaksikerroksiseksi pientalojen suuntaan, liike- ja toimistorakennuksen tontin ja pientalotonttien välisen tonttirajan käsittelystä määrätään kaavassa (muuri ja kasvisäleikkö). Liike- ja toimistorakennus on sijoitettu mahdollisimman etäälle pientalotonttien rajoista. Huoltopihan huoltotoimenpiteet on määrätty rakennusrungon sisälle ja huoltopiha on sijoitettu tontille mahdollisimman pitkälle pientaloista ja mahdollisimman lähelle Kehä I:stä. Lisäksi huoltopiha-alueen ja tonttirajojen väliin on määrätty puin ja pensain istutettava alueen osa suunnittelualueen kaakkoisosassa. Rakennuksen muodolla on myös pyritty vaikuttamaan Kehä I:stä aiheutuvien liikennemeluhaittojen pienentämiseen lähimmillä rintamamiestalotonteilla. Viitesuunnitelman ratkaisun varjostavuudesta on teetetty selvitys. Selvitys on kaavaselostuksen liitteenä.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 7 kpl, joista yksi oli Pakilan Omakotiyhdistys ry:n laatima. Pakilan Omakotiyhdistys ry on vuonna 1947 perustettu asukasyhdistys, joka muodostuu Kyläkunnantiellä, Halkosuontiellä, Heinämiehentiellä, Suovakujalla ja Niittyluhdantiellä kaupungin vuokratonteilla asuvista omakotiasukkaista.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

        Helen Oy

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

        Liikennevirasto

        Museovirasto

        Uudenmaan ELY-keskus

        kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo

        sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 310 37033

anncharlotte.roberts(a)hel.fi

Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12507 kartta, päivätty 25.9.2018

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12507 selostus, päivätty 25.9.2018

5

Havainnekuva, 25.9.2018

6

Liikennesuunnitelma nro 6862/25.9.2018

7

Tilastotiedot

8

Vuorovaikutusraportti 25.9.2018 ja kaavapäivystyksen (4.12.2017) sekä asukastapaamisen (7.3.2018) muistiot

9

Päätöshistoria

Oheismateriaali

1

Mielipidekirjeet

Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Kustannusten osalta:

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola, Lindén

Kymp/Hatu/Koski (laskutus)

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566