Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

04.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 420

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sameli Sivosen ym. valtuustoaloitteesta pistorasioiden saamisesta puistoihin ja kaupunkitilaan

HEL 2018-006252 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta näkee mobiililaitteiden julkisten latausmahdollisuuksien selvittämisen puistoissa ja muussa julkisessa kaupunkitilassa tärkeänä. Toimintamallin kehittäminen ei ole kuitenkaan yksinomaan kaupungin tehtävä, vaan siinä tarvitaan laajasti myös alalla toimivien yritysten panosta. Keskeisenä kysymyksenä on ratkaista onko kyseessä verovaroin toteutettava kunnallinen palvelu vai yritysten tarjoama palvelu. Muita selvitettäviä asioita ovat toteutettavuuteen ja kustannuksiin liittyvät kysymykset sekä eri tekniikoiden soveltuvuus Suomen melko hankaliin sääolosuhteisiin, ilkivallankestävyys, toimintavarmuus sekä sähköturvallisuus.

Aloitteessa esitetään, että sähkövirta latauspisteisiin voitaisiin ottaa puistovalaisimista, jolloin vältyttäisiin suuremmilta investoinneilta. Helsingissä puistovalaistusta ohjataan valaisinkeskuksilta, jolloin valaisimille tulee sähkövirtaa vain valojen palaessa. Päiväsaikaan valaisinpylväistä ei ole saatavissa sähkövirtaa. Lisäksi sähkön luovuttamiseen vastikkeetta saattaa liittyä lainsäädännöllisiä rajoituksia.

Aloitteessa esitetään myös aurinkosähkön käyttöä lataustoimintaan. Myös lautakunta näkee tämän varteenotettavana vaihtoehtona. Markkinoilla on tähän tarkoitukseen suunniteltuja tuotteita ja niitä käyttämällä vältyttäisiin hankalilta ja kalliilta kaapelien asennuksilta sekä sähköliittymien hankkimisilta. Laitteiden käytöstä on kuitenkin hyvin vähän kokemuksia.

Sähköturvallisuuskysymykset korostuvat rakennettaessa julkiseen ulkotilaan yleiseen käyttöön tarkoitettuja sähköpisteitä. Tämä nostaa laitteiden hintaa, mikä voi tehdä palvelusta käyttöön nähden hyvinkin kallista. Kokeilujen avulla myös toiminnan todelliset kustannukset tulisivat selvitetyksi.

Sähköpisteiden tarve on suurin vilkkaissa, paljon käytetyissä puistoissa ja kaupunkitiloissa. Nämä paikat ovat usein kaupungin keskeisimpiä ja arvokkaimpia kaupunkitiloja mistä syystä on tärkeää, että kaupunkikuvaan kiinnitetään riittävästi huomiota pisteitä toteutettaessa. On tärkeää, että kalusteet ja laitteet, samoin kuin niihin mahdollisesti asennettavat mainokset, ovat kaupunkikuvallisesti korkealuokkaisia ja noudattavat kaupunkitilaohjetta sekä muita kaupungin ohjeita ja määräyksiä.

Kaupunkiympäristötoimiala voi tarvittaessa osallistua selvityksen tekemiseen mobiililaitteiden yleisillä alueilla tapahtuvan lataustarpeen selvittämiseksi ja yleisen toimintamallin kehittämiseksi yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa. Kaupungin talousarviossa ei kuitenkaan ole tällä hetkellä osoitettu toimintaan varoja eikä henkilöresursseja.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi

Olli Markkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39559

olli.markkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sivonen Sameli Aloite Kvsto 30052018 9

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuutettu Sameli Sivonen ja 16 muuta ovat tehneet 30.5.2018 seuraavan valtuustoaloitteen:

”Paikkaan sitomattoman työn määrä kasvaa nyky-yhteiskunnassa. Samaan aikaan Helsingissä on valtavasti kauniita puistoja, joissa näin aurinkoisella kesällä on mitä mahtavinta viettää aikaa. Maailman parhaassa kaupungissa kaupunkitilaa käytetään luovasti: puistoissa voi tehdä töitä tai pelata vaikkapa Pokemon Go:ta. Monet nykypäivän aktiviteetit vaativat kuitenkin sähköä, ja kannettavista laitteistamme on nopeasti akku loppu.

Siksi me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että Helsingin kaupunki selvittää pistorasioiden tuomista puistoihin ja kaupunkitilaan. Puistoissamme on tähän jo yksi vastaus: valaistuksen vuoksi puistoista löytyy jo sähköverkko – ei vaadi suurta tekniikkaa, että esimerkiksi valopylvään kylkeen asennetaan verkkovirtaa tai mobiililaitteille hyvin riittävää 12V virtaa tuottavia pistorasioita.

Muualta pistorasioita jo löytyy! Esimerkiksi Porissa on tehty kokeiluja aurinkosähköllä toimivista latauspisteistä, joita on sijoitettu penkkeihin. Aurinkosähköratkaisut tuovat helpon ja ekologisen vaihtoehdon verkkovirran tuomiseksi puistojen käyttäjille. Esitämme, että kaupunki selvittää myös näiden eri käytäntöjen käyttöönottoa kaupungin puistoverkossa.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 14.9.2018 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi

Olli Markkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39559

olli.markkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sivonen Sameli Aloite Kvsto 30052018 9

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566