Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

21.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 380

Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2018 kaupunkiympäristön toimialalla

HEL 2018-004193 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2018 toisen talousarvion toteutumisennusteen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talouspäällikkö Leena Sutela. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ennuste 2_2018 Käyttömenotaulukot 1

2

Ennuste_2_2018_investointien osavuosikatsaus 2

3

Ennuste 2_2018 investointien  yhteenvetotaulukko 3

4

Ennuste 2_2018_Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet_ 4

5

Ennuste 2_2018_Määrä ja taloustavoitteet 31001 kaupunkirakenne_5

6

Ennuste 2_2018 Määrä ja taloustavoitteet 31002 Rakennukset_6

7

Ennuste 2_2018_Määrä ja taloustavoitteet 31003 Asuntotuotanto 7

8

Ennuste 2_2018_palvelujen osavuosikatsaukset

9

Ennuste 2_2018 Kaupunkistrategia toimenpideohjelma 9

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion 2018 noudattamisohjeiden mukaan toimialojen on annettava lautakunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan neljä kertaa vuodessa. Toteutumisennuste on laadittu talousarviokohdittain. Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2018 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti.

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous jakautuu kolmeen osaan:

1) kaupunkirakenne TA- kohta 31001 (brutto)

2) rakennukset TA-kohta 31002 (netto)

3) asuntotuotanto TA-kohta 31003 (netto)

Talousarviokohdan 31001 lautakuntaan nähden sitovana on käyttötalouden menot. Talousarviokohdissa 31002 ja 31003 lautakuntaan nähden sitovana on toimintakate.

Kunta-alan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen välillä saavutettu neuvottelutulos tulee kasvattamaan henkilöstökustannuksia 1,25% alkaen 1.5.2018. Vuositasolla korotuksen vaikutus on toimialalla 0,8 milj. euroa. 1.1.2019 maksettava kertaerä kirjataan vuoden 2018 kuluksi, kertaerän vaikutus toimialalla on noin 0,7 milj. euroa. Korotus ja kertaerä eivät olleet tiedossa vuoden 2018 budjetin laadintavaiheessa.

Käyttötalous

31001 Kaupunkirakenne

Kaupunkirakenteen toisen ennusteen mukaan käyttötalouden tulotavoitteen 457,4 milj. euroa ennustetaan ylittyvän 13,7 milj. euroa ennusteen ollessa näin ollen 471,1 milj. euroa. Ylitys johtuu ennakoitua suuremmista maanmyyntituloista sekä rakennusvalvonnan tuloista. Käyttötalouden menojen 185,7 milj. euroa ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti.

Kirjanpitokäytännön muutoksesta johtuen rakennusten myynneistä koituvat tappiot ja maaomaisuuden vastikkeettomista vaihtokaupoista korvauksena saadut maankäyttösopimukset kirjataan ostoksi käyttömenopuolelle. Kesäkuun loppuun mennessä yllämainittuja menoja on kirjattu noin 0,74 milj. euroa, mikä sisältää vastikkeettomasta vaihtokaupasta menoja 0,5 milj. euroa ja rakennuksen myynnistä menoja 0,24 milj. euroa.

Kyseisistä kirjauksista aiheutuvia menoja vuositasolla on vaikea ennakoida eikä niihin voida varautua tulosbudjetissa. Kirjauksista aiheutuvat ylimääräiset kulut anotaan vuoden lopussa ylitysoikeutena summan tarkennuttua.

Ilman yllämainittuja kirjauksia Kaupunkirakenteen käyttömenojen ennustetaan tässä vaiheessa riittävän.

* 1000 EUROA

Tubu 2018

Ennuste 2/2018

 

 

 

TULOT YHTEENSÄ

457 400 €

471 147 €

MENOT YHTEENSÄ

185 692 €

185 692 €

TOIMINTAKATE

271 708 €

285 456 

POISTOT

92 000 €

93 327 €

TULOS

179 708 €

192 129 

TUOTTOTAVOITE

0 €

0 €

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

179 708 €

192 129 

 

 

*) Käyttömenoennuste ei sisällä myyntitappiokirjauksia.

31002 Rakennukset

Rakennukset talousarviokohdan toisen ennusteen mukaan tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakatetavoite 236 milj. euroa saavutetaan.

* 1000 EUROA

Tubu 2018

Ennuste 2/2018

 

 

 

TULOT YHTEENSÄ

512 094 €

           509 599 €

MENOT YHTEENSÄ

276 095 €

           273 600 €

TOIMINTAKATE

235 999 €

            235 999 €

POISTOT

160 000 €

            160 000 €

TULOS

  75 999 €

               75 999 €

TUOTTOTAVOITE

            0 €

                         0 €

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

  75 999 €

               75 999 €

 

 

31003 Asuntotuotanto

Asuntotuotannon talousarviokohdan toisen ennusteen mukaan tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakate 3,7 milj. euroa saavutetaan.

* 1000 EUROA

                Tubu 2018

          Ennuste 2/2018

 

 

 

TULOT YHTEENSÄ

23 200 €

23 200 €

MENOT YHTEENSÄ

19 466 €

19 466 €

TOIMINTAKATE

3 734 €

3 734 €

POISTOT

45 €

45 €

TULOS

3 689 €

3 689 €

TUOTTOTAVOITE

0 €

0 €

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

3 689 €

3 689 €

 

 

Kaupunkiympäristön käyttötalouden ennustetaulukot on esitetty liitteessä 1.

30101 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen

Avustuksiin käytettävissä oleva määräraha 1,8 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän kokonaan. Vuonna 2019 tulee ennusteen mukaan valmistumaan yli 60 hissiä. Lisäksi  jälkiasennettavien hissien kokonaismäärää kasvattavat vuodelta 2017 siirtyvät hankkeet yhteensä 7 hissiä.

31004 HSL‐ ja HSY‐kuntayhtymien maksuosuudet

Maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaan
198,05 milj. euroa.

31006 Tuki HKL liikelaitokselle

Tuen ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaan 21,58 milj. euroa.

Investoinnit, tulot

Tasearvon mukaisen investointitulotavoitteen 10,8 milj. euroa ennustetaan saavutettavan.

Talousarviossa on kiinteää omaisuutta arvioitu myytävän 100 milj. eurolla vuonna 2018. Kesäkuun loppuun mennessä on tehty 26 kauppaa, joiden kauppahinnat yhteensä ovat 53 milj. euroa, eli noin puolet tavoitteesta. Noin 80 % vuoden 2018 kauppahintakertymästä muodostuu Jätkäsaaren ja Hietalahden Telakkarannan asuntotonttien myynneistä. Muita merkittävämpiä maanmyyntituloja tuovia kauppoja on vireillä Kalasatamassa ja keskustassa. Maanmyynneistä arvioidaan saatavan vuonna 2018 noin 130 milj. euroa.

Talousarviossa arvioidaan myytävän kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomia rakennuksia ja osaketiloja 20 milj. eurolla. Rakennusten ja osakkeiden myynnistä arvioidaan toteutuvan noin 10 milj. euroa. Merkittävin myyntitulo saadaan Kansakoulukadun kiinteistön myynnistä noin 7,7 milj. euroa.

Investoinnit, menot

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetusta investointimäärärahoista 391,3 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän noin 345,4 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön investointien osavuosikatsaus on esitetty liitteessä 2 ja investointien ennusteen yhteenvetotaulukko liitteessä 3.

Sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

31001 Kaupunkirakenne

Asuntotonttien luovutusta koskeva sitova tavoite on 380 000 k-m2. Kesäkuun loppuun mennessä on luovutettu asuinrakennusoikeutta yhteensä noin 168 000 k-m2, josta 135 000 k-m2 vuokraamalla ja 33 000 k-m2 myymällä. Sitovasta tavoitteesta on saavutettu noin 44 %. Tavoitteen toteutumiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, joten tällä hetkellä sen ei ennusteta toteutuvan. Tavoitteen toteutuminen edellyttäisi kaikkien asuntotuotantoprosessiin liittyvien palveluiden onnistumista. Rakennusalan ja asuntomarkkinoiden noususuhdanne vaikeuttaa säännellyn asuntotuotannon käynnistymistä ja tontinluovutusta, koska nousevat urakkahinnat monesti ylittävät asetetut enimmäiskustannukset ja urakoitsijoiden tarjoushalukkuus on selvästi laskenut, jopa niin, ettei tarjouksia välillä edes saada.

Asuntotuotantoon arvioidaan luovutettavan rakennusoikeutta noin 300 000 kerrosneliömetriä.

Muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

31002 Rakennukset

Sitovien toiminnallisen tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

31003 Asuntotuotanto

Sitovien toiminnallisen tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Kaupunkiympäristön sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä muut  
toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä 4.

Kaupunkistrategian toimenpideohjelman toteutuminen

Strategiaohjelman tavoitteiden pohjalta laadittu toimenpideohjelma on toteutumassa hyvin, liite 9.

Määrälliset tavoitteet

Määrällisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty liitteissä 5, 6 ja 7

Palvelujen osavuosikatsaukset

Palvelujen osavuosikatsaukset on esitetty liitteessä 8.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ennuste 2_2018 Käyttömenotaulukot 1

2

Ennuste_2_2018_investointien osavuosikatsaus 2

3

Ennuste 2_2018 investointien  yhteenvetotaulukko 3

4

Ennuste 2_2018_Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet_ 4

5

Ennuste 2_2018_Määrä ja taloustavoitteet 31001 kaupunkirakenne_5

6

Ennuste 2_2018 Määrä ja taloustavoitteet 31002 Rakennukset_6

7

Ennuste 2_2018_Määrä ja taloustavoitteet 31003 Asuntotuotanto 7

8

Ennuste 2_2018_palvelujen osavuosikatsaukset

9

Ennuste 2_2018 Kaupunkistrategia toimenpideohjelma 9

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Juha Viljakainen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566