Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

05.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 307

Myllypuron peruskoulun (Yläkivenrinne 4 ja 6) asemakaavan muutosehdotus (nro 12517) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman)

HEL 2017-003451 T 10 03 03

Hankenumero 1781_3

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

        asettaa 5.6.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12517 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin 45146 tonttia 5, korttelin 45147 tonttia 2 sekä katu- ja puistoalueita.

        Päätösasiakirjat ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

        että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot

        valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        asemakaavan muutosehdotuksen nro 12517 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia, eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Hanna-Mari Tuominen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37255

hanna-mari.tuominen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12517 kartta, päivätty 5.6.2018

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12517 selostus, päivätty 5.6.2018

5

Viitesuunnitelman asemapiirros

6

Liikennesuunnitelma (piir.nro 6832)

7

Tilastotiedot

8

Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Myllypuron peruskoulun tontteja, niiden välissä kulkevaa Myllyväenpolkua ja vähäisessä määrin nykyisen yläastetontin eteläpuolella olevaa puistoaluetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa peruskoulun ylätalon laajentamisen ja Myllyväenpolun siirtämisen laajennuksen alueelta uuteen sijaintiin. Peruskoulun ylätalo (entinen Myllypuron yhteiskoulu) suojellaan.

Korttelialueen tonttitehokkuuslukema pysyy entisellään (e = 0,5). Koulutonttien rakennusoikeuden määrät muuttuvat vähäisessä määrin tonttien rajasiirtojen johdosta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 6832), jonka mukaan Myllyväenpolku rakennetaan uuteen sijaintiin. Raitilla sallitaan laajennusosan takapihalle kulkeva huoltoliikenne.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että metsäinen Myllyväenpolun alue koulutonttien välissä rakennetaan ja uutta puustoa on istutettava kaadettavan tilalle.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 6832), jossa on osoitettu Myllyväenpolun uusi linjaus ja Alakivenrinteen päässä olevat uudet järjestelyt.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on voimassa olevan oikeusvaikutteisen Yleiskaava 2002:n mukainen.

Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1966–2003.

Helsingin kaupunki omistaa alueet.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä kustannuksia:

        Myllyväenpolun siirron kustannukset, noin 50 000 euroa (alv 0 %)

        Yläkivenrinteen länsipään tasauksen muuttaminen

        Koulun tonttijohtojen ja nykyisen Myllyväenpolun alla olevan keskijännitekaapelin järjestelyt

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa:

        Helen Oy

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

        kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

        kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Helsingin uutisten itäpainoksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli nähtävillä 19.2.–16.3.2018 seuraavissa paikoissa:

        info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2

        Asukastalo Myllärissä, Kiviparintie 2 J

        verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

Keskustelutilaisuus pidettiin 28.2.2018 Myllypuron peruskoululla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta saatiin kaksi kannanottoa. Kaupunginmuseon kannanotto kohdistui ns. ylätalon suojelutarpeeseen ja koulutontin 45147/1 eteläpuolella sijaitsevaan ensimmäisen maailmansodan aikaiseen linnoitusrakenteeseen ja sitä koskeviin suojelumerkintöihin. HSY:n kannanotossa ei ollut huomautettavaa. Kaupunginmuseon kannanotossa esitetty asia otetaan huomioon siten, että linnoitusrakenteen suojelumerkinnän rajausta tarkastellaan kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta ei saatu kirjallisia mielipiteitä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

        Helen Oy

        Helen Sähköverkko Oy

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Hanna-Mari Tuominen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37255

hanna-mari.tuominen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12517 kartta, päivätty 5.6.2018

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12517 selostus, päivätty 5.6.2018

5

Viitesuunnitelman asemapiirros

6

Liikennesuunnitelma (piir.nro 6832)

7

Tilastotiedot

8

Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola, Lìndén

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566