Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

14.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 358

Pienrakennusten myynti vuonna 2018

HEL 2018-007067 T 10 01 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Markku Metsäranta. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Leena Suikkanen, myyntineuvottelija, puhelin: 310 34297

leena.suikkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä tilapalveluiden esityksen myytävistä pienrakennuksista vuodelle 2018. Rakennukset myydään kaupungin maanvuokraoikeudella tonttiin, maarekisteritilaan, määräalaan, pihapiiriin tai rakennuspaikkaan. Myynti tapahtuu avoimella tarjouskilpailulla tarjousten hylkäysoikeudella jäljempänä mainituin poikkeavin ehdoin.

Myyntipäätös koskee seuraavia rakennuksia ja kiinteistöjä:

Itäreimarinkuja 2 ja 4
Malmin raitti 3, myydään tontteineen
Wäinö Aaltosen tie 7
Itäreimarinkuja 14
Heposaarentie 3-4
Matosaarentie 22 - neuvottelukauppa
Keulakuvantie 18 - neuvottelukauppa
Leppäniementie 12
Mechelininkatu 36
Rantakiventie 13
Pohjolankatu 3
Tiilentekijänmäki
Kulosaarentie 44
Muurahaisenpolku 4 - neuvottelukauppa
Villa Hällebo, Kruunuvuorenranta, Laajasalo

Malmin raitti 3 / Malmin nuorisotalo myydään tontteineen

Wäino Aaltosen tie 7 myydään tontteineen

Itäreimarinkuja 14 / Nordsjön kartano. Kaavatontti myydään. Vuokrataan lisäalue, jossa sijaitsee myös kauppaan sisältyvä kivikellari.

Esittelijän perustelut

Päätös perustuu kiinteistölautakunnan 18.11.1997 (769 §) tekemään pientaloja koskevaan päätökseen. Päätöksessä lautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston pyytämään ostotarjoukset pientaloista, joille ei ole näkyvissä kaupungin omaa tai paikallista kansalaistoimintaa palvelevaa käyttöä ja jotka ovat asemakaavan ja kiinteistömuodostuksen kannalta myytävissä.

Kiinteistölautakunta on 6.9.2012 (457 §) tehnyt päätöksen myydä sellaiset rakennukset, joille ei ole tiedossa kaupungin omaa käyttöä.

Samalla kiinteistölautakunta hyväksyi myynnin yleisperiaatteet, joita noudatetaan valmisteltaessa niiden kaupungin omistamien kiinteistöjen, rakennusten ja osaketilojen myyntiä, joita kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista omistaa ja joista voidaan siten luopua, jotta kaupungin omassa pitkäaikaisessa palvelukäytössä olevien rakennusten ja palvelutilojen riittävä korjaus- ja parannustoiminta voidaan turvata taloustilanteen mahdollistamalla rahoituksella.

Edellä mainittujen päätösten perusteella tilapalvelut esittää hyväksyttäväksi ehdotuksen myytävistä kiinteistöistä ja osakkeista.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Leena Suikkanen, myyntineuvottelija, puhelin: 310 34297

leena.suikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Myytävät pienrakennukset 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Tilapalvelut

 

Tontit-yksikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566