Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

24/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

18.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 438

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Pohjois-Pasila)

HEL 2017-004443 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön päätöksestä 1.12.2017 (43 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö on hylännyt Pohjois-Pasilassa Veturitiellä 22.2.2017 tapahtuneeseen liukastumiseen liittyvän vakuutusyhtiön takaisinsaantivaatimuksen.

Esitetyt vaatimukset

Hakija vaatii oikaisuvaatimuksessaan takaisinsaantia Veturitiellä tapahtuneeseen liukastumiseen liittyen.

Vakuutettu on aamulla 22.2.2017 noin kello 6.10 kulkenut Veturitien jalkakäytävää pitkin, mutta hän on liukastunut ja kaatunut, koska jalkakäytävän hiekoitushiekka on ollut osittain painuneena jään sisään. Jalkakäytävä ei ole ollut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kaupunki ei ole huolehtinut liukkaudentorjunnasta laissa ja oikeuskäytännössä hyväksytyllä tavalla.

Ilmatieteen laitoksen Kaisaniemen säämittausaseman mukaan lämpötila on 21.-22.2.2017  välisenä aikana vaihdellut +0,1 ja -8 celsiusasteen välillä. Lämpötilan vaihtelut ovat aiheuttaneet sulamista ja jäätymistä, joka on johtanut hiekoitushiekan painumiseen jään sisälle. Ei ole ollut näin ollen yllättävää, että jalkakäytävällä on ollut liukasta. Jalkakäytävä olisi pitänyt hiekoittaa uudelleen, koska säätila on hakijan mukaan merkittävästi edeltävänä päivänä suoritetun hiekoituksen jälkeen muuttunut. Kaupunki ei ole myöskään kertonut tarkkaa kellonaikaa, että milloin hiekoitus on suoritettu 21.2.2017.

Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunki ei ole riittävällä tavalla huolehtinut jalkakäytävän kunnossapidosta. Vahinko on aiheutunut kaupungin kunnossapitovelvoitteen laiminlyönnistä. Vahingonkorvauslain mukaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheutettu vahinko on korvattava vahingonkärsijälle. Kaupungin vastuulla on osoittaa, että se on asianmukaisesti huolehtinut kunnossapitovelvollisuudestaan. Kaupungilla on korostunut huolenpitovastuu liukkaudentorjunnasta. Olosuhteet eivät ole olleet millään tavoin poikkeukselliset, eikä myöskään liukkauden torjunta olisi ollut ylivoimaista tai hyödytöntä. Huomioon on otettava myös kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokauden aika sekä eri liikennemuotojen tarpeet.

Hakija vaatii kaupungilta takaisinsaantina 5.004,84 euroa.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Vakuutettu on liukastunut ja kaatunut Veturitie 15 kohdalla jalkakäytävällä 22.2.2017 noin kello 6.10.

Vahinkopaikkaa lähellä olevalla Kumpulan säämittausasemalla lämpötila on pysynyt koko ajan pakkasen puolella 21.-22.2.2017 välisenä aikana. Lämpötila on näin ollen pysytellyt pakkasen puolella koko ajan hiekoituksen jälkeen. Vahinkopaikasta kauempana olevalla Kaisaniemen säämittausasemalla lämpötila on hetkellisesti käynyt yhden kerran +0,1 asteessa vahinkoa edeltävänä päivänä noin kello kolmetoista.

Edeltävänä päivänä suoritetun hiekoituksen jälkeen ei ole ilmennyt äkillisiä muutoksia säätilassa eikä myöskään liukkauden huomattavaa lisääntymistä. Lämpötila on pysytellyt koko ajan pakkasen puolella. Näin ollen ei ole ollut erityistä tarvetta ylimääräisille kunnossapitotoimenpiteille. Kaupunki on kuitenkin suorittanut tarkistushiekoituksia kello 06.00 alkaen myös vahinkopäivän aamuna. Edeltävänä päivänä suoritetun hiekoituksen tarkempi kellonaika ei ole merkityksellinen, koska säässä ei ole hiekoituksen ja vahinkotapahtuman välillä tapahtunut merkittävää muutosta. Kaupunki ei näin ollen ole vahingosta vastuussa.

Liukastuminen on tapahtunut työmatkalla. Työtapaturman tapahtuessa ensisijainen korvausvastuu on liukastuneen työnantajalla.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §.

Tapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 1:3 §, 5:23 §.

Lopputulos

Asiassa saatujen selvitysten perusteella voidaan todeta, että vahinkopaikalla on suoritettu auraus ja hiekoitus vahinkotapahtumaa edeltävänä päivänä. Lämpötila on hiekoituksen jälkeen pysytellyt koko ajan pakkasen puolella ja uusia lumisateita ei ole ollut. Näin ollen ei ole ollut välttämätöntä tarvetta ylimääräisille kunnossapitotoimenpiteille. Kaupunki on kuitenkin suorittanut vahinkopäivän aamuna tarkistushiekoituksia kello 06.00 alkaen.

Aiemmin tehdyn hallintopäällikön päätöksen jälkeen ei ole esitetty uutta näyttöä siitä, että vahinko johtuisi kaupungin laiminlyönnistä. Näin ollen Helsingin kaupunki ei ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että hallintopäällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 4.12.2017. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 27.12.2017 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Oikaisuvaatimus 27.12.2017

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

4

Kuva vahinkopaikasta, liukastuminen 22.2.2017, Veturitie 15, Pasila

5

HEL2017-004443 SELVITYS.

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Hallintopäällikkö 01.12.2017 § 43

HEL 2017-004443 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan takaisinsaantivaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Takaisinsaantivaatimuksen mukaan hakija on oikeutettu takaisinsaantiin maksamassaan liukastumisvahingossa 655567 työtapaturma- ja ammattitautilain 270 §:n perusteella. Takaisinsaantivaatimuksen mukaan vahingoittunut on liukastunut Veturitiellä 22.2.2017 kello 06.10 jäisellä jalkakäytävällä, missä hiekoitus oli osittain painunut jään sisään. Takaisinsaantivaatimuksessa vaaditaan kaupunkia korvaamaan 5 004,84 euroa.

Kaisaniemen säähavaintoasemalla tehtyjen mittausten mukaan lämpötila on tapahtumapäivänä pysytellyt -2,3°C ja -8,8°C välillä. Lumisade on alkanut vasta iltapuolella, vahingon jälkeen. Lumikertymä on ollut 3cm aamulla tehdyssä mittauksessa.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan vahinkoalue on aurattu ja hiekoitettu vahinkoa edellisenä päivänä. Vahinkopäivänä alueen tarkastushiekoitukset on aloitettu kello 6.00 ja saatu aamupäivän aikana valmiiksi.

Edellä olevat sääolot ja suoritetut toimet huomioiden kaupunki katsoo, ettei ole laiminlyönyt katujen kunnossapitolain mukaisia velvollisuuksiaan, eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 270 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot

Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 310 38506

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566