Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/22

 

05.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 313

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo Laaksosen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee maauimalapohjaisen uimahallin toteuttamista Puistolan Suuntimopuistoon

HEL 2018-003211 T 00 00 03

Hankenumero 5264_164

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingissä on kaksi vuoden 1952 Olympialaisiin valmistunutta maauimalaa: Uimastadionin ja Kumpulan maauimala. Uimastadion peruskorjaus valmistui v. 1995 ja Kumpulan maauimala v. 2005. Vuonna 2017 valmistui Uimastadionin lasten altaan sekä hyppyaltaan ja -tornin peruskorjaus. Espoon Leppävaaraan valmistui v. 2016 maauimala, joka on läntisestä Helsingistä hyvin saavutettavissa.

Helsingin merkittävin maauimala on Uimastadion, jonka kävijämäärät ovat noin kaksinkertaiset Kumpulan maauimalaan nähden. Maauimaloiden lisäksi Pirkkolassa on ulkona hiekkapohjainen uima-allas - ns. plotti, johon on rakennettu vedenkäsittelylaitteet ja vesiliukumäki. Vanhan pukusuojarakennuksen tilalle rakennettiin vuonna 2007 uusi pukusuojarakennus, jossa on myös saniteettitilat ja kioski. Vuonna 2013 valmistui plotin ympäristön ja leikkivälineiden uusiminen sekä kuntoiluvälineiden lisääminen. Vaikka plotti on enimmillään vain runsaan metrin syvyinen, se on etenkin lasten ja nuorten suosima kesäkeidas.

Kesäisin Helsingissä on uintimahdollisuus 24 rannalla, joista 13 on valvottuja. Lisäksi vuonna 2016 kaupungin keskustaan on toteutettu yksityisin varoin ympäri vuoden käytössä oleva merivesiuimala, joka lisää kaupunkilaisten uintimahdollisuuksia.

Keskuspuiston keskiosan vuonna 2014 voimaan tullut asemakaava nro 12185 mahdollistaa kaksikerroksisen, 9 000 k-m²:n suuruisen uimahallin laajennuksen sekä maauimalatyyppisen ulkona olevan uima-altaan nykyisen uimahallin yhteyteen Pirkkolan liikuntapuistoon.

Tapulikaupungin Maatullinpuistossa on leikkipuiston yhteydessä kaksi pientä ulkoallasta, jotka ovat alueen lasten ja nuorten suosioissa. Puistolan ja Suutarilan nuorisolla on toiveita paremmista uintimahdollisuuksista.

Jakomäen hiekkakuoppalampien kehittämistä uimapaikaksi selvitetään yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Jakomäessä on hiekkakuoppaan muodostunut sydämen muotoinen lampi nimeltään Sydänlampi, jonka hygieeninen laatu on erinomainen ja ekologinen tila hyvä. Lampikokonaisuuteen kuuluu kolme hiekkakuoppalampea Vantaan puolella.

Tapulikaupungissa Maatullinkujan pohjoispuoleinen uimahalliksi soveltuva tontti muutettiin asuintontiksi vuonna 2013 voimaan tulleessa asemakaavassa. Suunnitteluperiaatteiden valmistelu, täydennysrakentamisen mahdollisuuksien selvittely ja alueen kehittäminen ovat nyt ajankohtaisia Puistolan asemanseudulla.

Maauimalapohjaisen uimahallin vaatiman ajoneuvoliikenteen ja pysäköinnin järjestäminen Suuntimopuistoon olisi haastavaa, vaikka alue rajautuu Puistolan juna-asemaan ja on hyvin saavutettavissa.

Maauimala ei sisälly kymmenvuotiskauden investointiohjelmaan. Toiminnallisesti ja taloudellisesti olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa mahdollinen uusi maauimala jonkun nykyisen uimahallin yhteyteen.

Nyt käynnissä olevan Tapulikaupungin, Puistolan ja Heikinlaakson palvelutilatarkastelun yhteydessä on kuitenkin mahdollista tutkia uintimahdollisuuksien kehittämistä osana tulevaisuuden uudistuvia monikäyttöisiä palvelutiloja. Maauimalapohjaisen uimahallin toteuttamisen edellytyksiä Suuntimopuistoon tai lähialueelle arvioidaan Puistolan asemanseudun alueellisen kehittämistyön yhteydessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Joakim Kettunen, arkkitehti, puhelin: 310 37289

joakim.kettunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Laaksonen Heimo Aloite Kvsto 14032018 3

2

Kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Heimo Laaksonen ja 16 muuta valtuutettua ovat tehneet 14.3.2018 seuraavan valtuustoaloitteen:

Maauimalapohjainen uimahalli Puistolan Suuntimopuistoon

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme kaupungin liikuntatoimelta / Urheiluhallit Oy:ltä toimia tutkia, selvittää ja toteuttaa Puistolan Suuntimopuistoon uimahallia, jonka lähtökohdaksi otettaisiin keskeisesti ja uudella tavalla huomioon myös kesäinen maauimalatoiminta. Paikka on avoin ja aurinkoinen.

Suuntimopuisto on sijainniltaan ja julkisilta liikenneyhteyksiltään ihanteellinen paikka uimalaitokselle. Nykyisellään Suuntimopuiston käyttö kokoon ja sijaintiin nähden on kovin alikäyttöistä. Puistolan asukkaiden osallisuustyöpajassa satakunta Puistola - Tapuli alueen asukasta ehdotti yksituumaisesti Suuntimopuiston saamista asukkaita aktiivisemmin palvelevaan käyttöön.

Suuntimopuistoa sivuavan pääradan toisella puolen Tapulikaupungin asemakaavassa oli pitkään uimahallivaraus. Sen poistamista kaavasta ei pidetty myönteisenä. Lisäksi asemakaavan Tapuliin urheilupuistoon mahdollistama maauimalamahdollisuus ei toimi. Aluearkkitehdin mukaan paikka on liian pieni, ja sen liikenteellinen saavutettavuus on huono.

Suuntimopuistoon olisi myös kohtuullinen ja hyvä yhteys Siltamäki - Suutarilasta, jossa Siltamäen uimahalli on lähivuosina tulossa elinkaarensa loppupisteeseen. Esteenä ei ole myöskään Malmin uimahallin olemassaolo ja toiminta. Sen käyttöaste ja kapasiteetti ovat huippulukemissa.

Maauimalapohjainen, Puistolan aseman vieressä sijaitseva Suuntimopuiston "uimakeidas" palvelisi tehokkaasti koko Koillis-Helsinkiä nostaen sen profiilia sekä asumisviihtyisyyttä.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 21.6.2018 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Joakim Kettunen, arkkitehti, puhelin: 310 37289

joakim.kettunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Laaksonen Heimo Aloite Kvsto 14032018 3

2

Kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58212

Kansakoulukatu 3

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566