Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

14.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 355

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 13.6.2018 § 176

Osallisuusrahaston perustaminen ja lähiörahaston talousarviokohdan käyttö

HEL 2017-012164 T 00 01 00

Pöytäkirja

Kvsto 13.6.2018 § 177

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2017

HEL 2017-013629 T 11 00 01

Pöytäkirja

Kvsto 13.6.2018 § 179

Kiinteistön kauppaa koskevan sopimuksen hyväksyminen (Kansakoulunkatu 3)

HEL 2018-004932 T 10 01 01 01

Pöytäkirja

Kvsto 13.6.2018 § 182

Kruunuvuoren asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12330)

HEL 2011-004059 T 10 03 03

Pöytäkirja

Kvsto 13.6.2018 § 183

Kaarelan Puustellintie 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12474)

HEL 2016-012437 T 10 03 03

Pöytäkirja

Kvsto 13.6.2018 § 184

Vuosaaren Aromikujan alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12458)

HEL 2015-007362 T 10 03 03

Pöytäkirja

Kvsto 20.6.2018 § 208

Kluuvin Wuorion talon (Unioninkatu 30) asemakaavan muutos (nro 12376)

HEL 2015-009471 T 10 03 03

Pöytäkirja

Kvsto 20.6.2018 § 209

Jätkäsaaren alueen (Panamanranta) asemakaavan muutos (nro 12447)

HEL 2016-005915 T 10 03 03

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 18.6.2018 § 442

Tontin varaaminen sekä myyminen Lehto Asunnot Oy:lle (Sörnäinen,
Työpajanpiha, tontti 10575/30)

HEL 2017-011852 T 10 01 01 01

Pöytäkirja

Voimaan tulleet asemakaavat

Kaupunginkanslia

Kaupunkiympäristölautakunnan 24.4.2018 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Meilahti, puisto- ja katualueet (piirustus nro 12441, Rosina Heikelin puisto): Alue sijaitsee Tukholmankadun ja Haartmaninkadun kulmauksessa.

HEL 2016-005595

Helsingissä 19.6.2018

Kaupunginkanslia

Kaupunginvaltuuston 29.3.2017 § 176 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Toukola, Arabianranta, tontit 23124/28 ja 23126/5 (piirustus nro 12303): Hämeentie 153, alutta rajaavat mm. Hämeentie, Kaanaankatu ja Posliinikatu.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 12.2.2018 hylännyt valitukset.

HEL 2013-013065

Helsingissä 26.6.2018

Kaupunginkanslia

Kaupunginvaltuuston 25.4.2018 § 90 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pasila, Pohjois-Pasila, postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamoalueet, rautatiealueet ja katualueet, Oulunkylä, Maunulanpuisto, maaliikennekeskusalue, puisto- ja katualueet sekä kaupunginosan raja, muodostuvat uudet korttelit 17114–17131 (piirustus nro 12475, Postipuisto):

Alue sijaitsee pääosin Metsäläntien eteläpuolella ja Veturitien länsipuolella osoitteessa Metsäläntie 2–4. Lännessä alue rajoittuu Keskuspuistoon ja etelässä Ilmalan ratapiha-alueeseen.

HEL 2014-003386

Helsingissä 6.7.2018

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566