Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

14.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 369

Oikaisuvaatimus määrätyistä valvontamaksuista koskien konttien poistamiseksi asetettua velvoitetta

HEL 2018-001528 T 10 04 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen rakennuslautakunnan 24.1.2017 (28 §) ja kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston 16.2.2018 (43 §) määräämistä valvontamaksuista.

Rakennusvalvontaviraston antama kehotus

Rakennusvalvontaviraston rakennusmestari kehotti 10.6.2016 päivätyllä kehotuksella ********** poistamaan 5.8.2016 mennessä pientalokiinteistölle ********** sijoitetut ympäristöä rumentavat ja ympäristöhaittaa aiheuttavat kaksi konttia.

Kaupunginhallituksen 9.11.2015 hyväksymän ja 1.1.2016 voimaan tulleen rakennusvalvontataksan 20 §:n a kohdan mukaan rakennusvalvonnan antamasta kirjallisesta kehotuksesta ja määräyksestä voidaan määrätä vähintään 169 ja enintään 1.020 euron käsittelymaksu riippuen valvonta-asian käsittelyyn kuluneesta rakennusvalvontaviranomaisen työmäärästä.

Tämän taksakohdan nojalla rakennusvalvontaviraston rakennusmestari määräsi kummatkin kehotetut maksamaan 400 euron suuruisen valvontamaksun eli yhteensä 800 euroa. Tähän maksupäätökseen ei ole haettu oikaisua, maksupäätös on lainvoimainen ja määrätyt valvontamaksut on maksettu.

Rakennuslautakunnan velvoitepäätös

Kun annettua kehotusta ei noudatettu, niin rakennuslautakunta 24.1.2017 (28 §) tekemällään päätöksellä velvoitti ********** 1.9.2017 mennessä poistamaan mainitulta tilalta ********** kaksi konttia kummallekin velvoitetulle erikseen asetetun juoksevan sakon uhalla. Juoksevan uhkasakon kiinteä peruserä on kaksituhatta euroa ja lisäerä jokaiselta yhden kuukauden ajanjaksolta, jonka kuluessa velvoitetta ei ole noudatettu, on kaksisataa euroa. Velvoitepäätökseen ei haettu muutosta ja päätös on tältä osin lainvoimainen.

Kaupunginhallituksen hyväksymän edellä mainitun rakennusvalvontataksan 20 §:n b kohdan mukaan rakennuslautakunnan päätös, jolla on asetettu velvoite tai/ja tuomittu jo asetetun velvoitteen uhka täytäntöön pantavaksi, sekä päätös, jolla työt on määrätty keskeytettäväksi, valvontamaksu on enintään 5.000 euroa päätökseltä riippuen valvonta-asian käsittelyyn kuluneesta rakennusvalvontaviranomaisen työmäärästä.

Rakennuslautakunta määräsi tämän taksakohdan nojalla ********** maksamaan tämän valvonta-asian käsittelyyn rakennuslautakunnassa aiheutuneesta työmäärästä 800 euron suuruisen valvontamaksun, jonka velvoitetut ovat kumpikin puoliksi velvollisia maksamaan Helsingin kaupungille.

Oikaisuvaatimus rakennuslautakunnan valvontamaksupäätökseen

********** ovat 2.3.2017 saapuneella sähköpostikirjelmällä kiistäneet heille rakennuslautakunnan päätöksellä määrätyt 400 euron suuruiset valvontamaksut. Perusteluna he toteavat, että he ovat jo kertaalleen maksaneet kaksi 400 euron valvontamaksua. He katsovat, että kysymyksessä on kaksoislaskutus ko. asiassa, ja he pyytävät laskujen hyvitystä ja oikaisua.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätös

Kun rakennuslautakunnan asettamaa velvoitetta ei noudatettu, niin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti 16.2.2018 (43 §) tekemällään päätöksellä tuomita kummankin velvoitetun maksamaan rakennuslautakunnan 24.1.2017 asettamista uhkasakoista kahdentuhannen euron suuruisen peruserän ja viisi kahdensadan euron lisäerää eli yhteensä 3.000 euroa. Tuomittu sakko maksetaan Suomen valtiolle.

Kaupunginhallituksen hyväksymän rakennusvalvontataksan 20 §:n b kohdalla nojalla kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto määräsi kummankin tuomitun maksamaan tämän uhkasakkopäätöksen käsittelystä rakennusvalvonnalle aiheutuneesta työmäärästä 1.000 euron suuruisen valvontamaksun, jonka ********** ovat kumpikin puoliksi velvollinen tällä päätöksellä maksamaan Helsingin kaupungille.

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston valvontamaksupäätökseen

********** ovat 19.3.2018 saapuneella kirjelmällä hakeneet oikaisua kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston valvontamaksupäätökseen. He kiistävät päätöksen oikeutuksen kokonaan. Kirjelmässä kerrotaan, että he eivät ole syyllistyneet maankäyttö- ja rakennuslain vastaisiin menettelyihin velvoiteasiassa. Heillä on vireillä rakennuslupahakemus pientalon rakentamisesta. Rakennusvalvontaviranomainen on pyytänyt täydentämään rakennuslupahakemusta ja sitä on täydennetty puiden sijaintitiedoilla. Työmaakoppi ja -kontti ovat osa hartiapankkirakentajan työmaata.

Oikeudellinen arviointi

Kuntalain 134 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Kaupunginhallituksen hyväksymän, 1.1.2016 voimaan tulleen rakennusvalvontataksan 20 §:n b kohdan mukainen valvontamaksu kaupungin suorittamista valvontatoimenpiteistä voi olla enintään 5000 euroa päätökseltä, riippuen valvonta-asian käsittelyyn kuluneesta rakennusvalvontaviranomaisen työmäärästä.

Rakennusvalvontataksan 22 §:n 1 momentin mukaan rakennusvalvontataksan tarkoituksena on kattaa asian käsittelystä kaupungille aiheutuvat kulut.

Rakennuslautakunnan määräämässä valvontamaksussa ei ole kyse kaksoislaskutuksesta. Kaupunginhallituksen hyväksymän rakennusvalvontataksan mukaisesti on sekä rakennusvalvontaviraston antamasta kehotuksesta että rakennuslautakunnan tekemästä velvoitepäätöksestä määrätty kummastakin oma valvontamaksu.

Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat valittaneet kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston tekemästä uhkasakkopäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 antanut valituksesta lausunnon hallinto-oikeudelle. Lausunnossa todetaan, että oikaisuvaatimuksen tekijät ovat vasta 30.4.2018 panneet lupahakemuksen uudelleen vireille, että valituksessa ei ole esitetty mitään uutta asiaan vaikuttavaa ja että valitus tulisi hylätä.  

Oikaisuvaatimuksissa ei ole esitetty mitään sellaisia perusteita, joiden nojalla valvontamaksuja tulisi alentaa tai ne tulisi poistaa. Rakennuslautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätöksillä maksettavaksi määrättyjä valvontamaksuja voidaan pitää kaupungille asian valmistelusta ja päättämisestä aiheutuneeseen työmäärään verrattuna määrältään oikean suuruisina ja ne on linjassa vastaavissa tapauksissa määrättyjen valvontamaksujen kanssa.

Sovelletut oikeusohjeet

Kuntalaki 134 §, rakennusvalvontataksa 20 § ja 22 §

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Pentti Ruuska, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 26218

pentti.ruuska(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Kantakartta

3

Valokuva 1

4

Valokuva 2

5

Rakennusvalvontaviraston kehotus

6

Kehotuksen lasku 1

7

Kehotuksen lasku 2

8

Rakennuslautakunnan velvoitepäätös

9

Velvoitepäätöksen lasku 1

10

Velvoitepäätöksen lasku 2

11

Oikaisuvaatimus 1

12

Ympäristö- ja lupajaoston uhkasakkopäätös

13

Uhkasakkopäätöksen lasku 1

14

Uhkasakkopäätöksen lasku 2

15

Oikaisuvaatimus 19.3.2018

16

Ympäristö- ja lupajaoston lausunto hallinto-oikeudelle

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijät

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Pentti Ruuska, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 26218

pentti.ruuska(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Kantakartta

3

Valokuva 1

4

Valokuva 2

5

Rakennusvalvontaviraston kehotus

6

Kehotuksen lasku 1

7

Kehotuksen lasku 2

8

Rakennuslautakunnan velvoitepäätös

9

Velvoitepäätöksen lasku 1

10

Velvoitepäätöksen lasku 2

11

Oikaisuvaatimus 1

12

Ympäristö- ja lupajaoston uhkasakkopäätös

13

Uhkasakkopäätöksen lasku 1

14

Uhkasakkopäätöksen lasku 2

15

Oikaisuvaatimus 19.3.2018

16

Ympäristö- ja lupajaoston lausunto hallinto-oikeudelle

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijät

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566