Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/18

 

05.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 309

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeen tarkistaminen

HEL 2018-006238 T 10 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Mikko Särelä: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää tarkistaa maankäyttösopimusten ja kehittämiskorvausten soveltamisohjetta (Klk 30.10.2014, § 520) maanomistajan kaupungille korvauksetta luovutettavien yleisten alueiden osalta siten, että asemakaavan muutoksissa, joissa käyttötarkoitus muuttuu arvokkaampaan käyttötarkoitukseen, lisärakennusoikeuden määräksi tulkitaan koko muuttuva rakennusoikeuden määrä.

Esittelijän perustelut

Soveltamisohjeiden muuttaminen korvauksetta luovutettavien yleisten alueiden osalta

Kiinteistölautakunnan soveltamisohjeiden mukaan (30.10.2014, § 520)  maanomistajan tulee asemakaavan muutosta laadittaessa luovuttaa korvauksetta kaupungille kaikki omistamansa, asemakaavassa osoitetut yleiset alueet, kuitenkin enintään määrän, joka vastaa 35 % maanomistajan maapinta-alasta kyseisellä asemakaava-alueella. Korvauksetta luovutettavien yleisten alueiden pinta-ala ei kuitenkaan saa ylittää maanomistajalle kyseisellä asemakaava-alueella osoitetun lisärakennusoikeuden määrää.

Käytännössä on osoittautunut, että kaavamuutosten osalta soveltamisohje asettaa maanomistajat eriarvoiseen asemaan, niissä hankkeissa, joissa mm. tehokas toimitilakaava muutetaan asumiseen. Tällöin kaavamuutos tuo maanomistajalle merkittävää arvonnousua, mutta koska rakennusoikeuden määrä ei yleensä lisäänny oleellisesti, korvauksetta luovutettavien yleisten alueiden pinta-ala jää vähäiseksi.

Tämän vuoksi soveltamisohjetta esitetään muutettavaksi siten, että asemakaavan muutoksissa, joissa käyttötarkoitus muuttuu arvokkaampaan käyttötarkoitukseen, lisärakennusoikeudeksi tulkitaan koko muuttuva rakennusoikeuden määrä.

Tätä soveltamisohjetta tultaisiin soveltamaan ensimmäisen kerran jäljempänä tällä esityslistalla olevassa Pöllölaakson alueen kaavamuutokseen liittyvässä maankäyttösopimusesityksessä, jossa muutos merkitsisi korvauksetta luovutettavien yleisten alueiden pinta-alan kasvamista 200 m²:stä 1 227 m²:iin.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistölautakunnan soveltamisohje (30.10.2014)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunki/kymp

Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Linden

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566