Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/14

 

14.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 367

Itäkeskuksen korttelin 45173 tontin 5 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12532)

HEL 2018-006332 T 10 03 05

Hankenumero 5464_2

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti pidentää 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Itäkeskus) korttelin 45173 tonttia 5 koskevaa rakennuskieltoa kahdella vuodella. Rakennuskieltoalue ilmenee liitteenä olevasta piirustuksesta nro 12532. Rakennuskielto on voimassa 19.9.2020 asti.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti määrätä, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12532/14.8.2018

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginhallitus on viimeksi päätöksellään 19.9.2016 (§ 824) asettanut Vartiokylän Itäkeskuksen korttelin 45173 tontin 5 rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi asemakaavan muuttamiseksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin perusteella. Rakennuskielto päättyy 19.9.2018.

Tontilla sijaitsee vuonna 1984 valmistunut Itäkeskuksen kauppakeskuksen rakennusosa. Tontilla on voimassa asemakaava nro 8874 (5.10.1984). Asemakaavassa rakennus on merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi.

Rakennustaiteen seura on tehnyt kauppakeskuksen rakennusosasta osittaisen suojeluesityksen. Suojeluesitys koskee pohjoisluoteeseen Tallinnanaukiolle antavaa julkisivua ja länsilounaaseen metroaseman ja bussiterminaalin suuntaan antavaa julkisivua. Suojeluesityksestä antamassaan lausunnossa Museovirasto on todennut, että edellä mainittujen julkisivujen lisäksi suojelussa tulee ottaa huomioon julkisivu kaakkoon sekä sisätiloista pasaasikäytävä ja kaakkoisjulkisivun lasinen porrastorni.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on antanut (27.6.2016) kaupunginhallitukselle lausunnon suojeluesityksestä sekä Museoviraston lausunnosta.

Voimassa oleva asemakaava on suojelun osalta vanhentunut eikä sillä pystytä turvaamaan rakennuksen rakennushistoriallisesti merkittäviä arvoja. Asemakaavan muutos on aloitettu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos ovat olleet nähtävillä 19.3.–13.4.2018. Asemakaavaehdotus on tavoitteena esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle syksyllä 2018.

Tontti on yksityisomistuksessa.

Rakennuskiellon pidentäminen ja asettaminen

Asemakaavoituksen turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista pidentää tontin 45173/5 rakennuskieltoa kahdella vuodella.

Kaupunkiympäristön asemakaavoituspalvelu on laatinut rakennuskieltoalueesta 14.8.2018 päivätyn piirustuksen nro 12532.

Sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 53 § 2 momentti ja 202 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § kohta 4

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12532/14.8.2018

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Lindén, Hakola (kuulutus)

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566