Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/20

 

14.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 373

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Taka-Töölö)

HEL 2017-011387 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä 23.11.2017 (159 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö on hylännyt Mannerheimintiellä Taka-Töölössä tapahtuneeseen auton vaurioitumiseen liittyvän vahingonkorvaushakemuksen.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta Taka-Töölössä Mannerheimintiellä tapahtuneeseen ajoneuvovaurioon liittyen. Vahingonkorvaushakemuksen ja oikaisuvaatimuksen mukaan vahinko on aiheutunut kaupungin katujen kunnossapitotoimenpiteiden laiminlyönnistä.

Hakija on 15.10.2017 kello 14.38 ollut ajamassa pitkin Mannerheimintietä, jolla on ollut tietyömaa. Stenbäckinkadun risteyksen jälkeen sijainneessa kaivannon ylittävässä sillassa oli ilmeisesti syvä kuoppa, jonka takia ajoneuvon etuosan pohja osui maahan. Osuman seurauksena ajoneuvon vakionopeuden säädin lakkasi toimimasta. Auton vikakoodi kertoi, että kyseessä on adaptiivisen vakionopeussäätimen anturi, johon oli tullut vika juuri auton saamasta pohjaosumasta.

Ei ole ollut ennalta arvattavaa, että tietyömaalla voisi olla tämän kaltainen vaarallinen epätasaisuus. Kuoppa ei ole myöskään ollut havaittavissa, joten ajoneuvoa ei voinut pysäyttää ennen kuoppaa.

Tietyömaalla on ollut nopeusrajoitus 30 kilometriä tunnissa. Ajoneuvon vikakoodin mukaan hakijan nopeus on ollut 21,6 kilometriä tunnissa, mutta siitä huolimatta tien ennalta arvaamaton epätasaisuus aiheutti autolle vaurion.

Hakijan mukaan on kiistatonta, että ajoneuvo on vaurioitunut kaupungin kunnossapitovastuulla olevalla kadulla olleeseen kuoppaan.

Hakija vaatii korvauksena menetetystä kolmen tunnin työajasta ja ajoneuvon korjauksesta yhteensä 392,85 euroa.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Hakija on ajanut autollaan Mannerheimintiellä ilmeisesti tietyömaalla sijainneeseen kuoppaan. Tietyömaan kohdalla olevaa kuoppaa ei voi pitää ennalta arvaamattomana. Tietyömaasta on myös varoitettu liikennemerkein asiallisesti. Paikalla on lisäksi ollut huomioaidat ja heijastemerkit varoittamassa autoilijoita.

Ajoneuvon kuljettajan on noudatettava riittävää varovaisuutta ja huolellisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon tilannenopeuden tulee olla sellainen, että ajoneuvo pystytään pysäyttämään tai tekemään väistöliike ennen ajoradalla olevaa estettä eli tässä tapauksessa kuoppaa.

Alueella on ollut nopeusrajoitus kolmekymmentä kilometriä tunnissa, ja siinä nopeudessa kuoppa olisi ollut huomattavissa. Vahinko on sattunut lokakuussa päiväsaikaan, jolloin on ollut valoisaa. Kuoppa on edellä olevan perusteella ollut havaittavissa ja väistettävissä. Ajoneuvojen ominaisuudet vaihtelevat, ja ajonopeus on tien epätasaisuuksien kohdalla valittava kunkin ajoneuvon ominaisuuksien mukaan.

Edellä olevan perusteella kaupunki ei ole laiminlyönyt kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisia vastuitaan. Kaupunki ei näin ollen ole vastuussa aiheutuneista vahingoista.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §.

Tieliikennelaki (267/1981) 3.1 §, 23.1 §.

Lopputulos

Asiassa saatujen selvitysten nojalla on katsottava, että Helsingin kaupunki ei ole vastuussa hakijan ajoneuvon vaurioitumisesta. Aiemmin tehdyn lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksen jälkeen ei ole esitetty uutta näyttöä siitä, että vahinko johtuisi kaupungin toimenpiteistä.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 28.11.2017. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 13.12.2017 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Oikaisuvaatimus 13.12.2017, vahingonkorvausvaatimuksen hylkääminen

2

Vahingonkorvausvaatimus 17.10.2017, autovaurio Mannerheimintie 104

3

Lisäkirje 22.11.2017, autovaurio 10.10.2017

4

Silminnäkijänlausunto

5

Vikakoodin tiedot

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 23.11.2017 § 159

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566