Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

14.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 359

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Salmisaaren toimitilatonttien varausten jatkamiseksi Technopolis Oyj:lle (Länsisatama, Salmisaari, tontit 20048/9 ja 10)

HEL 2016-007159 T 10 01 01 02

Energiakatu 6 ja 8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle, että Salmisaaren toimitilatontin 20048/9 (os. Energiakatu 6) ja 10 (os. Energiakatu 8) varausta Technopolis Oyj:lle jatketaan 30.6.2019 saakka ja että tontin nro 10 varaus jatkuu ilman eri päätöstä 31.12.2020 saakka, jos Technopolis Oyj tekee pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tontista 20048/9 viimeistään 30.6.2019.

Muutoin noudatetaan aikaisempia varausehtoja.

(L1120-51 ja L1120-84)

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakemus

2

Kartta toimitila-alueesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunki

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Varauksensaaja

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Technopolis Oyj:lle Salmisaaren toimitila-alueelta jo aikaisemmin varattujen tonttien 20048/9 ja 10 varausaikoja esitetään jatkettaviksi teknologiakeskuksen 4. ja 5. vaiheen suunnittelua varten.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja hankkeen suunnittelutilanne

Technopolis Oyj pyytää 1.6.2018 päivätyssä hakemuksessaan, että toimitilatonttien nro 20048/9 ja 10 varauksia jatkettaisiin 30.6.2019 saakka ja että tontin 10 varaus jatkuisi ilman eri toimia 31.12.2020 saakka edellyttäen, että kaupungin ja Technopolis Oyj:n välillä allekirjoitetaan pitkäaikainen maanvuokrasopimus tontista 20048/9 30.6.2019 mennessä.

Technopolis Oyj on toteuttanut Salmisaaren toimitila-alueelle aiemmin kaksi toimitilarakennusvaihetta (tontit 20048/7 ja 8) ja 3. rakennusvaihe (tontti 20048/6) valmistui huhtikuussa 2018. Tontille 20048/9 tulevan 4. vaiheen suunnittelua ja markkinointia on jatkettu 3. vaiheen rakentamisen aikana.

Hakemus ja kartta toimitila-alueesta liitteinä 1 ja 2.

Edelliset päätökset

Kaupunginhallitus varasi vuonna 2008 Technopolis Oyj:lle Salmisaaren toimitila-alueelta tontit 20048/9 ja 10. Kaupunginhallitus on viimeksi 31.8.2016 (215 §) jatkanut varausta yhdellä vuodella niin, että tonttien varaus on voimassa 30.6.2018 saakka ja tontin 20048/10 varaus jatkuu ilman eri päätöstä 31.12.2019 saakka, jos Technopolis Oyj tekee pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tontista 20048/9 viimeistään 30.6.2018.

Asemakaavatiedot

Kaupunginhallitus varasi vuonna 2008 Technopolis Oyj:lle Salmisaaren toimitila-alueelta tontit 20048/9 ja 10. Kaupunginhallitus on viimeksi 31.8.2016 (215 §) jatkanut varausta yhdellä vuodella niin, että tonttien varaus on voimassa 30.6.2018 saakka ja tontin 20048/10 varaus jatkuu ilman eri päätöstä 31.12.2019 saakka, jos Technopolis Oyj tekee pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tontista 20048/9 viimeistään 30.6.2018.

Varausten jatkaminen on perusteltua

Technopolis Oyj on toteuttanut Salmisaaren toimitila-alueelle aiemmin kaksi toimitilarakennusvaihetta (tontit 20048/7 ja 8) ja kolmas vaihe otetaan käyttöön tänä kesänä tontilla 20048/6. Varausten jatkaminen päätösesityksessä esitetyllä tavalla tonteille 20048/9 ja 10 on perusteltua, koska Technopolis Oyj on ratkaissut toimitila-alueen jo vuosia jatkuneen toteutusongelman ostamalla Sponda Oyj:ltä Kiinteistö Oy Helsingin Energiakatu 4:n osakekannan ja toteuttanut sen vuokraamalle tontille 20048/6 teknologiakeskuksen kolmannen vaiheen tontin 20048/9 asemesta.

Technopolis Oyj on tästä huolimatta edelleen kiinnostunut toteuttamaan teknologiakeskuksensa kaksi muuta vaihetta tonteille 20048/9 ja 10 riittävän ison ja monipuolisen toimitilakeskittymän muodostamiseksi.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakemus

2

Kartta toimitila-alueesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunki

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Varauksensaaja

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kiinteistövirasto Tonttiosasto Osastopäällikkö 02.11.2016 § 213

Kaupunginvaltuusto 31.08.2016 § 215

Kaupunginhallitus 08.08.2016 § 669

Kiinteistölautakunta 30.06.2016 § 314

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566