Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

14.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 365

Voimalaitostontin uudelleen vuokraaminen HUS-Tilakeskukselle (Meilahti, tontti, 15642/3)

HEL 2018-007252 T 10 01 01 02

Paciuksenkatu 2

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti vuokrata uudelleen Helsingin kaupungin 15. kaupunginosan (Meilahti) korttelin nro 15642 tontin nro 3 (pinta-ala  5 801 m², os. Paciuksenkatu 2) HUS-Tilakeskukselle voimalaitosta ja sairaalatiloja varten 1.8.2018 – 31.7.2048 väliseksi ajaksi seuraavin ja liitteestä nro 1 ilmenevin ehdoin:

1

Huhtikuun 1. päivästä 2020 alkaen vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 on 100 siten, että perusvuosivuokra on 2 539 euroa vuodessa sekä sitä vastaava perusindeksi 100. Kunkin kalenterivuoden toisen neljänneksen alusta seuraavan kalenterivuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun laskettava vuosivuokra tarkistetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100.

Vuokra maksetaan vuosittain neljässä yhtä suuressa erässä. Eräpäivät ovat 2.1., 1.4., 1.7. ja 1.10.

Perittävä vuosivuokra on 31.3.2020 saakka 49 409 euroa (ind. 05/18).

Sairaalatilojen (2 465 k-m²) vuokra perustuu pääoma-arvoon 20,60 euroa/k-m² (ind. 1951 = 100), joka vastaa toukokuun 2018 indeksin (19,46) mukaista 401 euroa/k-m².

Voimalaitostilojen (3 358 k-m²) vuokra perustuu pääoma-arvoon 14,40 euroa/k-m² (ind. 1951 = 100), joka vastaa toukokuun 2018 indeksin (19,46) mukaista 280 euroa/k-m². Em. voimalaitoskäytössä olevien tilojen osalta vuokraa ei peritä perustuen sopimusosapuolten aikaisempaan, toistaiseksi voimassa olleeseen sopimukseen, joka korvataan tällä uudella maanvuokrasopimuksella. Mikäli em. voimalaitostilojen käyttötarkoitus muuttuu, tulee vuokralaisen ilmoittaa tästä välittömästi vuokranantajalle.

Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokraa vuokra-alueen käyttötarkoituksessa, kaavamääräyksissä, rakennusoikeudessa tai muussa sellaisessa seikassa tapahtuvien muutosten johdosta.

Ellei vuokraeriä tai muita sopimukseen perustuvia saatavia suoriteta eräpäivänä, vuokralainen on velvollinen maksamaan erääntyville saataville eräpäivästä maksupäivään korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaan.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Maanvuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunki

Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Meilahdessa sijaitseva, HUS:lle vuokrattu voimakeskustontti nro 15642/3 esitetään uudelleen vuokrattavaksi HUS-Tilakeskukselle voimalaitosta ja sairaalatiloja varten.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja nykyinen maanvuokrasopimus

HUS-Tilakeskus on pyytänyt uutta maanvuokrasopimusta, joka mahdollistaisi myös sairaalakäytön. HUS-Tilakeskuksen kanssa on neuvoteltu ja päästy yksimielisyyteen uuden maanvuokrasopimuksen ehdoista. Maanvuokrasopimus on tarpeen päivittää kokonaisuudessaan samassa yhteydessä, kun vuokralainen suunnittelee muuttavansa osan rakennuksesta sairaalakäyttöön. Muutoksen jälkeen uusia, sairaalakäyttöön tulevia tiloja tulee olemaan 2 465 k-m² ja voimalaitostiloja 3 358 k-m².

Uusi sopimus korvaa aiemman, 30.10.1958 alkaen toistaiseksi voimassa olleen osapuolten välisen vuokra-alueen käyttöä koskevan sopimuksen (ED 905). Po. sopimuksen mukaan tontin käyttöoikeus oli luovutettu korvauksetta Helsingin Yliopistolliselle keskussairaalaliitolle niin pitkäksi aikaa kuin vuokralainen tarvitsee tonttia voimakeskusta varten, jonka jälkeen alue olisi korvauksetta palautunut kaupungille rakennuksineen ja laitteineen.

Asemakaava- ja tonttitiedot sekä poikkeamislupa

Alueella on voimassa asemakaava nro 4390, joka on tullut voimaan 13.6.1958. Kaavamääräyksissä on todettu, että tontille saadaan rakentaa enintään 11 metriä korkea voimakeskusrakennus. Tontin nro 15642/3 pinta-ala on 5 801 m² ja sillä sijaitsee voimalaitosrakennuksia (4 610 k-m²).

Alueella on vireillä asemakaavan muutos.  Kaavaehdotuksessa tontti kuuluu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (kaavamerkintä YS) ja sille on osoitettu rakennusoikeutta 9 000 k-m², joka mahdollistaa uusien välipohjien ja tilojen rakentamisen olemassa oleviin rakennuksiin.

HUS-Tilakeskus on hakenut tontille poikkeamislupaa jo ennen kaavamuutoksen voimaantuloa, koska tontilla sijaitsevaa voimakeskusta halutaan kiireellisesti muuttaa osin HYKS:n Syöpäkeskuksen sairaalakäyttöön. Rakennukseen sijoitetaan sairaalan sädehoito-, tutkimus-, laboratorio- ja toimistotiloja. Poikkeamisen ehdoksi on asetettu uusi maanvuokrasopimus, joka mahdollistaa voimakeskusrakennuksen uuden käytön.

Vuokra-aika ja vuokrausperusteet

Vuokra-ajan esitetään olevan 30 vuotta, 31.7.2048 saakka.

Tontille nro 15642/3 esitettävien vuokrausperusteiden mukaan sairaalatilojen (2465 k-m²) vuokra perustuu pääoma-arvoon 20,60 euroa/k-m² (ind. 1951 = 100), joka vastaa toukokuun 2018 indeksin (19,46) mukaista 401 euroa/k-m².

Voimalaitostilojen (3358 k-m²) vuokra perustuu pääoma-arvoon 14,40 euroa/k-m² (ind. 1951 = 100), joka vastaa toukokuun 2018 indeksin (19,46) mukaista 280 euroa. Em. voimalaitoskäytössä olevien tilojen osalta vuokraa ei peritä perustuen sopimusosapuolten aikaisempaan, toistaiseksi voimassa olleeseen sopimukseen, joka korvataan uudella maanvuokrasopimuksella. Mikäli em. voimalaitostilojen käyttötarkoitus muuttuu, tulee vuokralaisen ilmoittaa tästä välittömästi vuokranantajalle.

Esitetty hinta sairaalatoiminnalle perustuu tontit -yksikön käytettävissä olevaan ulkopuoliseen arviolausuntoon.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Maanvuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunki

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566