Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/21

 

05.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 312

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Eveliina Heinäluoman ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee juoksuportaita Myllypuron Alakivenpuiston mäelle

HEL 2018-002597 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala on vastaanottanut valtuustoaloitteen koskien juoksuportaiden rakentamista Alakivenpuistoon Myllypuroon. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on puolestaan saanut vastattavakseen useamman aloitteen juoksuportaiden rakentamiseksi eri puolille Helsinkiä.

Tällä hetkellä juoksuportaita löytyy kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimalta alueelta Malminkartanosta ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimalta alueelta Paloheinästä. Vuosaaren huipulle tutkitaan juoksuportaita käynnissä olevan Vuosaarenhuipun hoito- ja kehittämissuunnitelman yhteydessä. Juoksuportaat ovat puurakenteisia ja niitä ei ylläpidetä talvella.

Porrasjuoksu on liikuntamuoto, jonka suosio on räjähdysmäisesti kasvanut.  Juoksuportaiden lisäämien soveltuviin paikkoihin on kannatettavaa.

Juoksuportaiden soveltuvuutta Alakivenpuistoon on alustavasti selvitetty. Tekninen selvityksen perusteella puistoon on mahdollista sijoittaa juoksuportaat vahingoittamatta täyttömäen tärkeitä suojakerroksia, jotka erottavat mäen sisään kapseloidun epäpuhtaan maa-aineksen puhtaasta maasta. Portaiden toteutus edellyttää tarkempaa jatkosuunnittelua.

Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää koko kaupungin kattavan porrasselvityksen vuoden 2018 aikana yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa vastaten selvityksen laatimisesta. Tavoitteena on esittää alustava juoksuportaiden verkostosuunnitelma, periaatteelliset rakenne- ja materiaalivaihtoehdot, alustavat toteutuskustannusarviot, ylläpidon ja kunnossapidon kustannukset sekä valaistuksen kustannukset.

Verkostosuunnittelussa otetaan huomioon muun muassa luontoarvot, topografia, saavutettavuus, turvallisuus ja maaperäolosuhteet. Uusien portaiden soveltuvuutta tullaan tutkimaan paikkoihin, jotka liittyvät luontevasti osaksi jo olemassa olevaa, laajempaa reittiverkostoa tai liikuntaympäristöä. Uusien portaiden rakentaminen saavutettavuudeltaan heikoille, syrjäisille alueille ei ole perusteltua. Verkostosuunnitelman lähtökohtana helppo pääsy portaiden luokse jalan, pyöräillen, joukkoliikenteellä ja mahdollisuuksien mukaan henkilöautolla.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Liitteet

1

Heinäluoma Eveliina Aloite Kvsto 28022018 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Eveliina Heinäluoma ja 22 muuta valtuutettua ovat tehneet 28.02.2018 seuraavan valtuustoaloitteen:

Myllypurosta on kovaa vauhtia muodostumassa yksi Helsingin suosituimpia liikuntakeskittymiä. Alueella on tällä hetkellä monipuolisen Liikuntamyllyn lisäksi useita urheiluhalleja- ja kenttiä. Myllypurossa on myös asukkaiden suosiossa olevat loistavat ulkoilu- ja puistoalueet.

Myllypuron liikuntapuiston aluetta hallitsee pallokenttien lisäksi Alakivenpuiston täyttömäki. Puisto on suosittu ulkoilualue ja täyttömäellä harrastetaan jo tällä hetkellä ylämäkijuoksua. Alueen asukkaat ovat toivoneet portaita mäelle. Portaat sopisivat Myllypuron profiiliin monipuolisena liikuntakeskittymänä.

Kaupunki on vastauksessaan aiempaan Vuosaaren juoksuportaita koskevaan valtuustoaloitteeseen todennut Myllypuron liikuntapuiston ja Alakivenpuiston alueen sopivan juoksuportaiden rakentamiseen.

Kaupunki toteaa, että vuonna 2017 valmistunut Alakivenpuiston täyttömäen rinne saattaisi sopia juoksuportaiden rakentamiselle. Kaupunkiympäristön toimiala on todennut, että KYMP-toimialalla ei ole vuonna 2018 mahdollista priorisoida juoksuportaiden toteutusta. Portaat ovat ensisijaisesti liikuntapalvelua, joten kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan tulisi nostaa portaiden rakentaminen esiin omassa hankepriorisoinnissa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala tekee selvityksen portaiden rakentamisesta Alakivenpuiston täyttömäelle ja ryhtyy toimenpiteisiin portaiden rakentamiseksi.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 13.06.2018 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Liitteet

1

Heinäluoma Eveliina Aloite Kvsto 28022018 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566