Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/21

 

14.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 374

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Alppila)

HEL 2017-011923 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä 22.11.2017 (153 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö on hylännyt Alppilassa Vauhtitiellä tapahtuneeseen auton vaurioitumiseen liittyvän vahingonkorvaushakemuksen.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta Alppilassa Vauhtitiellä tapahtuneeseen ajoneuvovaurioon liittyen. Vahingonkorvaushakemuksen ja oikaisuvaatimuksen mukaan vahinko on aiheutunut kaupungin kunnossapitotoimenpiteiden laiminlyönnistä.

Hakija on 18.10.2017 noin kello 21.00 ajanut kuorma-autolla Vauhtitietä pitkin. Kuorma-auto on osunut tien oikealla puolella olleeseen puuhun, jonka johdosta auto on saanut merkittäviä vaurioita. Kuorma-auton hytin kattoon tulleiden lommojen lisäksi muun muassa auton sivupeili on irronnut.

Hakija ei ole voinut huomata tien laidassa olevaa puuta. Sillä seikalla, että Vauhtitien varressa olevat puut on juuri tarkistettu ja rakenneleikattu, ei ole merkitystä vaurioiden kannalta. Vahinko on johtunut siitä, että puun oksat ovat olleet hakijan mukaan ajoradan puolella.

Hakija on ilmoittanut vahingon määräksi 4.680,80 euroa.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Kunnossapitopiiri on tutkinut asiaa ja kertonut, että kyseinen hyväkuntoinen puu on juuri alle kuukausi ennen vahinkotapahtumaa tarkistettu ja rakenneleikattu. Vauhtitieltä otetut valokuvat osoittavat, että puut eivät ole ajotien puolella.

Puu on kärsinyt niin suuria vaurioita, että se on jouduttu pelastuslaitoksen toimesta poistamaan kokonaan. Puuhun törmännyt kuljettaja on poistunut paikalta korjaamatta mukaansa sivupeiliä ynnä muita ajoneuvosta irronneita osia.

Tieliikennelain mukaan ajoneuvon kuljettajan on noudatettava riittävää varovaisuutta ja huolellisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Puu on ollut juuri tarkistettu ja rakenneleikattu ja se ei ole ollut ajotien puolella. Kaupungin puolella ei näin ollen ole laiminlyöntiä, joten kaupunki ei ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §.

Tieliikennelaki (267/1981) 3.1 §.

Lopputulos

Asiassa saatujen selvitysten nojalla on katsottava, että Helsingin kaupunki ei ole vastuussa hakijan ajoneuvon vaurioitumisesta. Aiemmin tehdyn lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksen jälkeen ei ole esitetty uutta näyttöä siitä, että vahinko johtuisi kaupungin toimenpiteistä.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 24.11.2017. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 1.12.2017 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Oikaisuvaatimus, päätökseen 22.11.2017 § 153

2

Vahingonkorvausvaatimus, Vauhtitie

3

Vahingonkorvausvaatimuksen liitteet, valokuvia ja kartta

4

Hakijalle lähetetty kartta

5

Hakijan tarkennus vahinkopaikkaan

6

Kuvat, Vauhtitie

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 22.11.2017 § 153

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566